Teksti suurus:

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 14

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.10.2011 nr 62
RT I, 13.10.2011, 13
jõustumine 16.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 31 lõike 8 alusel.

§ 1.   Õpilasuurimus ja praktiline töö

  (1) Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles. Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.

  (2) Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust. Kooli õppekavas võib piiritleda, milliseid praktilisi töid selles koolis ette valmistada saab.

  (3) Kooli õppekavas võib piiritleda teemavaldkonnad, kus õpilasuurimusi ja praktilisi töid ette valmistada saab ning piiritleda, milliseid praktilisi töid selles koolis ette valmistada saab.

§ 2.   Õpilasuurimuse ja praktilise töö eesmärk

  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine:
  1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja analüüsimise oskus;
  2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus;
  3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus;
  4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus;
  5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus;
  6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus;
  7) töö korrektse vormistamise oskus;
  8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus;
  9) töö kaitsmise oskus.

§ 3.   Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine

  (1) Õpilasuurimuse ettevalmistamine on õpilasuurimuse kavandamine, läbiviimine ja kirjalik vormistamine juhendatud õppeprotsessis.

  (2) Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel, sealhulgas juhendamisel ja vormistamisel lähtutakse kooli õppekavaga sätestatud õppe- ja kasvatuse korraldusest, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (3) Praktilise töö ettevalmistamine on praktilise töö kavandamine, läbiviimine ning töö eesmärkide, teoreetilise tausta ja töö sisu kirjalik vormistamine juhendatud õppeprotsessis.

  (4) Õpilasuurimuse või praktilise töö vastutav juhendaja on kooli töötaja. Lisaks kooli töötajale võib kaasata juhendaja väljastpoolt kooli.

  (5) Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla üks või mitu õpilasautorit, kelle panus töösse on selgelt näidatud ja eristatav. Kõik autorid peavad osalema õpilasuurimuse või praktilise töö esitlemisel.

  (6) Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava igaks õppeaastaks kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 4.   Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamine

  (1) Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamisel, sealhulgas retsenseerimisel ja kaitsmisel lähtutakse kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldusest, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamiseks viiakse läbi retsenseerimine ja kaitsmine. Hindamisel võetakse muu hulgas arvesse juhendaja hinnang õpilase tegevusele õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamisel. Hinnatakse käesoleva määruse §-s 2 sätestatud eesmärkide saavutamist.

  (3) Kui õpilasuurimust või praktilist tööd on hinnatud mitterahuldava hindega, antakse õpilasele võimalus korduvaks õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse õpilasuurimuste ja praktiliste tööde osas, mille sooritamine on tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 31 lõike 6 punktist 2 gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks alates 1. septembrist 2013. a.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json