Teksti suurus:

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 38

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.08.2010 nr 39
RT I 2010, 56, 366
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.   Õpilaskodu tegutsemise põhimõtted

  Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

§ 2.   Õpilaskodu tööaeg ja paiknemine

  (1) Õpilaskodusse vastuvõetud õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine kogu õppeaasta jooksul, välja arvatud suvevaheajal. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodus võimaldatakse elamine aastaringselt.

  (2) Õpilase jalgsikäimise vahemaa õpilaskodust kooli ei tohi olla pikem kui 3 km.

§ 3.   Õpilaskodu personal

  (1) Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor.

  (2) Direktori poolt määratud õpilaskodu personali koosseis peab võimaldama osutada õpilasele õpilaskodus käesolevas määruses sätestatud teenuseid ja abi.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 39 lõikes 6 nimetatud riiklikult toetatavatele õpilaskodu kohtadele (edaspidi riiklikult toetatavad kohad) vastuvõetud õpilaste puhul peab ööpäevaringselt iga 15 õpilase kohta õpilaste juures viibima vähemalt üks kasvataja ning päevasel ajal veel üks õppe- ja kasvatusalal töötav isik § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenuste võimaldamiseks.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 4.   Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi

  (1) Kool tagab õpilase õpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (2) Õpilaskodus loob kool õpilasele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilaste individuaalseid vajadusi.

  (3) Õpilaskodus peab olema tagatud õpilaste individuaalsetele vajadustele vastava nõustamisteenuse kättesaadavus, mis annab tuge õpilase eneseväärikustunde tõstmiseks.

  (4) Riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel otsustatakse edasine teenuste ja abi osutamise vajadus õpilaskodus.

  (5) Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuse osutamisel lähtutakse õpilase seadusliku esindaja taotlusest ning kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ja elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötaja soovitustest, kuulates ära ka õpilase arvamuse.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (6) Õpilaskodus elava õpilase toitlustamisel kohaldatakse sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruses nr 8 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis» lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel olevate laste suhtes sätestatut.

  (7) Vastava kokkuleppe alusel võivad õpilaskodus teenuste ja abiga kaasnevate kulude katmises osaleda õpilase elukohajärgne vald või linn või õpilase seaduslik esindaja.

§ 5.   Õpilaskodu kodukord

  (1) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse kooli direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorras (edaspidi kodukord).

  (2) Õpilane on kohustatud täitma kodukorda ja sellest tulenevalt temale kohalduvat päevakava.

  (3) Õpilaskodu kodukorra koostamisel arvestatakse kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldusega ning õpilastele vajaliku abi ja teenuste osutamisega. Kodukord koostatakse selliselt, et õpilaste päevakavas jääks piisavalt aega huvitegevuseks ning see suunaks õpilast oma aega mõttekalt planeerima ja sisustama.

  (4) Kool avalikustab kodukorra kooli veebilehel ning tutvustab seda õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel õpilasele ja tema seaduslikule esindajale. Kui õpilase elukoht ei ole õpilaskodu asukohajärgses vallas või linnas, saadetakse kodukord tutvumiseks ka õpilase elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json