Teksti suurus:

Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 5

Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 22.01.2013 nr 12
RT I, 23.01.2013, 3
jõustumine 26.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 106.09.2013, rakendatakse 26.01.2013
15.03.2022RT I, 16.03.2022, 2315.03.2022 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-d 4 ja 5 ning lisa 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need oma koostoimes sätestavad, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud piirväärtuse on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna teenistuses olemisele, ega võimalda otsustusruumi küsimuses, kas ametnik on vaatamata kuulmise nõrgenemisele alla nõutud piirväärtuse võimeline täitma oma teenistuskohustusi, sh vajaduse korral pärast mõistlike abinõude võtmist.

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 146 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse vanglateenistuse ametniku tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vorm.

  (2) Vanglateenistuse ametnikule kehtestatud tervisenõuetele peavad vastama ja määruses sätestatud tervisekontrolli läbima teenistusse võetav või teenistuses olev vanglaametnik, vangistusseaduse §1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohale teenistusse võetav või sellel ametikohal teenistuses olev ametnik ja vanglaametniku erialale õppima asuda sooviv või sellel erialal õppiv isik (edaspidi koos vanglateenistuse ametnik).

  (3) Vanglas sotsiaalhoolekannet teostavale ametnikule tehakse terviseuuringuid töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

2. peatükk Tervisenõuded 

§ 2.   Tervise üldnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametnik peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma vanglateenistusele pandud kohustusi ning tal ei tohi olla sellist tervisehäiret, mis võib seada ohtu tema enda või teise isiku elu või tervise.

  (2) Vanglateenistuse ametniku terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes ja olukordades:
  1) kõrge vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
  2) vahetustega töö ning töö- ja puhkeaja režiimi häired;
  3) ebaühtlane füüsiline koormus;
  4) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;
  5) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  6) töökeskkonnas esinevate ohuteguritega kokkupuute oht;
  7) relva kandmine ja kasutamine;
  8) sidevahendite kasutamine;
  9) töö kuvariga.

§ 3.   Nägemisnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametniku nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korrektsiooniga nägemisteravus mitte alla 0,6 ühes ja samal ajal mitte alla 0,4 teises silmas;
  2) normaalne vaateväli, normaalne värvusnägemine ja hämaras nägemine.

  (2) Vanglateenistuse ametnikul on lubatud kanda kontaktläätsi ja prille.

§ 4.   Kuulmisnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametniku kuulmise tase peab olema piisav sidepidamiseks telefoni teel ning võimaldama kuulda ohutoone ja raadioside teateid.

  (2) Tervisekontrollil ei tohi vanglateenistuse ametniku kuulmise nõrgenemine ületada parema kuulmisega kõrvas 30 dB sagedustel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedustel 3000–4000 Hz ning halvema kuulmisega kõrvas 40 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 60 dB sagedustel 3000–4000 Hz.
[RT I, 16.03.2022, 23 - jõust. 15.03.2022 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-d 4 ja 5 ning lisa 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need oma koostoimes sätestavad, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud piirväärtuse on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna teenistuses olemisele, ega võimalda otsustusruumi küsimuses, kas ametnik on vaatamata kuulmise nõrgenemisele alla nõutud piirväärtuse võimeline täitma oma teenistuskohustusi, sh vajaduse korral pärast mõistlike abinõude võtmist.]

§ 5.   Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavad tervisehäired

  (1) Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu, mida tuleb vanglateenistuse ametniku terviseseisundit hinnates järgida, sätestatakse lisas 1.

  (2) Absoluutse meditsiinilise vastunäidustuse esinemine välistab isiku vanglateenistusse võtmise või vanglaametniku erialale õppima asumise. Suhtelise vastunäidustuse korral hindab eriarst, kas meditsiiniline vastunäidustus takistab isikul vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist.
[RT I, 16.03.2022, 23 - jõust. 15.03.2022 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-d 4 ja 5 ning lisa 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need oma koostoimes sätestavad, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud piirväärtuse on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna teenistuses olemisele, ega võimalda otsustusruumi küsimuses, kas ametnik on vaatamata kuulmise nõrgenemisele alla nõutud piirväärtuse võimeline täitma oma teenistuskohustusi, sh vajaduse korral pärast mõistlike abinõude võtmist.]

3. peatükk Tervisekontrolli kord 

§ 6.   Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli tegija

  (1) Tervisekontrolli teeb Terviseameti väljaantud töötervishoiu tegevusluba omav tervishoiuasutus või Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse kantud töötervishoiuarst, kes kaasab psühhiaatri ning vajaduse korral teisi eriarste ja spetsialiste.

  (2) Tervisekontrolli tegemiseks sõlmitakse leping vangla, Justiitsministeeriumi või Sisekaitseakadeemia ja lõikes 1 nimetatud tegevusluba omava tervishoiuasutuse või töötervishoiuarsti vahel.

§ 7.   Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli perioodilisus

  (1) Vanglateenistuse ametnik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (2) Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus muuta lõikes 1 nimetatud vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli sagedust.

  (3) Vangla direktoril, Justiitsministeeriumil või Sisekaitseakadeemial on õigus muuta lõikes 1 sätestatud tervisekontrolli sagedust vanglateenistuse ametniku, tema struktuuriüksuse juhi või töökeskkonnaspetsialisti põhjendatud ettekande alusel.

  (4) Vanglateenistusse või vanglaametniku erialale õppima kandideeriv isik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne vanglateenistusse võtmist või õppima asumist. Vanglateenistuses olev ametnik, kes on läbinud tervisekontrolli käesoleva määruse alusel ja kellel on kehtiv tervisetõend, ei pea vanglaametniku erialale õppima asudes läbima uuesti tervisekontrolli.

  (5) Isik, kes on läbinud tervisekontrolli vanglaametniku erialale õppima asudes, ei pea vanglateenistusse võtmisel läbima vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli, kui kontrollist on möödunud vähem kui kolm aastat ja isikul on kehtiv tervisetõend ning kui teenistusse võttev asutus ei otsusta teisiti. Isikut teenistusse võttev asutus võib saata isiku enne teenistusse võtmist tervisekontrolli, et veenduda tema nõuetele vastavuses ka teenistusse võtmise ajal.

§ 8.   Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli tegemise kord

  (1) Tervisekontrolli tulemusena teeb tervisekontrolli tegija kindlaks, kas vanglateenistuse ametnikul esineb või ei esine lisas 1 sätestatud tervisehäireid.

  (2) Vanglateenistuse ametniku suunab tervisekontrolli vangla, Justiitsministeerium või Sisekaitseakadeemia. Vanglaametniku erialale õppima asuda soovija suunab tervisekontrolli vangla Justiitsministeeriumi korralduse alusel.

  (3) Tervisekontroll tehakse tööajal.

  (4) Vanglateenistuse ametnikul peab tervisekontrolli tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed jms).

  (5) Tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst täidab tervisekontrolli kaardi (lisa 2) esimese osa „Üldandmed”.

  (6) Tervisekontrolli kaardi teise osa, „Töötaja tervisedeklaratsiooni” täidab vanglateenistuse ametnik ning kinnitab selle oma allkirja ja kuupäevaga töötervishoiuarsti juuresolekul.

  (7) Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli tegemisel tehakse järgmised terviseuuringud:
  1) antropomeetria;
  2) vere kliiniline analüüs;
  3) veresuhkru ja kolesterooli määramine;
  4) uriini analüüs;
  5) nägemisteravuse ja värvusmeele kontroll, vaatevälja hindamine;
  6) toonaudiomeetria;
  7) elektrokardiogramm (EKG);
  8) spiromeetria;
  9) psühhiaatriline uuring;
  10) kopsude radiograafiline uuring, välja arvatud juhul, kui isikule on kopsude radiograafiline uuring tehtud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras ja eelmisest uuringust on möödunud vähem kui üks aasta.

  (8) Terviseseisundi täpsustamiseks on tervisekontrolli tegijal õigus suunata vanglateenistuse ametnik täiendavatele terviseuuringutele, mida ei ole lõikes 7 nimetatud.

  (9) Tervisekontrolli käigus nõustatakse vanglateenistuse ametnikku tervishoiualaselt.

  (10) Tervisekontrolli läbinud vanglateenistuse ametniku kohta koostab töötervishoiuarst tervisetõendi (lisa 3), mis sisaldab otsust vanglateenistusse sobivuse kohta.

  (11) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab vanglateenistuse ametnikule tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab vanglateenistuse ametnikult selle kohta tervisetõendile allkirja.

  (12) Tervisetõend väljastatakse tervisekontrolli suunanud asutusele.

4. peatükk Kulude hüvitamine 

§ 9.   Tervisekontrolli kulude hüvitamine

  Vanglateenistuse ametniku määruses ettenähtud tervisekontrolli kulud tasub tema tervisekontrolli suunanud asutus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Tervisekontrolli tegemine ja nõuete kohaldamine

  (1) Vanglateenistuse ametnik, kes on läbinud tervisekontrolli enne käesoleva määruse jõustumist, suunatakse tervisekontrolli tema järgmise tervisekontrolli aja saabumisel.

  (2) 1. jaanuaril 2013. a vanglaametniku erialal õppivad isikud suunab vangla tervisekontrolli kahe nädala jooksul vanglaametniku kandidaadi praktilisele väljaõppele asumisest arvates.

  (3) Määruse jõustumise hetkel teenistuses olnud vanglateenistuse ametniku puhul on määruse lisas 1 nimetatud värvitaju häired suhteliseks vastunäidustuseks.
[RT I, 03.09.2013, 1 - jõust. 06.09.2013, rakendatakse 26.01.2013]

Lisa 1 Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu
[RT I, 16.03.2022, 23 - jõust. 15.03.2022 - Riigikohtu üldkogu otsus tunnistab Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” §-d 4 ja 5 ning lisa 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need oma koostoimes sätestavad, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud piirväärtuse on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna teenistuses olemisele, ega võimalda otsustusruumi küsimuses, kas ametnik on vaatamata kuulmise nõrgenemisele alla nõutud piirväärtuse võimeline täitma oma teenistuskohustusi, sh vajaduse korral pärast mõistlike abinõude võtmist.]

Lisa 2 Tervisekontrolli kaart

Lisa 3 Tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json