Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 8

Kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.08.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4, § 194 lõike 5 ja § 199 lõike 2 alusel ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 22 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 15 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise ja psühholoogilise abi tagamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruses nr 15 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise ja psühholoogilise abi tagamise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud kaitseväelase perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise ja psühholoogilise abi tagamise tingimused, ulatus ja kord”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal”;

3) paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „tegevväelane” sõnaga „kaitseväelane” vastavas käändes;

4) määruse lisa asendatakse uue lisaga.

§ 2.  Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 14 „Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 14 „Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” § 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kaitseväelasele tagatakse kaitseprillide jaoks vajalikud prilliklaasid struktuuriüksuse arsti otsuse alusel kuni 48 euro eest.”.

§ 3.  Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 18 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruses nr 18 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja tunnistatud Kaitseväe arstliku komisjoni otsusega tegevväelase või kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele mittevastavaks”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja tunnistatud Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele mittevastavaks”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväe arstlik komisjon koostab isikule, kes vastab käesoleva määruse paragrahvis 1 kehtestatud tingimustele, tema taotlusel raviplaani 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest.”.

§ 4.  Kaitseministri 16. septembri 2014. a määruse nr 23 „Taastusravi osutamise ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 16. septembri 2014. a määruses nr 23 „Taastusravi osutamise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikme;”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 4 ja lõikest 3 jäetakse välja sõnad „rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Määruses käsitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 31 teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmena isikut, kes on saanud vigastada Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmise käigus või Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral Kaitseliidu koosseisus ja kellel on Kaitseliidu poolt tuvastatud õigus tagatisele.”;

4) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 4, § 1 lõikes 3 ja § 2 lõikes 4 asendatakse sõna „tegevväelase” sõnaga „kaitseväelase”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses ja vajaduse korral kaetakse ravikulud muu tervishoiuteenuse osutaja juures Kaitseliidu seaduse § 64 lõike 5 alusel kehtestatud kaitseministri määruses sätestatu kohaselt.”

6) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kaitseväelasele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele ja perekonnaliikmele Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord

(1) Kaitseväelasele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi Kaitseväe meditsiinikeskuse suunamisel ja kaitseväelasele määratud meditsiinilise teenindamise piirkonna struktuuriüksuse arsti saatekirjas märgitud näidustuse kohaselt.

(2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi asjaomase Kaitseväe struktuuriüksuse või selle allüksuse (edaspidi tugikeskus) suunamisel ja Kaitseväe arstliku komisjoni kinnitatud raviplaanis märgitud näidustuse kohaselt.

(3) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi Kaitseliidu suunamisel ja Kaitseväe arstliku komisjoni kinnitatud raviplaanis märgitud näidustuse kohaselt.

(4) Perekonnaliikmele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi tugikeskuse suunamisel ja kaitseväeteenistuse seaduse § 199 lõike 3 alusel kaitseministri käskkirjaga kinnitatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise plaanis märgitud näidustuse kohaselt.

(5) Seli Tervisekeskusesse taastusravile suunamisel kooskõlastab taastusravile suunav asutus kaitseväelasele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele või eelnimetatute perekonnaliikmele taastusravi osutamise aja ja kestuse Seli Tervisekeskusega.

(6) Taastusravile saabumisel esitab kaitseväelane, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliige või eelnimetatute perekonnaliige Seli Tervisekeskusele isikut tõendava dokumendi ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud dokumendi.”;

7) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „isikutele” tekstiosaga „, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmetele”;

8) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „tervisekahjustuse saanud isik” tekstiosaga „, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliige”.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json