Teksti suurus:

Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord

Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2018, 2

Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord

Vastu võetud 30.07.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 40 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule (edaspidi külalisjahimees) veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse mahu ja läbiviimise korra.

§ 2.   Koolituse eesmärk

  Määrusega sätestatakse välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahiseaduse § 36 lõike 6 kohaselt jahitunnistuse saanud isiku ettevalmistamine veelinnujahi pidamiseks selliselt, et külalisjahimees:
  1) tunneks ja rakendaks Eestis kehtivate veelinnujahti reguleerivate õigusaktide nõudeid sh tunneks kütitavaid veelinnuliike;
  2) teaks ja arvestaks jahiohutuse nõudeid;
  3) oleks teadlik Eesti jahinduse heast tavast.

§ 3.   Nõuded koolitajale

  (1) Koolitaja peab:
  1) omama Eestis väljaantud kehtivat jahitunnistust;
  2) omama vähemalt viieaastast jahipidamisõigust ja praktilise jahipidamise kogemust;
  3) tundma jahindusalaseid õigusakte, ulukibioloogiat, jahiohutuse nõudeid ja Eesti jahinduse hea tava.

  (2) Koolitajal peavad olema koolituse läbiviimiseks vajalikud õppevahendid.

  (3) Koolitaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele vastavust hindab Keskkonnaamet või jahiseaduse § 10 lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik.

§ 4.   Koolituse sisu ja maht

  (1) Koolituse sisu koosneb järgmistest teemadest:
  1) õigusaktidega sätestatud nõuded, mis reguleerivad Eestis veelinnujahti;
  2) jahiohutuse nõuded veelinnujahil;
  3) Eesti jahikultuur, jahieetika ja jahinduse hea tava.

  (2) Koolituse ajalise mahu määrab koolitaja arvestades külalisjahimehe varasemaid teadmisi, kogemust ja piirkonna jahipidamise eripärasid.

§ 5.   Koolituse läbiviimise kord

  (1) Koolituse viib läbi käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele vastav koolitaja.

  (2) Koolitus viiakse läbi vahetult enne veelinnujahiks väikeulukiloa väljastamist.

  (3) Koolituse läbimist tõendab külalisjahimees väikeuluki jahiloa saaja lahtrisse allkirja andmisega.

Siim Kiisler
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json