Teksti suurus:

Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 8

Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord

Vastu võetud 22.05.2015 nr 49
RT I, 26.05.2015, 2
jõustumine 29.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2017RT I, 28.06.2017, 101.07.2017
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 191 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõidueksami (edaspidi eksam) soorituste ning mootorsõidukite ja nende haagiste (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrolli (edaspidi ülevaatus) protsessi reaalajas jälgimiseks ja salvestamiseks tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning salvestatud andmete töötlemise kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri hoonete ja territooriumi valve ja kaitse tagamist.

§ 2.   Terminid

  (1) Eksami salvestusseade on pilti, heli ning mootorsõidukijuhi eksami sooritamisega seonduvaid asjaolusid töötlevate ja salvestavate seadmete kogum, mis on ette nähtud juhtimisõiguse saamiseks nõutavate eksami soorituste eksamiprotseduuride reaalajas jälgimiseks, salvestamiseks ning taasesitamiseks.

  (2) Sõidueksami salvestis on pildi, heli ja andmete elektrooniline kogum.

  (3) Liiklusteooriaeksami salvestis on pildi ja andmete elektrooniline kogum.

  (4) Eksami andmesubjekt on eksamineerimise protsessis eksamineeritav isik.

  (5) Ülevaatuse salvestusseade on pilti ning sõiduki ülevaatusega seonduvaid asjaolusid töötlevate ja salvestavate seadmete kogum, mis võimaldab ülevaatuspunktis toimuvat tegevust reaalajas jälgida ja salvestada ning võib omada sõiduki registreerimismärgi tuvastamise võimekust.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Ülevaatuse salvestis on pildi ja andmete elektrooniline kogum.

  (7) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (8) Salvestise töötleja on liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühing (edaspidi äriühing) ja Transpordiameti peadirektori määratud isik.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (9) Ülevaatuspunkt on äriühingu poolt kasutatavad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 3.   Eksami salvestisele juurdepääs ja selle kasutamine

  (1) Eksami salvestis on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Eksami salvestisele on juurdepääs järgnevatel isikutel järgnevatel tingimustel:
  1) eksami andmesubjektil vaide korral temaga seonduva eksamineerimise osas;
  2) Transpordiameti teenistujal teenistuskohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses;
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  3) muul seaduses sätestatud isikul seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) eksami salvestusseadet hooldaval isikul hooldamiseks sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (3) Eksami salvestisele juurdepääsuks peab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isik esitama kirjaliku taotluse Transpordiametile.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (4) Eksami salvestist võib muul eesmärgil, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu, kasutada üksnes andmesubjekti kirjalikul nõusolekul.

§ 4.   Eksami salvestusseadme paigaldamine

  (1) Eksami salvestusseade paigaldatakse Transpordiameti teooriaeksamiklassi ja mootorsõidukijuhi sõidueksamil kasutatavasse B-, C-, ja D-kategooria ja nende alamkategooria mootorsõidukisse või autorongi vedukisse nähtavale kohale nii, et oleks võimalik salvestada eksamiklassis ja eksamisõidukis toimuvat eksamineerimisprotsessi. AM-kategooria ning A-kategooria ja selle alamkategooria mootorsõiduki eksami korral paigaldatakse salvestusseade järelsõitvasse sõidukisse.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Eksami andmesubjekti peab salvestamisest teavitama. Transpordiameti teooriaeksamiklassis ja eksamitel kasutatavates Transpordiameti sõidukites peab olema arusaadav ja nähtaval kohal teavitus salvestusseadmete olemasolust ja töötamisest. Kui eksam viiakse läbi autokooli või muu sõidukiga, siis teavitab eksamineerija eksamineeritavat suuliselt salvestusseadmete olemasolust ja töötamisest.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 5.   Ülevaatuse salvestisele juurdepääs ja selle kasutamine

  (1) Ülevaatuse salvestis on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Ülevaatuse salvestisele on juurdepääs järgnevatel isikutel järgnevatel tingimustel:
  1) [kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  2) sõiduki omanikul või kasutajal tema sõidukiga seonduva ülevaatuse osas;
  3) äriühingul ülevaatuspunktis teostatud sõiduki ülevaatuse osas;
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  4) Transpordiameti teenistujal teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  5) [kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  6) ülevaatuse salvestusseadet hooldaval isikul hooldamiseks sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel;
  7) muul seaduses sätestatud isikul seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Ülevaatuse salvestisele juurdepääsuks peab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud isik esitama kirjaliku taotluse äriühingule ja punktis 6 nimetatud isik peab esitama kirjaliku taotluse Transpordiametile.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 6.   Ülevaatuse salvestusseadme paigaldamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Salvestamine toimub ülevaatuspunkti töö ajal.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Ülevaatuspunkti salvestusseadmed peavad olema paigaldatud nii, et salvestistelt on jälgitavad ülevaatusruumis sõidukiga tehtavad tegevused selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt ning tuvastatav on sõiduki registreerimismärk.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Salvestusseadmete paigutus ei tohi takistada ülevaatuspunkti inventari kasutamist, kahjustada liigselt ülevaatuspunkti ega takistada või kahjustada ülevaatuspunkti paigaldatud kommunikatsioone ja valveseadmeid.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Ülevaatuspunktis peab olema nähtaval kohal arusaadav teavitus salvestusseadme kasutamise kohta.
[RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (7) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (8) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (9) [Kehtetu - RT I, 28.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 7.   Salvestise väljastamine

  Salvestise töötleja väljastab andmekogust andmeid isiku kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seadusest tulenev alus.

§ 8.   Salvestiste säilitamine

  (1) Salvestisi säilitatakse vähemalt üks kuu, kuid mitte kauem kui üks aasta.

  (2) Riikliku ja haldusjärelevalve menetluses kasutatavaid salvestisi säilitatakse kuni menetluse lõppemiseni.

  (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegu andmed kustutatakse.

§ 9.   Eksami ja ülevaatuse salvestise töötlemine ning turvalisus

  (1) Eksami ja ülevaatuse salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab salvestise töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

  (2) Eksami ja ülevaatuse salvestise kaitseks peab rakendama turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

  (3) Eksami ja ülevaatuse salvestise töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääse ligi volitamata isikud.

  (4) Eksami ja ülevaatuse salvestise rakenduslikud turvameetmed töötab välja Transpordiamet.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json