Teksti suurus:

Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.08.2018, 4

Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel1

Vastu võetud 30.07.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse:
  1) tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase ja õhu radoonisisalduse mõõtmise kord;
  2) tööandja kohustused vähendada töötaja terviseriski, mis on tingitud tööruumide õhus sisalduvast radoonist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) radoon – loodusliku radioaktiivse väärisgaasi radooni isotoop Rn-222, mis on ioniseeriva kiirguse allikas;
  2) õhu radoonisisaldus – radooni aktiivsuskontsentratsioon, milleks on õhus sisalduva radooni aktiivsus ruumalaühiku kohta [Bq/m³];
  3) õhu radoonisisalduse viitetase – õhu radoonisisalduse aasta keskväärtus, millest kõrgema taseme korral võib osutuda vajalikuks võtta asjakohaseid meetmeid töötaja radoonist saadava kiirituse vähendamiseks.

§ 3.   Õhu radoonisisalduse viitetase

  (1) Õhu radoonisisalduse viitetase tööruumides on 300 Bq/m³, kui valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Õhu radoonisisaldus loetakse viitetasemele vastavaks, kui aasta aega katkematult kestnud mõõtmise tulemus ei ületa viitetaset või kui ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini vähemalt kaks kuud katkematult kestnud mõõtmise tulemus ei ületa viitetaset rohkem kui 20% võrra.

  (3) Kui töökohal kasutatakse tööaega järgiva töörežiimiga sundventilatsiooni, võib tööandja lisaks aasta aega katkematult kestnud mõõtmisele või ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini vähemalt kaks kuud katkematult kestnud mõõtmisele korraldada täiendavalt radoonisisalduse keskväärtuse väljaselgitamiseks töö ajal ajavahemikul 1. novembrist kuni 30. aprillini õhu radoonisisalduse ööpäevase muutumise pidevmõõtmise. Kui pidevmõõtmise tulemus ei ületa õhu radoonisisalduse keskväärtust tööajal 300 Bq/m³, loetakse õhu radoonisisaldus viitetasemele vastavaks.

2. peatükk Tööandja kohustused 

§ 4.   Õhu radoonisisalduse mõõtmise korraldamine

  (1) Tööandja korraldab õhu radoonisisalduse mõõtmise tööruumis, mis asub kõrgendatud radooniriskiga maa-alal ja paikneb maa all, hoone maa-alusel korrusel või hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub. Kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Kui õhu radoonisisaldus vastab viitetasemele, korraldab tööandja kordusmõõtmise iga kümne aasta tagant.

  (3) Kui õhu radoonisisaldus ületab viitetaset, korraldab tööandja kordusmõõtmise iga viie aasta tagant.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööruumis on pärast radoonimõõtmist tehtud olulisi ehituslikke muudatusi, korraldab tööandja õhu radoonisisalduse kontrollmõõtmise tööruumis pärast muudatuste tegemist.

§ 5.   Meetmete rakendamine töötaja terviseriski vähendamiseks

  (1) Kui õhu radoonisisalduse mõõtmise tulemusel selgub, et õhu radoonisisaldus tööruumis ületab viitetaset, rakendab tööandja töötaja terviseriski vähendamiseks vajaduse korral ehituslikke parandusmeetmeid käesoleva paragrahvi lõike 2 järgi või tööaja piirangut käesoleva paragrahvi lõike 3 järgi.

  (2) Kui ehituslike parandusmeetmete rakendamisel radooni pinnasest siseruumide õhku pääsemise takistamiseks või ruumides õhuvahetuse parandamiseks on lähtutud standardi EVS 840 nõuetest, eeldatakse, et parandusmeetmete rakendamine on vastavuses määruse nõuetega.

  (3) Tööaja piirangu rakendamisel arvutatakse töökohal aastas lubatud töötundide arv T valemiga:

  T = 600 000 / RM,

  kus RM on õhu mõõdetud radoonisisaldus [Bq/m³].

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ehituslike parandusmeetmete rakendamist korraldab tööandja töökoha õhu radoonisisalduse kontrollmõõtmise.

§ 6.   Teavitamiskohustus

  Tööandja teavitab Keskkonnaametit tööruumidest, kus pärast käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud ehituslike parandusmeetmete rakendamist korraldatud õhu radoonisisalduse kontrollmõõtmise tulemus ületab jätkuvalt viitetaset, edastades Keskkonnaametile radooni mõõtmiste protokollid ja rakendatud ehituslike parandusmeetmete loetelu.

§ 7.   Töötaja efektiivdoosi seire ja tervisekontroll

  (1) Tööandja arvutab üks kord aastas töötaja efektiivdoosi, kui õhu radoonisisaldus ületab pärast käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud ehituslike parandusmeetmete rakendamist jätkuvalt viitetaset.

  (2) Töötaja aasta jooksul saadud efektiivdoos E millisiivertites [mSv] arvutatakse valemiga:

  E = 6,7 × 10-6 × RM × t,

  kus RM on õhu mõõdetud radoonisisaldus [Bq/m³] ja t on töötaja tööaeg aastas [h].

  (3) Tööandja korraldab töötajale tervisekontrolli üks kord aastas, kui töötaja efektiivdoos ületab 6 millisiivertit aastas. Tervisekontroll toimub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud korras.

  (4) Töötaja efektiivdoosi piirmäär on 20 millisiivertit aastas.

§ 8.   Töötajate teavitamine

  Tööandja teavitab käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud tööruumis töötavat töötajat radooni pikaajalise mõjuga seonduvast terviseriskist, radoonisisalduse mõõtmiste tulemustest ning rakendatavatest abinõudest, mille eesmärk on vähendada töötaja kokkupuudet radooniga.

3. peatükk Õhu radoonisisalduse mõõtmine ja järelevalve 

§ 9.   Õhu radoonisisalduse mõõtmise kord

  (1) Õhu radoonisisalduse mõõtetulemused peavad olema jälgitavad mõõteseaduses sätestatud korras.

  (2) Kui õhu radoonisisalduse aasta keskväärtuse määramiseks kasutatava mõõtemeetodika valikul on lähtutud standarditest EVS-ISO 11665-4 ja EVS-ISO 11665-8 või Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud juhendmaterjalist „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)”, eeldatakse, et saadud mõõtetulemused on kasutatavad õhu radoonisisalduse viitetasemele vastavuse hindamiseks käesoleva määruse § 3 lõike 2 kohaselt.

  (3) Kui õhu radoonisisalduse ööpäevase muutumise pidevmõõtmise meetodi valikul on lähtutud standardist EVS-ISO 11665-5 või Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud juhendmaterjalist „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)”, eeldatakse, et saadud mõõtetulemused on kasutatavad õhu radoonisisalduse viitetasemele vastavuse hindamiseks käesoleva määruse § 3 lõike 3 kohaselt.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tööinspektsioon.

  (2) Järelevalvet käesoleva määruse §-s 7 nimetatud nõuete täitmise üle teeb Keskkonnainspektsioon.

§ 11.   Rakendussäte

  Käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine peab olema tehtud hiljemalt 2023. aasta 1. juuliks.


1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json