Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 4

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest

Vastu võetud 29.08.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 11 lõike 2 punkti 1, § 22 lõike 5 ja § 243 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 20 lõike 3, § 23 lõike 2, § 30 lõike 2, § 31 lõigete 2 ja 8, § 34 lõike 3, § 39 lõike 3, § 41 lõike 4, § 50 lõike 4, § 53 lõike 3, § 66 lõike 2, § 71 lõike 6, § 72 lõike 3 ja § 73 lõike 1, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 32 ning perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 10 lõike 2 punkti 3 ja § 12 lõike 4 alusel.

§ 1.  Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev määrus sätestab koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded.”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja töötaja valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja.

(12) Käesoleva määruse §-des 3 ja 11 nimetatud lasteasutuse juhtide juhtimiskompetentse hinnatakse vähemalt järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

(13) Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.”;

5) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.”;

7) paragrahvid 4, 51 ja 7–10 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.”;

9) paragrahvid 12–17 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvid 18 ja 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

§ 19. Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid.”;

11) paragrahvid 20–30 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvid 31 ja 32 sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.

§ 32. Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded

Lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.”;

13) paragrahvid 33 ja 35–37 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

§ 371. Määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete kohaldamine

Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata pedagoogide suhtes, kes enne 2013. aasta 1. septembrit töötavad lasteasutuses pedagoogina, vastates või olles loetud vastavaks käesolevaga määrusega enne 2013. aasta 1. septembrit vastaval ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.”.

§ 2.  Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” muutmine

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruses nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 22 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega sätestatakse atesteerimise tingimused ja kord pedagoogidele, kelle tööülesannete hulka kuulub vahetu õppe- ja kasvatustöö läbiviimine õpetajana koolieelses lasteasutuses (edaspidi õppeasutus).”;

3) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Atesteeritavale omistatakse üks ametijärk, mis kehtib kõikides õppeasutustes.”;

5) paragrahvi 4 punktid 1, 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vastab haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” antud ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele;”

„9) on korraldanud lasteüritusi, -võistlusi või näitusi;
10) on juhendanud lastevõistlustel ja -näitustel esinenud lapsi;”;

6) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvis 8 asendatakse sõna „Pedagoogide” tekstiosaga „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide”;

8) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) hoolekogu esindaja(d);”;

9) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Atesteerimist läbiviival õppeasutuse juhil, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel on õigus tutvuda atesteeritava tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde (asendada õppe- ja kasvatustegevusi) ja lasteüritusi, tutvuda laste töödega, vestelda teiste pedagoogide, laste ja lastevanematega.”;

10) paragrahvi 20 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) atesteeritava poolt koostatud oma töö analüüs, milles lähtutakse Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruses nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” sätestatud õpetaja üldpädevusnõudeist;
3) õppeasutuse sisekontrolli eest vastutava isiku kirjalik hinnang atesteeritava tööle, milles lähtutakse Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruses nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” sätestatud õpetaja üldpädevusnõudeist;”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2008. a määruse nr 39 „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2008. a määruses nr 39 „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Direktori poolt määratud õpilaskodu personali koosseis peab võimaldama osutada õpilasele õpilaskodus käesolevas määruses sätestatud teenuseid ja abi.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoog” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötav isik”;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruses nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 243 lõike 2 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse (edaspidi õppeasutus) nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes.”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Nõustamise algatamisel määratakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt nõunik ning kaetakse tema tegevusega seotud kulud vastavalt nõunikuga sõlmitud lepingule.”;

5) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas lapse areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja eetika; lastega seotud tulemused, sealhulgas hariduslike erivajadustega lastega arvestamine, huvitegevus, terviseedendus, lastega seotud statistika, laste rahulolu.”;

6) paragrahvi 3 lõike 6 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vestelda õppeasutuse hoolekogu liikmetega, õppeasutuse töötajatega, lastevanematega, lastega, õppeasutuse asukohajärgse omavalitsuse ning õppeasutuse pidaja esindajatega;
2) osaleda õppeasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja lastevanemate koosolekutel;”;

7) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „õpilaste (laste)” sõnaga „laste”;

8) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õppeasutuse direktor tutvustab tagasisidearuannet õppeasutuse pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus.”.

§ 5.  Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 40 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruses nr 40 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haiglaõpet korraldavad koostöös haiglatega Kaagvere Erikool ja Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool.”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„11) Käesoleva määruse §-e 5–8 rakendatakse välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel toimuva koduõppe puhul õpilasele alates 2014/2015. õppeaastast.”.

§ 6.  Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 41 „Õpikutele, tööraamatutele, töövihikutele ja muule õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad nõuded” muutmine

Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruses nr 41 „Õpikutele, tööraamatutele, töövihikutele ja muule õppekirjandusele, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruses nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega

Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega õppenõukogu:
1) arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta;
2) kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;
3) arutab läbi ja annab arvamuse kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
4) arutab läbi ja annab arvamuse kooli ja õpilaskodu kodukorra ning nende muudatuste kohta;
5) arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;
6) õppeaasta lõpus arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
7) kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi;
8) annab arvamuse õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
9) nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ettenähtud juhtudel;
10) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
11) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.”;

4) paragrahvi 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel;”;

5) paragrahvi 5 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.”;

6) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppenõukogu otsused jõustuvad teatavakstegemisega, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Õppenõukogu otsused on täitmiseks kohustuslikud kõigile õpetajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele, samuti teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.”.

§ 8.  Haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määruse nr 49 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad” muutmine

Haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määruses nr 49 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal koolieelse lasteasutuse õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust;
5) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide aktiivsus.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal põhikooli või gümnaasiumi õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust;
5) naissoost õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide protsent kooliastme õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust.”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) arvutitega varustatus (õpilasi arvuti kohta, õpetajaid, juhte ja tugispetsialiste arvuti kohta);”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal kutseõppeasutuse õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust.”.

§ 9.  Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 50 „Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 50 „Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõustamiskomisjonilt soovituse saamiseks esitatakse taotlus õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse elukohajärgsele, kooli või koolieelse lasteasutuse puhul nende asukohajärgsele, haridus- ja teadusministri või „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 37 lõikes 22 nimetatud juhul riigi sihtasutuse poolt moodustatud nõustamiskomisjonile.

(2) Juhul, kui õpilase erivajadusest või tugimeetme vajadusest tulenevalt on haridus- ja teadusminister või „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 37 lõike 22 nimetatud riigi sihtasutus moodustanud üleriigilise nõustamiskomisjoni, esitavad käesoleva määruse §-s 3 nimetatud isikud taotluse üleriigilisele nõustamiskomisjonile.”.

§ 10.  Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Neljandal õppeveerandil viiakse 3. ja 6. klassis läbi kirjalik tasemetöö või tasemetööd. Vajadusel viiakse ka III kooliastmes ja gümnaasiumiastmes läbi tasemetöid.

(2) Tasemetööde toimumise õppeained, ajad ja vormid määrab haridus- ja teadusminister.”.

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi eksameid korraldav asutus), koostab tasemetööde ülesanded, hindamisjuhendid, läbiviimisjuhendid ning vastavustabelid tasemetöö ülesannete ja riikliku õppekava üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade, õppeainete õppe-eesmärkide ning kooliastme õpitulemuste vahel (edaspidi vastavustabel õppekavale).”;

3) paragrahvi 4 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eksameid korraldav asutus toimetab tasemetöö materjalid koolidesse maavalitsuste vahendusel või elektrooniliselt.”;

4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Tasemetööde tiitellehe täitmine ja tasemetööde parandamine

(1) Tasemetöö tiitellehele märgib õpetaja õpilase jooksva õppeaasta kokkuvõtvad hinded selles õppeaines ja õpilase isikukoodi.

(2) Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tasemetööle tehakse märge „Õpib individuaalse õppekava järgi”.

(3) Tasemetöid parandab kooli õpetaja.

(4) Valimisse kuulunud parandatud tasemetööd ning õpetaja vastused küsimustikule edastab kool eksameid korraldavale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist.”;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tasemetööde tulemuste analüüsi korraldab eksameid korraldav asutus. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 toodud tingimusi ja korda täpsustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eksameid korraldava asutuse vahelises lepingus. Eksameid korraldav asutus kaasab tasemetööde tulemuste analüüsi vajadusel aineõpetajaid ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõude.

(2) Valimisse kuulunud tasemetööde üleriigilised tulemused avaldab eksameid korraldav asutus kodulehel tasemetööde läbiviimise aasta 1. novembriks, valimisse kuulunud koole nimetamata.

(3) Igale valimisse kuuluva õpilase õpitulemuste saavutatuse kohta annab eksameid korraldav asutus tagasisidet õpilasele hiljemalt tasemetööde läbiviimise aasta 10. detsembriks.

(4) Igale valimisse kuulunud koolile annab eksameid korraldav asutus tagasisidet õpitulemuste saavutatuse kohta selles koolis hiljemalt tasemetööde läbiviimise aasta 10. detsembriks.

(5) Eksameid korraldav asutus esitab tasemetööde läbiviimise aasta 10. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile tasemetööde analüüsi. Analüüsis kajastatakse õpitulemuste saavutatust, sealhulgas erinevate õpilasrühmade lõikes; tulemuste võrdlust eelmiste sarnaste töödega; tasemetöö kvaliteedinäitajaid ja vastavust riikliku õppekavaga. Analüüsiga kaasnevad ettepanekud õppemetoodika ja õppekirjanduse täiendamiseks, täiendkoolituse parandamiseks ning riikliku õppekava muutmiseks. Valimisse kuulunud koole analüüsi sisulises osas ei nimetata.

(6) Haridus- ja Teadusministeerium ning eksameid korraldav asutus võivad lubada tasemetööde andmestike ja tulemuste kasutust teadus- ja rakendusuuringutes, tagades isikuandmete kaitse.”;

6) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui põhikooli lõpueksamit viiakse läbi üheaegselt mitmes eksamiruumis, peab igas neist viibima vähemalt kaks komisjoni liiget.”;

7) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Eksameid korraldav asutus valmistab ette lõpueksami materjalide paketi, mis koosneb eksamitöödest, hindamisjuhendist, läbiviimisjuhendist, vastavustabelist õppekavale ja vajadusel küsimustikust koolijuhile, õpetajale ja õpilasele.”;

8) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eksamimaterjalide saamiseks täidavad koolid õpilaste valikute alusel registreerimisvormi lõpueksamite andmekogus hiljemalt jooksva õppeaasta 5. veebruariks. Võõrkeele eksamite puhul esitatakse lõpueksamite andmekogus lisaks andmed eksamiruumide arvu ning suulise osa toimumise kohta.

(4) Koolid teavitavad hiljemalt jooksva õppeaasta 5. veebruariks eksameid korraldavat asutust läbi lõpueksamite andmekogu erivajadustega põhikoolilõpetajate eksamineerimiseks vajalikest käesoleva määruse § 16 lõigetes 11 ja 12 sätestatud eritingimustest.”;

9) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühtsete põhikooli lõpueksamitööde tulemuste analüüsi korraldab eksameid korraldav asutus. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud tingimusi ja korda täpsustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eksameid korraldava asutuse vahelises lepingus. Eksameid korraldav asutus kaasab ühtsete põhikooli lõpueksamitööde tulemuste analüüsi vajadusel aineõpetajaid ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõude.

(2) Ühtsete põhikooli lõpueksamite üleriigilised tulemused avaldab eksameid korraldav asutus kodulehel lõpueksamite läbiviimise aasta 1. novembriks, valimisse kuulunud koole nimetamata.

(3) Igale valimisse kuulunud koolile annab eksameid korraldav asutus tagasisidet õpitulemuste saavutatuse kohta selles koolis hiljemalt lõpueksamite läbiviimise aasta 10. detsembriks.

(4) Eksameid korraldav asutus esitab ühtsete põhikooli lõpueksamite läbiviimise aasta 10. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile analüüsi. Analüüsis kajastatakse õpitulemuste saavutatust, sealhulgas erinevate õpilasrühmade lõikes; tulemuste võrdlust eelmiste sarnaste töödega; ühtsete põhikooli lõpueksamitööde kvaliteedinäitajaid ja vastavust riikliku õppekavaga. Analüüsiga kaasnevad ettepanekud õppemetoodika ja õppekirjanduse täiendamiseks, täiendkoolituse parandamiseks ning riikliku õppekava muutmiseks. Valimisse kuulunud koole analüüsi sisulises osas ei nimetata.

(5) Haridus- ja Teadusministeerium ning eksameid korraldav asutus võivad lubada ühtsete põhikooli lõpueksamitööde andmestike ja tulemuste kasutust teadus- ja rakendusuuringutes, tagades isikuandmete kaitse.”;

10) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõna „koolieksamid” sõnaga „koolieksam”;

11) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 24 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor.”;

13) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles, koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.

(2) Matemaatika riigieksamil eristatakse gümnaasiumi riikliku õppekava kitsa matemaatika ainekavale ja laia matemaatika ainekavale vastavad ülesanded ning punktiarvestus. Valiku lahendada kitsa matemaatika ainekavale või laia matemaatika ainekavale vastavad ülesanded teeb õpilane.

(3) Matemaatika riigieksam valmistatakse ette eesti ja vene keeles. Riikidevaheliste lepingute või Rahvusvahelise Bakalaureuse Organisatsiooni õppekava alusel võib kool kasutada ka teisi keeli. Teiste keelte kasutamisel eksami läbiviimisel tagab kooli pidaja eksameid korraldavale asutusele lõpueksamite tõlkimis- ja hindamiskulude finantseerimise.

(4) Õpilane võib võõrkeele eksami sooritada vene, inglise, saksa või prantsuse keele eksamina. Riigieksamina saab õpilane sooritada inglise keele eksami. Vene, saksa ja prantsuse keele riigieksamid on asendatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 7–20 nimetatud rahvusvaheliste eksamitega.

(5) Õpilane ei pea sooritama inglise keele riigieksamit, kui ta on esitanud koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks dokumendi, mis tõendab vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–6 nimetatud rahvusvahelise eksami sooritamist nõutaval tasemel. Kool edastab nimetatud dokumendi eksameid korraldavale asutusele, kes kontrollib selle õiguspärasust.

(6) Võõrkeele eksamina võib õpilane sooritada ühe alljärgnevalt nimetatud rahvusvahelise eksami nõutaval tasemel:
1) Preliminary English Test (PET) B1-tase (inglise keel);
2) First Certificate in English (FCE) B2-tase (inglise keel);
3) Certificate in Advanced English (CAE) C1-tase (inglise keel);
4) Certificate of Proficiency in English (CPE) C2-tase (inglise keel);
5) The International English Language Testing System (IELTS) vähemalt 4,0 punkti (inglise keel);
6) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT vähemalt 57 punkti (inglise keel);
7) DELF B1-tase (prantsuse keel);
8) DELF B2-tase (prantsuse keel);
9) DALF C1-tase (prantsuse keel);
10) Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel);
11) Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
12) Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
13) Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
14) TestDaF B2-C1-tase (saksa keel);
15) TestDaF C1-tase (saksa keel);
16) Saksa II astme keelediplomi eksam B2-tase (saksa keel);
17) Saksa II astme keelediplomi eksam C1-tase (saksa keel);
18) Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam 1–15 punkti (saksa keel);
19) Тест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel);
20) Тест по русскому языку как иностранному B2-tase (vene keel).

(7) Õpilased, kelle õppekeel on viipekeel, võivad valida kohustuslikuks eksamiks kas eesti keele või eesti keele teise keelena eksami.

(8) Eesti keelest erineva õppekeelega kooli või klassi õpilane, kellele on vastavalt keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse kõrgtaseme või C1-taseme tunnistus ning kes esitab vastava tunnistuse koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks, ei pea sooritama eesti keele riigieksamit.

(9) Õpilasel on õigus sooritada võõrkeele riigieksam ka juhul, kui ta ei ole seda võõrkeelt koolis õppinud.

(10) Käesolevas määruses riigieksamile registreerimise ja lisaeksami korraldamise kohta sätestatut kohaldatakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud rahvusvaheliste eksamite sooritamisel, kui see ei ole vastuolus riikidevahelise lepinguga.

(11) Riigieksamite sooritamise õigus on ka:
1) põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
2) varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud või kes soovib varasema aasta riigieksamitulemust parandada;
3) välisriigis või Eestis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud või omandaval isikul;
4) kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

(12) Eesti keele teise keelena riigieksami sooritamisel tasemel vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest väljastatakse eksaminandile eksameid korraldava asutuse poolt eesti keele B2-taseme tunnistus.

(13) Ühes õppeaines saab sooritada kas riigieksami või koolieksami.”;

14) paragrahvi 26 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid teatavad kooli juhtkonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks võõrkeele õppeaine, milles nad soovivad sellel õppeaastal riigieksami ja rahvusvahelise eksami sooritada ning koolieksami õppeaine. Samuti annavad õpilased ja eksternid teada oma valikust sooritada matemaatika riigieksamil kitsa või laia matemaatika ainekavale vastavad ülesanded. Kutseõppeasutuse õpilased teavitavad kooli juhtkonda lisaks soovist sooritada eesti keele riigieksam. Koolid täidavad õpilaste valikute alusel registreerimisvormi lõpueksamite andmekogus hiljemalt jooksva õppeaasta 30. jaanuariks.

(2) Kui õpilane ei saa usulistel või muul põhjusel riigieksamil osaleda põhieksami päeval, võib ta esitada eksameid korraldavale asutusele avalduse lisaeksamil osalemiseks.

(3) Isik, kellel on õppeainete kooliastmehinded ja koolieksami hinne vähemalt rahuldavad, kuid kellel on gümnaasium lõpetamata, kuna ta ei sooritanud riigieksameid, sooritab riigieksamid:
1) selle kooli juures, kus ta õpib või
2) selle kooli juures, kus ta õppis, kui teatab koolile oma soovist hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks;
3) eksameid korraldava asutuse poolt määratud kooli juures, kui isik ei õpi ega saa riigieksameid sooritada koolis, kus ta õppis (kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tõttu).

(4) Kool esitab hiljemalt jooksva õppeaasta 30. jaanuariks eksameid korraldavale asutusele kinnitamiseks erivajadustega õpilaste eksamineerimiseks vajalikud käesoleva määruse § 34 lõikes 21 nimetatud eritingimused.

(5) Kool jaotab hiljemalt jooksva õppeaasta 1. aprilliks lõpueksamite andmekogus registreeritud eksaminandid eksamiruumidesse. Võõrkeele eksamite puhul märgib kool lõpueksamite andmekogus lisaks intervjueerijad ja hindajad. Hilisemad muudatused esitatud andmetes kooskõlastatakse eksameid korraldava asutusega.

(6) Käesoleva määruse § 25 lõike 11 punktides 2 ja 3 nimetatud isikud esitavad avalduse lõpueksamite andmekogus või vastaval blanketil (avalduse blanketi väljastab eksameid korraldav asutus) eksameid korraldavale asutusele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.

(7) Eksameid korraldav asutus väljastab käesoleva määruse § 25 lõike 11 punktides 2 ja 3 ja § 26 lõike 3 punktis 3 nimetatud isikutele teate riigieksami toimumise koha ja kellaaja kohta hiljemalt 10 tööpäeva enne riigieksami toimumist. Teate saaja võtab teate riigieksamile kaasa.”;

15) paragrahv 27 sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Lisa- ja korduseksamite korraldamine

(1) Gümnaasiumilõpetaja, kes ei sooritanud riigieksamit haiguse või muu mõjuva põhjuse tõttu, sooritab riigieksami lisaeksami. Lisaeksamilt puudunud õpilane saab riigieksami sooritada järgmisel õppeaastal. Võõrkeele riigieksami õppeainet ja matemaatika riigieksami kitsa või laia matemaatika ainekavale vastavate ülesannete valikut saab järgmisel õppeaastal muuta.

(2) Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas riigieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud riigieksamit, mõjuvat põhjust omamata, sooritab riigieksami järgmisel õppeaastal.

(3) Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud koolieksamit, sooritab korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.”;

16) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Gümnaasiumi koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.”;

17) paragrahvi 35 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes omandab välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust, võib hiljemalt eksami sooritamise aasta 20. jaanuariks eksameid korraldavale asutusele esitatud taotluse alusel sooritada eesti keele riigieksami haridus- ja teadusministri määratud ajal ning eksameid korraldava asutuse määratud kohas ja korras.

(2) Võimaluse korral võib õpilasele, kes omandab välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust seoses diplomaadist või haldusteenistujast vanemate töötamisega välisriigis ning ei saa sellest tulenevalt osaleda riigieksamitel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud aegadel, kokkuleppel eksameid korraldava asutusega võimaldada riigieksami sooritamist eksameid korraldava asutuse määratud kohas ja korras. Vastava taotluse esitab õpilane eksameid korraldavale asutusele hiljemalt eksamite sooritamise aasta 20. jaanuariks. Eksamite sooritamise ajad määrab haridus- ja teadusminister, tuginedes eksameid korraldava asutuse ettepanekule.

(3) Võimaluse korral võib õpilasele, kes samaaegselt Eesti gümnaasiumis õppimisega omandab haridust välisriigis ning ei saa sellest tulenevalt osaleda riigieksamitel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud aegadel, kokkuleppel eksameid korraldava asutusega võimaldada riigieksami sooritamist eksameid korraldava asutuse määratud kohas ja korras. Vastava taotluse esitab õpilane eksameid korraldavale asutusele hiljemalt eksamite sooritamise aasta 20. jaanuariks, esitades ka põhjenduse, miks ei ole võimalik riigieksamitel osaleda haridus- ja teadusministri määratud aegadel Eesti gümnaasiumis, kus õpilane õpib. Eksamite sooritamise ajad määrab haridus- ja teadusminister, tuginedes eksameid korraldava asutuse ettepanekule.”;

18) paragrahvi 37 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest.”;

19) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamitööde tulemuste analüüsi korraldab eksameid korraldav asutus. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud tingimusi ja korda täpsustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eksameid korraldava asutuse vahelises lepingus. Eksameid korraldav asutus kaasab riigieksamitööde tulemuste analüüsi vajadusel aineõpetajaid ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõude.

(2) Riigieksamitööde üleriigilised tulemused avaldab eksameid korraldav asutus kodulehel lõpueksamite läbiviimise aasta 1. novembriks, valimisse kuulunud koole nimetamata.

(3) Igale valimisse kuulunud koolile annab eksameid korraldav asutus tagasisidet õpitulemuste saavutatuse kohta selles koolis hiljemalt riigieksamite läbiviimise aasta 10. detsembriks.

(4) Eksameid korraldav asutus esitab riigieksamite läbiviimise aasta 10. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile analüüsi. Analüüsis kajastatakse õpitulemuste saavutatust, sealhulgas erinevate õpilasrühmade lõikes; tulemuste võrdlust eelmiste sarnaste töödega; riigieksamitööde kvaliteedinäitajaid ja vastavust riikliku õppekavaga. Analüüsiga kaasnevad ettepanekud õppemetoodika ja õppekirjanduse täiendamiseks, täiendkoolituse parandamiseks ning riikliku õppekava muutmiseks. Valimisse kuulunud koole analüüsi sisulises osas ei nimetata.

(5) Haridus- ja Teadusministeerium ning eksameid korraldav asutus võivad lubada riigieksamitööde andmestike ja tulemuste kasutust teadus- ja rakendusuuringutes, tagades isikuandmete kaitse.”;

20) paragrahv 40 sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Koolieksami ettevalmistamine ja eksamitöö koostamine

(1) Koolieksamitöö koostab kooli direktori moodustatud kooli komisjon ja kinnitab kooli direktor vähemalt kaks nädalat enne koolieksami algust.

(2) Koolieksam korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi. Eksamiplaan pannakse õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele tutvumiseks välja kaks nädalat enne koolieksami algust.”;

21) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Haridus- ja teadusministri 22. novembri 2010. a määruse nr 68 „Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 22. novembri 2010. a määruses nr 68 „Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) õppenõukogu poolt volitatud esindaja;”;

2) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.”.

§ 12.  Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
17) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.”.

§ 13.  Haridus- ja teadusministri 18. märtsi 2011. a määruse nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. märtsi 2011. a määruses nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõna „pedagooge” sõnaga „õpetajaid”;

2) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogid” sõnaga „Õpetajad”;

3) paragrahvi 29 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „pedagoogid” sõnaga „õpetajad”.

§ 14.  Haridus- ja teadusministri 26. aprilli 2011. a määruse nr 18 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 26. aprilli 2011. a määruse nr 18 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kursus – õpetajate täienduskoolituse õppekava ettevalmistamine, õppematerjalide koostamine ning nende alusel õppe läbi viimine. Õppekava maht peab olema 80 tundi ning koolitatavate arv vähemalt 50 inimest;
4) õpetaja – haridus- ja teadusministri poolt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 74 lõike 5 alusel õpetajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.”;

2) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”.

§ 15.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kooli postiaadress on Näpi tee 10, Näpi, sihtnumber 44305, Lääne-Viru maakond.”;

3) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli tegevuse eesmärk on olla tunnustatud kool Kirde-Eestis hariduslike erivajadustega õpilastele, kus tagatakse ajakohases ja turvalises keskkonnas õpilase ja õpetaja võimetekohane areng ning väärtustatakse loovust ja meeskonnatööd.

(2) Kooli ülesanne on õpilastele soodsate arenguvõimaluste loomine põhihariduse omandamiseks ja õpingute jätkamiseks kutseõppes, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek edaspidises elus. Koolis on oma kutsetööle pühendunud personal ning õppiva organisatsiooni põhimõtetele vastav töökorraldus.”;

4) paragrahvi 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele;”;

5) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) õpilaste ja õpetajate valmistatud käsitööesemete müük;”;

6) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

7) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

8) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

9) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

10) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 16.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele;”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 17.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „pedagooge” sõnaga „õpetajaid”;

3) paragrahvi 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.”;

4) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

5) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

6) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

7) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

8) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 18.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 13 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 19.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 20.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 21.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 36 „Vastseliina Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 36 „Vastseliina Internaatkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

3) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

4) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

5) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 22.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 37 „Valga Jaanikese Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 37 „Valga Jaanikese Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 23.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 24.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 39 „Urvaste Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 39 „Urvaste Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja sõna „intellektipuuetega”;

3) paragrahvi 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.”;

4) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

5) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

6) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

7) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

8) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 25.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 40 „Tapa Erikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 40 „Tapa Erikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

3) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

4) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

5) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 26.  Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 41 „Kaelase Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruses nr 41 „Kaelase Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 27.  Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruse nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruses nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 28.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 48 „Lahmuse Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 48 „Lahmuse Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 10 lõike 5 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 29.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnaga „õpetajatele”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Koolis viiakse läbi haiglaõpet haiglaravil olevatele õpilastele. Haiglaõpe toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 30.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 50 „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 50 „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Koolis viiakse läbi haiglaõpet haiglaravil olevatele õpilastele. Haiglaõpe toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 31.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 51 „Päinurme Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 51 „Päinurme Internaatkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nurme Kooli põhimäärus”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kooli nimetus on Nurme Kool (edaspidi kool).”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli asukoht on Koigi vald, Järva maakond. Kooli tegutsemiskohad on Päinurme küla, Koigi vald, Järva maakond ja Paide linn, Järva maakond.”;

5) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse punktidega 5–8 järgmises sõnastuses:

„5) toitlustamine;
6) õpitubade ja seminaride korraldamine;
7) ekskursioonide korraldamine;
8) õpilaste ja õpetajate valmistatud käsitööesemete müük.”;

6) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

7) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

8) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

9) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

10) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 32.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 52 „Viljandi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 52 „Viljandi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 13 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 33.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 53 „Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 53 „Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 14 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 34.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 54 „Noarootsi Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 54 „Noarootsi Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 14 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 35.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 55 „Kõpu Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 55 „Kõpu Internaatkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) klassid õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 36.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnaga „õpetajatele”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 37.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 58 „Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 58 „Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 14 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 38.  Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 59 „Tartu Emajõe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 59 „Tartu Emajõe Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on nägemispuudega õpilastele.”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnaga „õpetajatele”;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 8 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õpiabi, koolituse ja nõustamise korraldamine nägemispuudega isikutele ning koolituse ja nõustamise korraldamine nende vanematele ja nendega töötavatele õpetajatele;”;

6) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

7) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

8) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

9) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

10) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 39.  Haridus- ja teadusministri 12. oktoobri 2011. a määruse nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 12. oktoobri 2011. a määruse nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord” §-s 5 asendatakse tekstiosa „§ 31 lõike 6 punktist 3” tekstiosaga „§ 31 lõike 6 punktist 2”.

§ 40.  Haridus- ja teadusministri 8. novembri 2011. a määruse nr 64 „Porkuni Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. novembri 2011. a määruses nr 64 „Porkuni Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 41.  Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruse nr 65 „Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruses nr 65 „Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

4) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

5) paragrahvi 15 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

6) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 42.  Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruse nr 66 „Kammeri Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2011. a määruses nr 66 „Kammeri Kooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Õpilastele on loodud parimad võimalused, et kooli lõpetamisel suunduda võimalikult iseseisvana tööellu või jätkata õpinguid teises õppeasutuses.”;

3) paragrahvi 10 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnõu arvamuse avaldamiseks koos kalkulatsioonidega kooli hoolekogule ning kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

6) paragrahvi 15 punktis 9 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

7) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 43.  Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruse nr 32 „Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruses nr 32 „Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

3) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

5) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 44.  Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruse nr 33 „Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 5. oktoobri 2012. a määruses nr 33 „Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

2) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „pedagoogide” sõnaga „õpetajate”;

3) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõna „pedagoogidele” sõnadega „õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele”;

5) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõna „Pedagoogide” sõnadega „Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute”.

§ 45.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva määruse § 5 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva määruse § 9 jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json