Teksti suurus:

Keskkonnaministri kaasallkirjastatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses õigusaktide revisjoniga

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2011, 1

Keskkonnaministri kaasallkirjastatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses õigusaktide revisjoniga

Vastu võetud 01.08.2011 nr 105

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 13 lõike 5 ja § 17 lõike 4, „Kiirgusseaduse” § 44 lõike 2, „Majandusvööndi seaduse” § 6 lõike 1 punkti 1 ja „Välisõhu kaitse seaduse” § 110 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2002, 24, 141; 2006, 9, 52) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 13 lõike 5 alusel.”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1994. a määruse nr 160 „Kalavarude kasutamise ja kaitse kord Eesti majandusvööndis” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1994. a määrus nr 160 „Kalavarude kasutamise ja kaitse kord Eesti majandusvööndis” (RT I 1994, 35, 544; 2003, 41, 282) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 206 „NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määrus nr 206 „NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine” (RT I 2002, 54, 344; 2004, 29, 202) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruse nr 329 „Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2004. a määruse nr 329 „Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid” (RT I 2004, 80, 537; 2010, 13, 70) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 110 lõike 2 alusel.”.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 244 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 244 „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus” (RT I 2004, 57, 407; 2009, 7, 47) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kiirgusseaduse” § 44 lõike 2 alusel.”.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json