Teksti suurus:

Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 10

Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord

Vastu võetud 17.11.2011 nr 86
RT I, 18.11.2011, 15
jõustumine 21.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 506.09.2015

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 73 lõike 3 ja „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 1 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.02.2008, lk 16–54), artikli 24 lõike 1 alusel.

§ 1.   Taotluse esitamine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 lisas III nimetatud piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimiseks esitatakse Maaeluministeeriumile (edaspidi ministeerium) määruse lisas toodud vormi kohane taotlus.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Taotlus esitatakse koos tehnilise toimikuga, milles sisalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõikes 4 nimetatud spetsifikaadid.

§ 2.   Taotluse kontrollimine

  (1) Taotluse saamisel kontrollib ministeerium taotluse ja koos sellega esitatud tehnilise toimiku vastavust nõuetele.

  (2) Kui esitatud taotluses või tehnilises toimikus esineb puudusi, määrab ministeerium taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi tähtaegselt ei kõrvaldata, võib ministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Taotluse läbi vaatamata jätmisest teatab ministeerium taotluse esitajale kirjalikult, milles põhjendatakse taotluse läbi vaatamata jätmist.

§ 3.   Menetlusest teatamine

  (1) Nõuetekohase piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimise taotluse menetlusse võtmisest teatab ministeerium kirjalikult taotluse esitajale. Ministeerium võib kirjalikult teavitada ka muud isikut, kelle õigusi või kohustusi piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimine võib puudutada.

  (2) Nõuetekohase piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimise taotluse menetlusse võtmise kohta avaldab ministeerium teate üleriigilise levikuga ajalehes, milles märgitakse lühidalt taotluse sisu, tehnilise toimikuga tutvumise koht ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg.

  (3) Nõuetekohase piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimise taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel esitaja nime, aadressi ja taotlusega esitatud tehnilise toimiku.

§ 4.   Ettepanekute ja vastuväidete esitamine

  (1) Isik, kelle õigusi või kohustusi võib piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimine puudutada, võib esitada ministeeriumile selle kohta ettepaneku või vastuväite kolme kuu jooksul § 3 lõikes 3 nimetatud teate avaldamisest arvates.

  (2) Esitatud ettepaneku või vastuväite teeb ministeerium viivitamatult teatavaks taotluse esitajale, kes teatab ministeeriumile selle kohta oma arvamuse ühe kuu jooksul ettepaneku või arvamuse kättesaamisest arvates. Ministeerium võib põhjendatud juhul arvamuse esitamise tähtaega pikendada.

§ 5.   Taotluse läbivaatamise komisjon

  (1) Taotluse ja tehnilise toimiku ning esitatud ettepanekute, vastuväidete ja arvamuste läbivaatamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister (edaspidi minister) nõuandva õigusega komisjoni.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Komisjoni töös osalemise ettepanek tehakse asjakohastele valitsusasutustele ning ettevõtlusorganisatsioonidele ja erialaliitudele.

  (3) Komisjon esitab ministrile põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kolme kuu jooksul § 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisest arvates, kui minister ei ole määranud lühemat tähtaega.

§ 6.   Täiendav ärakuulamine

  (1) Komisjoni ettepaneku teeb ministeerium teatavaks taotluse esitajale ja muudele menetlusosalistele 10 tööpäeva jooksul ettepaneku tegemisest arvates.

  (2) Taotluse esitaja ja muud menetlusosalised teatavad ministeeriumile oma arvamuse ettepaneku kohta ühe kuu jooksul selle kättesaamisest arvates.

§ 7.   Taotluse edastamise otsustamine

  (1) Ministeerium otsustab piiritusjoogi geograafilise tähise registreerimise taotluse Euroopa Komisjonile edastamise ühe kuu jooksul § 6 lõikes 2 nimetatud arvamuste saamisest arvates.

  (2) Otsus tehakse taotluse esitajale ja muudele menetlusosalistele teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) Ministeerium edastab taotluse Euroopa Komisjonile kahe kuu jooksul lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Tehnilise toimiku muutmise taotlus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 lisas III registreeritud geograafilise tähise tehnilise toimiku muutmiseks esitatakse ministeeriumile lisas toodud vormi kohane taotlus.

  (2) Koos taotlusega esitatakse dokument, milles näidatakse ära taotluse esitaja õigustatud huvi ning spetsifikaadi muutmise ettepanek ja selle põhjendused.

  (3) Tehnilise toimiku muutmise taotlust menetletakse §-des 1–7 sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussäte

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 lisas III registreeritud geograafilise tähise „Estonian vodka” tehnilise toimiku edastamise taotlust menetletakse §-des 1–7 sätestatud korras.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Taotluse vorm
[RT I, 03.09.2015, 5 - jõust. 06.09.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json