Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 42

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

Vastu võetud 24.08.2010 nr 49
RT I 2010, 60, 412
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 32 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis avaldatavad tegevusnäitajad koolieelsetele lasteasutustele, põhikoolidele, gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele.

§ 2.   Koolieelsete lasteasutuste tegevusnäitajad

  (1) Lastega seotud tegevusnäitajad on:
  1) lasteasutuse külastatavus;
  2) rühma täituvus;
  3) hariduslike erivajadustega arvestamine.

  (2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
  1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
  2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
  3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
  4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal koolieelse lasteasutuse õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust;
  5) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide aktiivsus.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Koolieelse lasteasutusega seotud tegevusnäitajad on:
  1) laste ja õpetajate suhtarv;
  2) füüsiline kasvukeskkond;
  3) arvutitega varustatus;
  4) koolieelse lasteasutuse eelarve.

§ 3.   Põhikoolide ja gümnaasiumide tegevusnäitajad

  (1) Õpilastega seotud tegevusnäitajad on:
  1) hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine;
  2) klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest;
  3) riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides;
  4) põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides;
  5) gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis;
  6) õppest mõjuva põhjuseta puudujate osakaal põhikoolis;
  7) lõpetanute arv alustanute arvust (9. klassi ja 12. klassi arvestuses);
  8) edasiõppijad.

  (2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
  1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
  2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
  3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
  4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal põhikooli või gümnaasiumi õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust;
  5) naissoost õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide protsent kooliastme õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Põhikooli ja gümnaasiumiga seotud tegevusnäitajad on:
  1) õpilaste ja õpetajate suhtarv;
  2) klassikomplekti keskmine täituvus;
  3) arvutitega varustatus (õpilasi arvuti kohta, õpetajaid, juhte ja tugispetsialiste arvuti kohta);
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
  4) õpperuumi ruutmeetrid õpilase kohta.

§ 4.   Kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

  (1) Õpilastega seotud tegevusnäitajad on:
  1) kutseeksami sooritanute osakaal samal õppeaastal lõpetanutest;
  2) õpingud katkestanute osakaal;
  3) edasiõppijad ja lõpetanute tööle rakendumine.

  (2) Õpetajate, juhtide ja tugispetsialistidega seotud tegevusnäitajad on:
  1) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsioon;
  2) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide täienduskoolitus;
  3) õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide vanuseline jaotus;
  4) töölt lahkunud õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide osakaal kutseõppeasutuse õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide üldarvust.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Kutseõppeasutusega seotud tegevusnäitajad on:
  1) õpilaste ja õpetajate suhtarv;
  2) arvutitega varustatus;
  3) ühiselamu;
  4) riikliku koolitustellimuse täitmine.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

/otsingu_soovitused.json