Teksti suurus:

Loomkatseprojekti hindamiskomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ning loomkatse järelhindamise protokolli vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 21

Loomkatseprojekti hindamiskomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ning loomkatse järelhindamise protokolli vormid
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

Vastu võetud 14.01.2013 nr 3
RT I, 18.01.2013, 13
jõustumine 21.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2013RT I, 12.03.2013, 515.03.2013
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 506.09.2015
10.05.2016RT I, 13.05.2016, 416.05.2016
10.07.2017RT I, 14.07.2017, 217.07.2017
30.05.2019RT I, 04.06.2019, 107.06.2019
12.10.2020RT I, 16.10.2020, 101.01.2021
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
19.12.2022RT I, 28.12.2022, 101.01.2023
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõigete 3 ja 8, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse loomkatseprojekti hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korda ja töökorda.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Määrusega kehtestatakse loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ja loomkatse järelhindamise protokolli vormid (lisad 1, 2 ja 3).
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 11.   Loomkatse protokolli vorm
[RT I, 13.05.2016, 4 - jõust. 16.05.2016]

  (1) Määruse lisas 2 esitatud loomkatse protokoll vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569, millega kehtestatakse ühtne vorm ja sisu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) kohase teabe esitamiseks liikmesriikide poolt ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2012/707/EL (ELT L 129, 24.04.2020, lk 16–50), III lisa B-osas toodud üksikasjalike juhiste kohaselt.
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab loomkatse protokolli vormi oma veebilehel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 12.   Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vorm

  (1) Määruse lisas 1 esitatud loomkatseprojekti loataotluse vormi punktis 9 nimetatud loomkatseprojekti mittetehniline kokkuvõte vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569 I lisa A-osas kehtestatud vormi kohaselt.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vormi oma veebilehel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 13.   Loomkatse järelhindamise protokolli vorm

  (1) Määruse lisas 3 esitatud mittetehnilise projektikokkuvõtte ajakohastamiseks esitatav teave (edaspidi loomkatse järelhindamise protokoll) vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569 I lisa B-osas kehtestatud vormi kohaselt.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab loomkatse järelhindamise protokolli vormi oma veebilehel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

2. peatükk Komisjoni moodustamise kord 

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Loomakaitseseaduse §-s 471 loetletud ülesannete täitmiseks tegutseb Põllumajandus- ja Toiduameti juures Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori moodustatud komisjon.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Komisjon on kuni 17-liikmeline.

  (3) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ametnik, kes tegeleb loomakaitse küsimustega;
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]
  2) Kliimaministeeriumi ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga, sealhulgas geneetiliselt muundatud loomade kasutamisega loomkatsetes;
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]
  3) Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga;
  4) Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik, kes tegeleb loomakaitse küsimustega;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  5) Terviseameti ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga;
  6) isik, kellel on loomkatseprojekti kavandamise kogemus;
  7) isik, kellel on katseloomade paljundamise, kasvatamise ja hooldamise kogemus;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  8) isik, kes on asjatundja katseloomade veterinaarmeditsiini alal;
  9) isik, kes on asjatundja loomkatseprojekti loataotluse hindamisel anesteesia, analgeesia ja farmakoloogia alal;
  10) isik, kes on asjatundja loomkatseprojekti loataotluse hindamisel eetika valdkonnas;
  11) isik, kes on asjatundja veterinaarmeditsiini ning katseloomade heaolu alal;
  12) isik, kellel on põllumajandusloomade kasvatamise ja paljundamise kogemus;
  13) isik, kes on asjatundja matemaatilise statistika alal;
  14) isik, kes on asjatundja loomkatsete alternatiivmeetodite ning loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise alal;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  15) kaks loomakaitsega tegelevate ühingute esindajat;
  16) Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik, kellel on õigusalane haridus.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda talle nimetatud komisjoni asendusliige, kellel on komisjoni liikme õigused.

§ 3.   Komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete nimetamine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor nimetab kaks komisjoni liiget ja nende asendusliikmed, kellest üks on loomakaitse küsimustega tegelev ametnik ning teine on õigusalase haridusega ametnik.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kliimaminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga, sealhulgas geneetiliselt muundatud loomade kasutamisega loomkatsetes.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (3) Haridus- ja teadusminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga.

  (4) Regionaalminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kes tegeleb loomakaitse küsimustega.
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]

  (5) Terviseameti peadirektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga.

  (6) Tartu Ülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada viis komisjoni liiget, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktides 6–10, ja nende asendusliikmed.

  (7) Eesti Maaülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada kolm komisjoni liiget, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktides 11–13, ja nende asendusliikmed.

  (8) Tallinna Tehnikaülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktis 14, ja tema asendusliige.

  (9) Loomakaitsega tegelevatel ühingutel on õigus teha ettepanek nimetada kokku kaks komisjoni liiget ja nende asendusliikmed.

  (10) Komisjoni liikmed nimetab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor viieks aastaks. Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor võib komisjoni liikme või tema asendusliikme tagasi kutsuda. Komisjoni liige või tema asendusliige, välja arvatud lõikes 1 nimetatud komisjoni liige või tema asendusliige, kutsutakse tagasi selle ministri, peadirektori, rektori või ühingu nõudel, kes on teinud tema liikmeks nimetamise ettepaneku.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

3. peatükk Komisjoni töökord 

§ 4.   Komisjoni esimees ja aseesimees ning eksperdi kaasamine
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]

  (1) Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe ja aseesimehe. Komisjoni aseesimehel on komisjoni esimehe äraolekul esimehe pädevus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) kutsub kokku komisjoni istungi ja määrab selle päevakorra;
  3) juhatab komisjoni istungit;
  4) kirjutab alla komisjoni protokollile ja teistele komisjoni koostatud dokumentidele;
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  5) vajadusel kaasab komisjoni töösse komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete pädevusest välja jäävate eriteadmisi nõudvate teadusvaldkondade, loomkatses kasutada kavatsetavate loomaliikide ja looduses vabalt elavate loomade veterinaaria eksperte, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  6) vajadusel esindab komisjoni.

  (3) Lõike 2 punktis 5 nimetatud eksperdi kaasamise korral edastab komisjon loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega arvamuse andmiseks eksperdile ning määrab arvamuse andmise tähtaja. Ekspert esitab oma arvamuse kirjalikult. Komisjon arvestab loomkatseprojekti loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta ettepaneku tegemisel eksperdi arvamust.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 5.   Komisjoni istung

  (1) Komisjoni töövorm on komisjoni istung (edaspidi istung).

  (2) Istung on kinnine, kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (3) Istungil vaatab komisjon läbi loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega või loaomaniku taotluse ja teeb otsuse hääletamise teel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Istungi kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele. Istungi teatis koos lõikes 3 nimetatud loataotluse ja dokumentidega või loaomaniku taotlusega saadetakse kõigile komisjoni liikmetele tutvumiseks hiljemalt viis tööpäeva enne istungi toimumist.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 6.   Komisjoni otsustusvõimelisus

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üheksa liiget või nende asendusliiget, nende hulgas komisjoni esimees või viimase äraolekul komisjoni aseesimees.
[RT I, 13.05.2016, 4 - jõust. 16.05.2016]

§ 7.   Komisjoni otsuse tegemine

  (1) Komisjon teeb otsuse loomakaitseseaduse § 471 punktis 3 nimetatud ettepaneku tegemise kohta pärast kõigi kohalolevate liikmete arvamuse ärakuulamist. Komisjon peab oma otsust põhjendama.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Komisjoni otsused langetatakse konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, tehakse otsus pärast liikmete lisapõhjenduste ärakuulamist poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (3) Komisjoni liige on kohustatud teatama vähemalt viis tööpäeva enne istungit komisjoni esimehele, kui ta on isiklikult kas otseselt või kaudselt seotud arutamisele tuleva loomkatseprojekti loataotlusega, ning sel juhul komisjoni liige ei hääleta.

  (4) Komisjon juhindub oma otsuste tegemisel muu hulgas Euroopa Komisjoni moodustatud eksperdirühma väljatöötatud loomkatseprojekti hindamist ja tagasiulatuvat hindamist käsitlevast töödokumendist, mis kinnitati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL rakendamise eest vastutavate riiklike pädevate asutuste kohtumisel 18.–19. septembril 2013. a ja mille Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab oma veebilehel.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 8.   Otsuse tegemine infotehnoloogia vahendusel

  (1) Komisjoni esimehe äranägemisel võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste puhul võib teha otsuseid ja pidada istungi infotehnoloogia vahendusel.

  (2) Istungi korraldamisel infotehnoloogia vahendusel saadab komisjoni esimees komisjoni liikmetele otsuse tegemiseks vajaliku loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega või loaomaniku taotluse ning määrab vastamise tähtaja.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Infotehnoloogia vahendusel korraldataval istungil on komisjon otsustusvõimeline, kui kõik komisjoni liikmed on kirjalikult esitanud oma seisukohad päevakorras olevate küsimuste kohta.

§ 9.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni otsus koos põhjendusega vormistatakse kirjalikult istungi protokollis.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees esitab istungi protokolli Põllumajandus- ja Toiduametile 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase loataotluse või loaomaniku taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile esitamise päevast arvates.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 10.   Istungi protokoll

  (1) Istungid protokollitakse.

  (2) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

  (3) Protokolli märgitakse:
  1) istungi toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
  2) kohalolevad ja puuduvad komisjoni liikmed;
  3) kohalolevad kutsutud isikud;
  4) päevakord;
  5) küsimuste arutamise käik;
  6) hääletustulemused;
  7) otsus koos põhjendusega.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 11.   Komisjoni asjaajamise korraldamine

  Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab komisjoni asjaajamist, sealhulgas valmistab ette ja protokollib istungeid ning koostab, edastab ja säilitab komisjoni dokumente.
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

4. peatükk Määruse rakendamine 
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 12.   Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte esitamine

  Loomkatseprojekti loa taotleja, kelle esitatud loomkatseprojekti loataotlust ei ole komisjon lahendanud enne 2021. aasta 1. jaanuari, esitab komisjonile § 12 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte 2021. aasta 1. veebruariks.
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

Lisa 2 Loomkatse protokoll
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 3 Loomkatse järelhindamise protokoll
[RT I, 28.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json