Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2011, 5

Osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid
[RT I 2008, 2, 12 - jõust. 19.01.2008]

Vastu võetud 12.11.2004 nr 329
RT I 2004, 80, 537
jõustumine 02.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2008RT I 2008, 2, 1219.01.2008
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
01.08.2011RT I, 03.08.2011, 106.08.2011

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 110 lõike 2 alusel.
[RT I, 03.08.2011, 1 - jõust. 06.08.2011]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse osoonikihti kahandavate ainetega seotud toimingutele esitatavad nõuded ning seadmes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside kogusest aruandmise kord ja aruande vormid.
[RT I 2008, 2, 12 - jõust. 19.01.2008]

  (2) Osoonikihti kahandavate ainete ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete tootmist, turustamist, kasutamist, kogumist, taasväärtustamist, sügavpuhastamist, hävitamist, sisse- ja väljavedu, tolliterritooriumil seestöötlemist ning aruannete esitamist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2037/2000/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1– 24).

  (3) Osoonikihti kahandavate ainete nimekiri on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2037/2000/EÜ I lisas.

§ 2.  Osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja väljavedu ning kasutamine laboris

  (1) Osoonikihti kahandavaid aineid sisse tuua või välja viia soovivad ettevõtjad ning edasimüüjad tegutsevad igal aastal Euroopa Liidu Teatajas ilmuvate vastavasisuliste teadaannete1 kohaselt.

  (2) Laborikasutuseks edasimüüjatelt osoonikihti kahandavaid aineid osta soovivad ettevõtjad peavad ostmisel teatama müüjale oma identifitseerimisnumbri (edaspidi ID-number).

§ 3.  Tollikontroll

  (1) Maksu- ja Tolliamet peab osoonikihti kahandavate ainete arvestust iga aine ja ainete rühma kohta eraldi, võttes arvesse, et nende ainete sisse- või väljavedu Euroopa Liidu piiridest toimub üksnes Euroopa Komisjoni lubade alusel.

  (2) Maksu- ja Tolliamet:
  1) peab osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja väljaveo kontrollisüsteemi;
  2) koostab iga-aastased aruanded osoonikihti kahandavate ainete veo avastatud illegaalsete juhtumite kohta;
  3) esitab punktis 2 nimetatud eelmise kalendriaasta aruande Keskkonnaministeeriumile järgmise aasta 30. aprilliks.

§ 4.  Tolliformaalsused sisse- ja väljaveol

  (1) Osoonikihti kahandavaid aineid Euroopa Liitu kuuluvate riikide territooriumile sisse toov või territooriumilt välja viiv ettevõtja esitab tolliametnikule Euroopa Komisjoni väljastatud sisse- või väljaveoloa kolmes eksemplaris.

  (2) Tolliametnik kontrollib loa olemasolu ja kehtivust ning kauba vastavust saatedokumentidele, vajadusel ka kauba vastavust deklareeritule. Tolliametnik märgib loa kõigile kolmele eksemplarile tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri, kuupäeva ning kinnitab andmed oma allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga. Loa üks eksemplar jääb tollile, ühe eksemplari tagastab toll Euroopa Komisjonile ja üks eksemplar jääb ettevõtjale.

  (3) Euroopa Liidu välise riigi laevadele ja lennukitele pardavarudena toimetatavaid osoonikihti kahandavaid aineid käsitatakse ühenduse territooriumilt väljaveetavate kaupadena, mis nõuavad Euroopa Komisjoni luba. Euroopa Liitu kuuluvate riikide laevadele ja lennukitele müüdava kauba jaoks ei ole vaja väljaveoluba.

§ 5.  Osoonikihti kahandavate ainete kogumine ja hävitamine

  (1) Osoonikihti kahandavate ainete ning neid sisaldavate toodete kogumine taasväärtustamiseks, sügavpuhastamiseks või hävitamiseks toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2037/2000/EÜ artikli 16, «Jäätmeseaduse» nõuete ning «Kemikaaliseaduse» § 11 lõike 2 alusel.

  (2) Vanade külmikute käitlemisel eraldatakse enne lammutamist seadmest isolatsioonivaht.

  (3) Kliima- ja külmutusseadmetega varustatud mootorsõidukite romude käitlemisel eraldatakse nendest osoonikihti kahandavad ained enne lammutamist, järgides «Jäätmeseaduse» § 26 nõudeid.

  (4) Osoonikihti kahandavate ainete kogumine ja üleandmine jäätmekäitlejatele korraldatakse viisil, mis väldib nende ainete eraldumist välisõhku.

  (5) Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete hooldamisel ja ehitamisel tuleb esmastele ainetele eelistada taasväärtustatud ja sügavpuhastatud aineid.

§ 6.  Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete kontrollimine

  (1) Rohkem kui kolme kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava paikse seadme valdaja või omanik kontrollib «Välisõhu kaitse seaduse» § 112 lõikes 1 sätestatud sagedusega, et seadmes ei oleks nende ainete leket.
[RT I 2008, 2, 12 - jõust. 19.01.2008]

  (2) Kontrolli tulemused kantakse seadme hoolderaamatusse.

  (3) Lekkekontrolliga tegelevad asutused kontrollivad osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 kohaselt.
[RT I 2008, 2, 12 - jõust. 19.01.2008]

§ 7.  Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaase käsitlevate aruannete esitamine

  (1) Kolme või rohkem kui kolme kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid või fluoreeritud kasvuhoonegaasesisaldavate paiksete kliima- ja külmutusseadmete, soojuspumpade ning tuletõrjesüsteemide valdajad või omanikud esitavad Keskkonnateabe Keskusele iga aasta 31. jaanuariks aruande nendes seadmetes sisalduvate osoonikihti kahandavate ainete või fluoreeritud kasvuhoonegaaside tüüpide ja koguste kohta määruse lisas esitatud vormi kohaselt.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Keskkonnateabe Keskus esitab Keskkonnaministeeriumile lõikes 1 nimetatud aruannete põhjal iga aasta 15. märtsiks koondaruande osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside kasutusalade kaupa.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse paberkandjal ühes eksemplaris või isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu või digitaalselt allkirjastatult.

  (4) Aruannete digitaalsed vormid teeb Keskkonnateabe Keskus kättesaadavaks oma veebilehel.
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

§ 8.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad:
  1) Keskkonnainspektsioon – osoonikihti kahandavate ainete tootmise, turustamise ja ebaseadusliku kasutamise ning käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud aruannete esitamise osas;
  2) Maksu- ja Tolliamet – osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja väljaveo osas;
  3) Ravimiamet – osoonikihti kahandavate ainete baasil toimivate dosaatorinhalaatorite osas;
  4) Veeteede Amet – keelatud haloonipõhiste tuletõrjesüsteemide ebaseadusliku kasutamise osas laevadel.
[RT I 2008, 2, 12 - jõust. 19.01.2008]


1 Euroopa Liidu Teatajas igal aastal ilmuvad vastavasisulised teadaanded osoonikihti kahandavaid aineid sisse tuua või välja viia soovivatele ettevõtjatele ning edasimüüjatele on kättesaadavad Euroopa Liidu portaali veebilehel ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json