Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 14

Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 20.03.2013 nr 18
RT I, 22.03.2013, 22
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 806.09.2015

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvevahendite arvelt tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu, mille eest tasumise kohustust ei ole üle võtnud Eesti Haigekassa, katmise ulatus, tingimused ja kord isikule, kes on saanud:
  1) kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse ja teenistusest vabastatud;
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  2) asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse ja teenistusest vabastatud.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutel peab olema kaitseväeteenistuse seaduse §-s 202 sätestatud korras tuvastatud õigus saada teenistusalaseid tagatisi.

§ 2.   Tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmine

  (1) Isikule tagatakse Kaitseväe arstlikus komisjonis tuvastatud vajaduse korral tervishoiuteenus, meditsiiniseade ja ravim Kaitseväe kaudu isiku raviplaani alusel käesoleva määruse §-des 6–8 sätestatud piirmäära ulatuses.

  (2) Olukorras, kus Kaitseväel puudub võimalus vajaliku tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi tagamiseks, kaetakse osutatud tervishoiuteenuse, soetatud meditsiiniseadme või ravimi maksumus kuludokumentide alusel käesoleva määruse §-des 6–8 sätestatud piirmäära ulatuses Kaitseväe eelarvest.

  (3) Raviga seotud sõidu- ja majutuskulu kaetakse Kaitseväe kaudu või hüvitatakse Kaitseväe eelarvest isikule või teda saatvale isikule kuludokumentide alusel käesoleva määruse §-s 9 sätestatud piirmäära ulatuses.

§ 3.   Raviplaan

  (1) Kaitseväe arstlik komisjon koostab isikule, kes vastab käesoleva määruse paragrahvis 1 kehtestatud tingimustele, tema taotlusel raviplaani 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (2) Raviplaani kantakse raviga seotud meetmed nende tervisehäirete osas, mille puhul on Kaitseväe arstlik komisjon tuvastanud meditsiinilise seose teenistusülesannete täitmisega.

  (3) Juhul kui raviplaani koostamiseks on vaja saata isik täiendavale terviseuuringule või eriarsti konsultatsioonile, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg selle aja võrra.

  (4) Raviplaan peab sisaldama:
  1) vajalike tervishoiuteenuste loetelu ja nende osutamise ajakava;
  2) vajalike ravimite loetelu, ravimiannuseid ja ravikuuri pikkust;
  3) järgmise arstliku läbivaatuse aega Kaitseväe arstlikus komisjonis;
  4) vajalike meditsiiniseadmete loetelu, kogust ja kasutusaega;
  5) märget saatja kohta, kui on tuvastatud, et isik vajab tervishoiuteenuse saamiseks saatjat.

  (5) Raviplaanis võib ette näha ravi osutamise välisriigis, kui vähemalt kahe eriarsti poolt on isikule näidustatud ravi, mida ei ole võimalik osutada Eestis. Eriarstide arvamus peab sisaldama järgmist:
  1) hinnang tervishoiuteenuse osutamise võimalikkusele Eestis;
  2) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenuse osutamine on isikule näidustatud;
  3) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
  4) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti;
  5) hinnang selle kohta, mis välisriigi raviasutuses on soovitav ravi korraldada;
  6) hinnang selle kohta, milline on prognoos soovitud ravi rakendamisel ja mitterakendamisel.

  (6) Raviplaan koos vajalike dokumentidega antakse isikule paberkandjal allkirja vastu, raviplaani koopia edastatakse teenistusest vabastatud isikute raviplaani täitmist korraldavale Kaitseväe struktuuriüksusele või selle allüksusele (edaspidi tugikeskus).
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (7) Isik on kohustatud esimesel võimalusel teavitama Kaitseväe arstlikku komisjoni raviplaani alusel tehtud eriarstide konsultatsioonide otsustest ning operatsioonide, protseduuride ja terviseuuringute tulemustest, esitades nimetatud tervishoiuteenuse osutamist tõendavad dokumendid.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumentide alusel võib Kaitseväe arstlik komisjon kutsuda isiku vajadusel arstlikule läbivaatusele enne raviplaanis märgitud tähtaega.

  (9) Raviplaanis ettenähtud tähtajal või käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul hindab Kaitseväe arstlik komisjon isiku terviseseisundit raviplaanis märgitud tervisehäirete osas ning teeb otsuse raviplaani jätkamise, muutmise või lõpetamise kohta.

§ 4.   Raviplaani muutmine

  (1) Kaitseväe arstlik komisjon muudab raviplaani, kui käesoleva määruse § 3 lõike 7 alusel esitatud dokumentidest selgub vajadus raviplaani muutmiseks või isik esitab komisjonile käesoleva määruse lisas toodud vormile vastava taotluse.

  (2) Kaitseväe arstlik komisjon otsustab raviplaani muutmise või sellest keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ja teavitab sellest isikut kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) Kui raviplaani muutmise või sellest keeldumise otsuse tegemiseks on vaja saata isik täiendavatele uuringutele või eriarsti konsultatsioonile, peatub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaeg täiendava teabe küsimise ajaks.

§ 5.   Raviplaani lõpetamine

  (1) Kaitseväe arstlikul komisjonil on õigus teha otsus raviplaani lõpetamise kohta tervikuna või kindla tervisehäire osas, kui:
  1) isikul tuvastatud tervisehäire on paranenud ja ta ei vaja enam ravi;
  2) isik ei täida mõjuva põhjuseta talle arsti poolt määratud ja raviplaanis ettenähtud ravi;
  3) isik ei ilmu mõjuva põhjuseta raviplaanis ettenähtud tähtajal arstlikule läbivaatusele Kaitseväe arstlikku komisjoni.

  (2) Raviplaani lõpetamise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 2–3 alusel kaotab isik õiguse raviplaanis märgitud tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi kulu hüvitamisele.

§ 6.   Tervishoiuteenuste tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ettenähtud tervishoiuteenused teenuse osutamisel Eestis kokku kuni 3196 euro ulatuses ja teenuse osutamisel välisriigis kokku kuni 12 783 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.

  (2) Isikule, kes elab alaliselt välisriigis ja on sellest teavitanud Kaitseväe arstlikku komisjoni, tagatakse raviplaanis ettenähtud tervishoiuteenused samas piirmääras Eestis osutatavate tervishoiuteenustega.

  (3) Juhul kui isikule on raviplaanis ette nähtud tervishoiuteenused, mille maksumus ühe aasta jooksul ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäärasid, otsustab tervishoiuteenuste tagamise Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 7.   Meditsiiniseadmete tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ettenähtud meditsiiniseadmed kokku kuni 3196 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.

  (2) Juhul kui isikule on raviplaanis ette nähtud meditsiiniseadmed, mille maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäära, otsustab meditsiiniseadmete tagamise Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 8.   Ravimite tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ettenähtud ravimid kokku kuni 1279 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.

  (2) Juhul kui isikule on raviplaanis ette nähtud ravimid, mille maksumus ühe aasta jooksul ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäära, otsustab ravimite tagamise Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 9.   Raviga seotud sõidu- ja majutuskulude tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse ravi osutamisel tema elukohariigis:
  1) sõidukulu isiku alalisest elukohast raviasutuse asukohta ja tagasi, arvestades ühe kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot või sõidupileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 100 euro ulatuses aastas;
  2) majutuskulu raviasutuse asukohas kuni 80 euro ulatuses ööpäevas.

  (2) Juhul kui Kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud isiku piiratud liikumisvõime korral saatja vajaduse, tagatakse isiku ravi osutamisel tema elukohariigis tema ühele saatjale:
  1) sõidukulu saatja alalisest elukohast raviasutuse asukohta ja tagasi, arvestades ühe kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot või sõidupileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 100 euro ulatuses aastas;
  2) majutuskulu raviasutuse asukohas kuni 80 euro ulatuses ööpäevas.

  (3) Isikule tagatakse ravi osutamisel välisriigis:
  1) sõidukulu ja selle tellimisega kaasnevad kulud isiku alalisest elukohast raviasutuse asukohta ja tagasi kuni 700 euro ulatuses ühe reisi kohta;
  2) majutuskulu raviasutuse asukohas kuni 128 euro ulatuses ööpäevas.

  (4) Juhul kui Kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud isiku piiratud liikumisvõime korral saatja vajaduse, tagatakse isiku ravi osutamisel välismaal tema ühele saatjale:
  1) sõidukulu saatja alalisest elukohast raviasutuse asukohta ja tagasi kuni 700 euro ulatuses ühe reisi kohta;
  2) majutuskulu raviasutuse asukohas kuni 128 euro ulatuses ööpäevas.

  (5) Juhul kui isikule on raviplaanis ette nähtud tervishoiuteenused, mille osutamiseks vajalike sõidu- ja majutuskulude maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 kehtestatud piirmäärasid, otsustab sõidu- ja majutuskulude tagamise Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 10.   Isiku taotlus kulude katmiseks

  (1) Raviplaanis ettenähtud ja isiku tasutud tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi kulu katmiseks esitab isik tugikeskusele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul tervishoiuteenuse osutamisest või meditsiiniseadme või ravimi soetamisest arvates käesoleva määruse lisas toodud vormile vastava taotluse ja lisab sellele kuludokumendi.

  (2) Raviga seotud sõidu- ja majutuskulud tagab Kaitsevägi raviplaani järgi isiku või tema saatja taotluse alusel. Kui isik või tema saatja on isiku raviplaanist tulenevad sõidu- ja majutuskulud ise tasunud, hüvitab Kaitsevägi tehtud kulud isiku või tema saatja esitatud käesoleva määruse lisas toodud vormile vastava taotluse ja kuludokumendi alusel.

  (3) Isik on kohustatud teavitama tugikeskust taotluses esitatud andmete muutumisest viivitamata.

§ 11.   Taotluse menetlemine ja kulude katmine

  (1) Tugikeskus kontrollib esitatud taotluse ja kuludokumentide ning kulu vastavust raviplaanile ja käesoleva määrusega sätestatud tingimustele.

  (2) Kaitsevägi ei hüvita raviplaanivälise tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme, ravimi ja raviga seotud sõidu- ja majutuskulu.

  (3) Kaitsevägi hüvitab isikule kulu, kui taotlus vastab raviplaanile ja käesoleva määrusega sätestatud tingimustele. Kaitsevägi kannab hüvitise 30 kalendripäeva jooksul isiku taotluse saamisest arvates taotluses toodud arvelduskontole.

  (4) Juhul kui taotluses esineb puudusi, teavitab tugikeskus isikut sellest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla alla 10 kalendripäeva ega üle 30 kalendripäeva.

  (5) Juhul kui taotlus ei vasta raviplaanile, jätab Kaitsevägi taotluse rahuldamata, teavitades sellest isikut kirjalikult.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json