Teksti suurus:

Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2015, 18

Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

Vastu võetud 02.09.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2 ning § 36 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava asutusena tegutsevas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis (edaspidi õppeasutus) statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandavale õpilasele, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet läbivale õpilasele (edaspidi õpilane) ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord.

§ 2.   Sõidukulude hüvitamise alus

  (1) Õppeasutuse eelarves õpilaste sõidukulude hüvitamiseks ettenähtud vahendite piires võimaldatakse õppetöö perioodil ühistranspordi sõidusoodustusi õppeasutuse õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht (edaspidi elukoht) ei ole õppeasutusega samas asulas ja kes õpivad:
  1) üldhariduskoolis, mis õpilase kooli vastuvõtmise seisuga asub õpilase elukoha maakonnas või on elukohale lähim vastava tegutsemise vormiga õppeasutus;
  2) üleriigilise vastuvõtuga üldhariduskoolis;
  3) kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

  (2) Üleriigilise vastuvõtuga üldhariduskoolid on käesoleva määruse tähenduses Nõo Reaalgümnaasium, Noarootsi Gümnaasium, Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Maarjamaa Hariduskolleegium, Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool ja Haapsalu Viigi Kool.

  (3) Sõidukulude hüvitise saamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem või eestkostja õppeasutusele taotluse käesoleva määruse § 5 lõike 1 alusel kehtestatud korras.

§ 3.   Hüvitamise ulatus ja kordade arv

  (1) Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes omandab põhi- või üldkeskharidust või kutsekeskharidust, õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes või läbib põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 alusel lisaõpet, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulu.

  (2) Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu kuni kaks korda kuus, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu kulu.

  (3) Iga õppepäev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.

  (4) Õppeasutus võib eraldatud eelarveliste vahendite piires õpilasele hüvitada sõidu muu õppekoha (näiteks riigisisene õpilasvahetus, praktika, õpilasvõistlusel osalemine) ja õppeasutuse või elukoha vahel.

  (5) Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires.

  (6) Õppeasutusel on õigus keelduda sõidukulu hüvitamisest õpilasele, kes viibis akadeemilisel puhkusel või kes ei osalenud õppetöös päevadel, mille eest hüvitist taotleb.

§ 4.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Õpilase sõidukulud hüvitatakse õppeasutuse poolt avaliku või kommertsliini vedajaga või liiniveo korraldajaga sõlmitava lepingu alusel.

  (2) Kui õpilase elukoha ja õppeasutuse või õppekoha vaheline sõit ei ole õppeasutuse poolt sõlmitud lepinguga kaetud, hüvitatakse sõidukulud pileti alusel.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamise kord

  (1) Käesoleva määruse rakendamiseks kehtestavad õppeasutused direktori või rektori käskkirjaga koolisisese sõitude hüvitamise korra, arvestades käesolevat korda ning õppeasutusele eraldatud eelarveliste vahendite suurust.

  (2) Haridus- ja teadusminister eraldab õppeasutuste taotluste alusel õpilaste sõidukulude hüvitamiseks eraldatavate vahendite eelarve õppeasutuste lõikes ning teostab järelevalvet õpilaste sõidukulude hüvitamiseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (3) Kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool võib kasutada kuni 3 protsenti õpilaste sõitude hüvitamiseks eraldatud summast käesoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kuni 2015. aasta 30. septembrini kehtinud ühistranspordiseaduse alusel õppeasutuste sõlmitud lepingud õpilaste liiniveo korraldamiseks kehtivad lepingu tähtaja lõpuni. Kui õpilase elukoha ja õppeasutuse vaheline sõit on eelnimetatud lepinguga kaetud, hüvitatakse sõidukulu lepingu alusel.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist riigi hallatavasse üldhariduskooli vastu võetud õpilasele, kellel oli kuni 2015. aasta 30. septembrini kehtinud ühistranspordiseaduse alusel õigus sõidukulude hüvitamisele, võimaldatakse sõidusoodustust käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 1 alusel.

  (3) Põhihariduse nõudeta kutseõppe või põhihariduse baasil kutseõppe statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele hüvitatakse sõidukulu käesoleva määruse § 3 lõigetes 1 ja 3 kehtestatud tingimustel ja ulatuses

  (4) Keskhariduse baasil kutseõppe õppekaval statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele hüvitatakse sõidukulu käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. oktoobril.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json