Teksti suurus:

Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 40

Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

Vastu võetud 11.08.2010 nr 41
RT I 2010, 56, 368
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 20 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õppekirjandus käesoleva määruse tähenduses on õpik ja töövihik. Samuti on õppekirjanduseks tööraamat 1.–2. klassile, lihtsustatud riikliku õppekava korral 1.–9. klassile ning lihtsustatud riikliku õppekava alusel välja töötatud töölehtede komplekt.

  (2) Tööraamat täidab õpiku ja töövihiku funktsiooni.

  (3) 1. klassi eesti ja vene keele I poolaasta õpikut nimetatakse aabitsaks.

§ 2.   Õppekirjandusele esitatavad nõuded

  (1) Õppekirjanduse aluseks on riiklik õppekava.

  (2) Õppekirjandus lähtub õppekava üldosas nimetatud alusväärtustest, sh arvestab mitmekultuurilisuse põhimõtet, väldib stereotüüpe, mis õhutavad soolisi, rahvuslikke, usulisi, kultuurilisi või rassilisi eelarvamusi.

  (3) Õppekirjandus aitab kaasa riikliku õppekava üldosas esitatud õppe- ja kasvatuseesmärkide elluviimisele.

  (4) Õppekirjanduse koostamisel arvestatakse kooliastme taotletavate pädevuste, õppe ja kasvatuse rõhuasetustega ning läbivate teemadega.

  (5) Õppekirjanduse koostamisel lähtutakse vastava ainevaldkonna pädevusest ning ainekavades esitatud õppeaine eesmärkidest, õppesisust, õppetegevustest ja õpitulemustest.

  (6) Õppekirjandus suunab aktiivõppemeetodite rakendamisele.

  (7) Õppekirjandus on sihtrühmale eakohane ja arvestab õppeaine eripära.

  (8) Õppeülesanded on mitmekesised, ainedidaktiliselt otstarbekad, nende tööjuhendid on asjakohased ja arusaadavad.

  (9) Õppekirjanduse tekstid on koostatud korrektses keeles.

  (10) Õppekirjanduse maht arvestab kohustuslike nädalatundide või kursuste arvu.

§ 3.   Õpikule esitatavad tehnilised nõuded

  (1) 1.–3. klassi õpikud peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 14 punkti ja teksti reavahe vähemalt 4 punkti;
  2) aabitsa teksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 16 punkti ja teksti reavahe vähemalt 10 punkti;
  3) ühe õpiku kaal või mitmeosalise õpiku kogukaal võib olla kuni 400 grammi;

  (2) 4.–6. klassi õpikud peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 12 punkti ja teksti reavahe vähemalt 2 punkti;
  2) õpiku kogukaal võib olla kuni 450 grammi;

  (3) 7.–9. klassi õpiku kogukaal võib olla kuni 500 grammi.

  (4) Õppekirjandus trükitakse katmata või kaetud mati pinnaga paberile, mille kaal on 70–80 g/m2, I kooliastme õppekirjanduse puhul 80–100 g/m2.

§ 4.   Töövihikule esitatavad tehnilised nõuded

  (1) Töövihik moodustab ühe klassi vastava õppeaine õpiku või õpikutega tervikliku õppekomplekti.

  (2) 1.–3. klassi töövihikute põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 14 punkti ja teksti reavahe vähemalt 3 punkti.

  (3) Alates 4. klassist peab töövihiku põhiteksti trükikirja suurus olema vähemalt 12 punkti ja teksti reavahe vähemalt 2 punkti.

§ 5.   Õppekirjanduse retsenseerimisele esitatavad nõuded

  (1) Õppekirjanduse väljaandja (edaspidi väljaandja) tellib õppekirjandusele vähemalt kaks retsensiooni.

  (2) Retsensioonid tehakse õpiku, töövihiku ja tööraamatu igale osale eraldi.

  (3) Retsensent esitab retsensiooni kirjaliku dokumendina, millel on retsensendi allkiri ja koostamise kuupäev.

  (4) Retsensioonis antakse hinnang kõigi §-s 2 nimetatud nõuete täitmisele.

  (5) Retsensentidel on õigus õppekirjanduse retsensioonis teha parandus- ja täiendusettepanekuid. Väljaandja on kohustatud arvesse võtma neid parandus- ja täiendusettepanekuid, mille puhul retsensent on viidanud õppekirjanduse vastuolule riiklikule õppekavale. Teiste parandus- ja täiendusettepanekute mittearvestamine peab olema retsensendi ja väljaandja vahel kirjalikult kooskõlastatud.

  (6) Väljaandja ei levita õpikut, töövihikut ja tööraamatut enne retsensioonide esitamist.

  (7) Väljaandja säilitab retsensioone 10 aastat.

§ 6.   Retsensentidele esitatavad nõuded

  (1) Õppekirjanduse retsensendiks võib olla vastava eriala või ainedidaktika õppejõud, teadustöötaja, spetsialist või õpetaja.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (2) Spetsialist käesoleva määruse tähenduses on isik, kellel on laialdased teadmised ja kogemus retsenseeritavas aines ja ainedidaktikas.

  (3) Retsensentide valikul peab väljaandja arvestama, et:
  1) üks retsensentidest peab olema koolis töötav õpetaja, kes on selles kooliastmes õpetanud vähemalt kolm aastat;
  2) teine retsensent peab olema vastava eriala või ainedidaktika õppejõud, teadustöötaja või spetsialist.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json