Teksti suurus:

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 17

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Vastu võetud 16.09.2014 nr 23
RT I, 19.09.2014, 3
jõustumine 22.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 806.09.2015

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 22 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatava taastusravi osutamise ulatus ja kord järgmistele isikutele:
  1) kaitseväelane;
  2) asendusteenistuja;
  3) teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik;
  31) teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikme;
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  4) teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud kaitseväelase perekonnaliige;
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  5) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi represseeritud isik).

  (2) Määruses käsitletakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikuna isikut, kes on saanud kaitseväe- või asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse ja on teenistusest vabastatud ning kellel on tuvastatud kaitseväeteenistuse seaduse §-s 202 sätestatud korras õigus teenistusalastele tagatistele.

  (21) Määruses käsitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 31 teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmena isikut, kes on saanud vigastada Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmise käigus või Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral Kaitseliidu koosseisus ja kellel on Kaitseliidu poolt tuvastatud õigus tagatisele.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (3) Määruses käsitletakse teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud kaitseväelase perekonnaliikmena tema abikaasat, last, vanemat, vanavanemat või muud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud isikut (edaspidi perekonnaliige).
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

2. peatükk Taastusravi osutamise ulatus ja kord 

§ 2.   Taastusravi osutamise ulatus ja kord

  (1) Kaitseväelasele ja asendusteenistujale osutatakse taastusravi vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatusele ja korrale.

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse taastusravi kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (21) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses ja vajaduse korral kaetakse ravikulud muu tervishoiuteenuse osutaja juures Kaitseliidu seaduse § 64 lõike 5 alusel kehtestatud kaitseministri määruses sätestatu kohaselt.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (3) Represseeritud isikule osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.

  (4) Perekonnaliikmele osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses kolme aasta jooksul arvates kaitseväelase hukkumisest või püsiva tervisekahjustuse saamisest, kusjuures:
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  1) esimese aasta jooksul osutatakse taastusravi vastavalt vajadusele;
  2) teisel ja kolmandal aastal taastusravi üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.

3. peatükk Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord 

§ 3.   Kaitseväelasele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele ja perekonnaliikmele Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (1) Kaitseväelasele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi Kaitseväe meditsiinikeskuse suunamisel ja kaitseväelasele määratud meditsiinilise teenindamise piirkonna struktuuriüksuse arsti saatekirjas märgitud näidustuse kohaselt.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi asjaomase Kaitseväe struktuuriüksuse või selle allüksuse (edaspidi tugikeskus) suunamisel ja Kaitseväe arstliku komisjoni kinnitatud raviplaanis märgitud näidustuse kohaselt.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (3) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi Kaitseliidu suunamisel ja Kaitseväe arstliku komisjoni kinnitatud raviplaanis märgitud näidustuse kohaselt.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (4) Perekonnaliikmele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi tugikeskuse suunamisel ja kaitseväeteenistuse seaduse § 199 lõike 3 alusel kaitseministri käskkirjaga kinnitatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise plaanis märgitud näidustuse kohaselt.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (5) Seli Tervisekeskusesse taastusravile suunamisel kooskõlastab taastusravile suunav asutus kaitseväelasele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele või eelnimetatute perekonnaliikmele taastusravi osutamise aja ja kestuse Seli Tervisekeskusega.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (6) Taastusravile saabumisel esitab kaitseväelane, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliige või eelnimetatute perekonnaliige Seli Tervisekeskusele isikut tõendava dokumendi ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud dokumendi.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

§ 4.   Represseeritud isikule Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord

  (1) Represseeritud isikule osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi isikliku avalduse ja taastusarsti või perearsti saatekirjas märgitud näidustuse kohaselt.

  (2) Represseeritud isik esitab taastusravi saamiseks Seli Tervisekeskuse direktorile kirjaliku avalduse, kuhu on märgitud järgmised andmed:
  1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avaldaja sünniaeg või isikukood;
  3) kontaktaadress ja teised kontaktandmed.

  (3) Avaldusele lisatakse koopia kehtivast represseeritu tunnistusest.

  (4) Seli Tervisekeskus registreerib laekunud avalduse selle saabumisel ja avaldaja kantakse taastusravi järjekorda. Taastusravi järjekorda kandmisel võetakse arvesse vaid üht nõuetekohast avaldust kalendriaastas isiku kohta.

  (5) Seli Tervisekeskus teavitab isikut taastusravi järjekorda kandmisest või taastusravi osutamisest keeldumisest, kui isikul puudub käesoleva määruse alusel õigus taastusravi saada. Isikut teavitatakse kirjalikult 30 päeva jooksul alates avalduse saamisest.

  (6) Taastusravile saabumisel esitab represseeritud isik Seli Tervisekeskusele isikut tõendava dokumendi ja taastusarsti või perearsti saatekirja.

§ 5.   Taastusravikuuride jaotus Seli Tervisekeskuses

  (1) Kaitsevägi esitab hiljemalt 15. oktoobriks Seli Tervisekeskusele ettepaneku kaitseväelastele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikutele, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmetele ja perekonnaliikmetele järgmiseks kalendriaastaks planeeritavate taastusravikuuride arvu kohta.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (2) Taastusravikuuride jaotuse järgmiseks kalendriaastaks käesoleva määruse § 1 lõikes 1 toodud isikute vahel otsustab Seli Tervisekeskuse direktor kooskõlastatult kaitseministriga hiljemalt 15. novembril ja teavitab otsusest Kaitseväge. Taastusravikuuride jaotamisel võetakse arvesse Kaitseväe esitatud ettepanekut, käesoleva määruse § 4 lõike 4 alusel moodustatud taastusravi järjekorda ja Seli Tervisekeskusele järgmise kalendriaasta riigieelarves taastusravi osutamiseks planeeritud vahendeid.

  (3) Seli Tervisekeskus teavitab taastusravi saamiseks avalduse esitanud isikuid, kellele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuse alusel on võimalik järgmisel kalendriaastal taastusravi osutada, taastusravi osutamise ajast hiljemalt 30. novembril.

  (4) Seli Tervisekeskusest mitteolenevate asjaolude ilmnemisel on Seli Tervisekeskuse direktoril õigus teha kalendriaasta jooksul muudatusi taastusravikuuride jaotuses, isikutele määratud ravi saamise ajakavas ja vajaduse korral arvata isikuid tagasi taastusravi järjekorda. Taastusravi saamise aja muutusest või taastusravi järjekorda arvamisest teavitatakse isikut kirjalikult.

  (5) Ettenähtud ajal taastusravile tulemata jätnud isikute kasutamata taastusravikuuride täiendava jaotamise otsustab Seli Tervisekeskuse direktor taastusravi järjekorda arvestades.

§ 6.   Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamine

  (1) Käesoleva määruse alusel Seli Tervisekeskuses osutatav taastusravi on isikule tasuta.

  (2) Taastusravile tulemata jätmisest peab kaitseväelane, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliige, perekonnaliige või represseeritud isik Seli Tervisekeskust teavitama vähemalt viis kalendripäeva enne taastusravi osutamiseks ettenähtud aega.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (3) Ettenähtud ajal taastusravile tulemata ja sellest mõjuva põhjuseta teavitamata jätmise korral on Seli Tervisekeskusel õigus keelduda isikule taastusravi saamiseks uue aja määramisest ning nõuda isikult kasutamata jäänud taastusravikuuriga kaasnenud kulude hüvitamist.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Määruse rakendamine

  Isikutel, keda on enne käesoleva määruse jõustumist teavitatud taastusravi osutamise ajast Seli Tervisekeskuses 2014. aastal, on õigus taastusravi saamiseks ettenähtud ajal.

§ 8.   Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json