Teksti suurus:

Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 5

Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord

Vastu võetud 21.06.2011 nr 46
RT I, 28.06.2011, 15
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 184 lõike 13 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja andmete mõiste

  (1) Määrusega kehtestatakse liiklusregistri elektroonsetele andmetele (edaspidi andmed) juurdepääsu kord.

  (2) Andmeteks käesoleva määruse tähenduses loetakse liiklusregistri alljärgnevatesse andmebaasidesse kantavaid andmeid:
  1) sõidukite andmebaas;
  2) väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaas;
  3) juhilubade ning muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaas;
  4) väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaas;
  5) digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaas;
  6) juhtide ametikoolituse andmebaas.

§ 2.   Andmete väljastamise taotlemine

  (1) Andmete saamiseks tuleb Transpordiametile esitada kirjalikus või elektroonilises vormis taotlus, milles näidatakse:
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise taotlemise korral andmete saamise seadusest tulenev alus või põhjendatud õigustatud huvi kirjeldus;
  4) loetelu, milliste andmete väljastamist taotletakse;
  5) taotluse esitamise kuupäev;
  6) kinnitus selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse üksnes taotluses märgitud eesmärgil, määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning kooskõlas õigusaktidega.

  (2) Juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide, väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste, digitaalse sõidumeeriku kaartide ning juhtide ametikoolituse andmebaasist andmete saamiseks tuleb taotlejal lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitada vähemalt kahed andmed järgmisest loetelust:
  1) dokumendi omaniku isikukood;
  2) dokumendi omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) dokumendi number.

  (3) Sõidukite andmebaasist ning väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasist andmete saamiseks laiendatud päringuga tuleb taotlejal lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitada vähemalt kahed andmed järgmisest loetelust:
  1) registreerimisnumber;
  2) registreerimistunnistuse number;
  3) identifitseerimisnumber.

  (4) Lõikes 3 nimetatud andmebaasidest andmete saamiseks lihtpäringuga tuleb taotlejal lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitada lõike 3 punktis 1, 2 või 3 nimetatud number.

  (5) Lõikes 1 nimetatud taotlust ei esitata, kui andmete väljastamist taotletakse Transpordiameti poolt rakendatud asjaomase infosüsteemi kaudu ja kui ei väljastata juurdepääsupiiranguga andmeid.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 3.   Andmete väljastamine

  (1) Transpordiamet väljastab registrist andmeid ühekordse põhjendatud kirjaliku või elektroonilise taotluse või Transpordiameti poolt rakendatud asjaomase infosüsteemi kaudu esitatud taotluse alusel.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Transpordiamet otsustab andmete registrist väljastamise, arvestades seadustest tulenevate piirangutega. Juurdepääsupiiranguga andmete väljastamisest keeldumist peab Transpordiamet põhjendama.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Kui taotlejal on andmetele juurdepääsuks põhjendatud pidev ja püsiv vajadus, võib Transpordiamet andmete saajaga sõlmida lepingu andmete väljastamiseks. Lepingus sätestatakse muu hulgas väljastatavate andmete loetelu, maht ja kasutamise kord, andmetele juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitseks, samuti lepingu maksumus.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (4) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisel on Transpordiamet kohustatud enne andmete väljastamist tuvastama taotleja või tema esindaja isiku. Juriidilisest isikust taotleja puhul võib Transpordiamet vajadusel kontrollida taotleja poolt enda kohta esitatud andmete õigsust, tehes selleks vajadusel järelepärimisi.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (5) Transpordiamet peab digitaalset arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saaja üle.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json