Teksti suurus:

Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 9

Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord1

Vastu võetud 06.12.2010 nr 110
RT I, 15.12.2010, 7
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 29.12.2010, 7301.01.2011
15.06.2012RT I, 20.06.2012, 623.06.2012
22.08.2013RT I, 27.08.2013, 430.08.2013
29.07.2014RT I, 05.08.2014, 408.08.2014
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 78 lõike 5 ja § 79 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrus reguleerib traktorite ja nende haagiste (edaspidi koos masin) ja masina osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi koos toode) tüübikinnitust.

  (2) Määrus on kohustuslik kõigile Eestis masinaid ja tooteid valmistavatele ja sissetoovatele ning masinaid ümberehitavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (3) Määrus ei laiene:
  1) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele masinatele ja nende osadele;
  2) enne 1. jaanuari 2003. a esmaregistreeritud masinale;
  3) [kehtetu - RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]
  4) spetsiaalselt metsanduses kasutamiseks kavandatud metsatöötlusmasinatele: skiideritele (vintside või haaratsiga metsaveotraktor) ja kokkuveotraktoritele;
  5) standardis EVS-EN ISO 6165:2003 määratletud pinnasetöötlusmasinate šassiidele ehitatud metsatöötlusmasinatele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) baasmasin on mittekomplektne masin, mille valmistaja tähis säilitatakse mitmeetapilise tüübikinnituse hilisemate etappide käigus;
  2) E-sertifikaat on „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
  3) ekspertiis on masina või toote ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse kindlakstegemine või selle kohta arvamuse avaldamine, mille vormistab ekspert aktiga ja milles esitatud andmed on masina kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks;
  4) ekspert on tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega ja Transpordiameti poolt tunnustatud masina asjatundja, kes annab arvamusi eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste lahendamiseks;
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  5) E-tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriigi pädev asutus kinnitab, et antud toote tüüp vastab E-reegli nõuetele;
  6) esmaregistreerimine on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast;
  7) EÜ tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriigi pädev asutus tunnistab et antud masina või toote tüüp vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (edaspidi direktiiv) 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate seadeldiste ning nende jaoks mõeldud osade, süsteemide ja seadmete tüübikinnituse omistamise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 09.07.2003, lk 1–80) kehtestatud nõuetele. Masina või toote tüübi kohta väljastatakse EÜ tüübikinnitussertifikaat, kusjuures masina EÜ tüübikinnitussertifikaat kinnitab kogu masina vastavust kehtestatud nõuetele;
  8) EÜ tüübikinnitusasutus on Euroopa Liidu liimesriigi asutus, mis vastutab sõidukitüübi, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse kõikide aspektide eest ja väljastab ning vajaduse korral tühistab EÜ tüübikinnituse, ning on teiste liikmesriikide EÜ tüübikinnitusasutuste kontaktpunktiks ning kontrollib tootja poolt toote vastavuse tagamiseks võetud meetmeid;
  9) EÜ tüübikinnitussertifikaat on direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis C või üksikdirektiivi vastavas lisas esitatud vormi kohane tunnistus, milles liikmesriigi pädev asutus kinnitab masina või toote vastavust kehtestatud nõuetele;
  10) haagis on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma vedamine ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
  11) infodokument on teatmik koos kõikide katsearuannete või teiste dokumentidega, mille tehnilised teenistused on teatmikule oma ülesannete täitmisel lisanud;
  12) kesktelghaagis on jäiga tiisliga haagis, mille telg paikneb (teljed paiknevad) ühtlaselt koormatud haagise raskuskeskme lähedal. Kesktelghaagise tiisli poolt traktori haakepunktile kantav staatiline vertikaalkoormus ei tohi olla suurem kui 3000 kg ja selle suuruse määrab haagise valmistaja;
  13) komplekteeritud masin on lõplikult valmisehitatud masin, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
  14) komplektne masin on lõplikult valmisehitatud masin, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
  15) masina kategooria moodustavad masinad, millel on ühesugused ehituslikud omadused direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis A toodud oluliste tunnuste osas (punkt A);
  16) masina tüübi ning selle lubatavad variandid ja versioonid moodustavad kindla kategooria masinad, mis ei erine direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis A toodud oluliste tunnuste osas (punkt B);
  17) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev masinatüüp tunnistatakse vastavaks kehtestatud nõuetele;
  18) mittekomplektne masin on mingis komplektsuse vaheastmes olev masin, mis vajab edasist komplekteerimist;
  19) OECD kood on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni otsuses C(2005) 1 toodud koodid;
  20) osa on selline masina osa, millele omistatud tüübikinnitus ei ole seotud konkreetset tüüpi masinaga;
  21) poolhaagis on haagis, mis on konstrueeritud kasutamiseks traktoriga ja mille olulist osa täismassist kannab traktor.
  22) pädev asutus on liikmesriigi asutus, mis vastutab masina või toote tüübikinnituse kõikide aspektide eest ja omistab ning vajaduse korral tühistab tüübikinnituse ning on teiste liikmesriikide pädevate asutuste kontaktisikuks ja kontrollib valmistaja poolt võetud meetmeid toodangu vastavuse tagamiseks;
  23) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, tüübikatsetuste, ekspertiisi või kontrollimiste alusel tunnistab masina või toote tüübi vastavust kehtestatud nõuetele;
  24) seade on selline masina osa, millele omistatud tüübikinnitus on seotud ühe või mitme konkreetset tüüpi masinaga;
  25) seerialõpu masin on masin, mis asub Euroopa Liidu territooriumil ning omab masina tüübikinnituse kehtivuse ajal välja antud kehtivat vastavussertifikaati, kuid mida ei ole registreeritud ega kasutusele võetud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppemist;
  26) süsteem on seadmete komplekt, mis on süsteemi ühendatud selleks, et täita masinas mingit konkreetset ülesannet;
  27) teatmik on täielik toimik või fail, mis sisaldab eelkõige direktiivi 2003/37/EÜ I lisas nõutud andmeid, jooniseid ja fotosid ning mille tüübikinnituse taotleja esitab tehnilisele teenistusele või EÜ tüübikinnitusasutusele;
  28) tehniline teenistus on Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste või Transpordiameti poolt tunnustatud ja volitatud asutus (katsekoda) tüübikinnituseks vajalike katsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  29) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas tüübikinnituse saanud masin või toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile ja tüübikinnitusega määratud andmetele;
  30) traktor on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Traktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
  31) täishaagis on haagis, millel on vähemalt kaks telge, millest vähemalt üks on juhitav ja mille tiisel on haagise suhtes vertikaalsuunas liigutatav, mis pukseerivale traktorile ei kanna üle olulist staatilist vertikaalkoormust (alla 100 daN). Kui poolhaagis on haagitud eelikuga, loetakse seda täishaagiseks;
  32) täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses masina suurim mass;
  33) tühimass on valmistaja määratud sõitjate, veose ja lisaseadmeteta täisvarustuses masina mass, traktori ja liikurmasina korral sisaldab lisaks juhti, ümbermineku kaitset, jahutusvedelikku, õlisid, kütust ja tööriistu;
  34) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas tüübikinnituseks esitatud masin või toode vastab kehtestatud nõuetele;
  35) tüübikinnitus on menetlus, millega pädev asutus tunnistab antud masina või toote tüübi vastavust kehtivatele tehnonõuetele;
  36) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel masina või toote tüübi vastavuse kehtestatud nõuetele;
  37) tüübivastavuse tunnistus (vastavussertifikaat) on masina või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või Transpordiameti poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et masin või toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]
  38) vahetatav pukseeritav seadeldis on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Pukseeritaval seadeldisel võib olla koormaplatvorm, mis on ette nähtud vajalike töövahendite ja seadmete vedamiseks ning töö ajal toodetava või kasutatava materjali ajutiseks ladustamiseks. Vahetatavaks seadmeks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on väiksem kui 3,0;
[RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]
  39) valmistaja on juriidiline või füüsiline isik, kes vastutab pädeva asutuse ees kõikide tüübikinnitusprotsessi aspektide osas ning tagab tootmise vastavuse sõltumata sellest, kas ta on kõikide masina või toote ehitamise etappidega hõlmatud. Valmistajateks loetakse ka kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes kavandavad või on kavandanud, toodavad või on tootnud oma tarbeks masina või toote, ning kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes vastutavad direktiivi 2003/37/EÜ järgmise eest ajal, kui masin või toode turule viiakse või esmaregistreeritakse;
  40) valmistaja ametlik esindaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tootja on nõuetekohaselt määranud selleks, et esindada valmistajat pädevas asutuses ning tegutseda tema nimel;
  41) väikeseeria masin on masin, mis on valmistatud direktiivis 2003/37/EÜ sätestatud väikeseeria nõuete kohaselt ning millele on omistatud väikeseeria masina EÜ tüübikinnitus;
  42) üksikdirektiiv on direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B loetletud direktiivid;
  43) üksikkorras valmistatud masin on masin, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
  44) üksiktraktori kinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus esitatud dokumentide ja ekspertiisi või kontrollimiste alusel tunnistab, et traktor vastab lisas 4 toodud nõuetele.
  45) ümberasuja on füüsiline isik, kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust või füüsiline isik, kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud traktorit vähemalt 6 kuud.

2. peatükk Masina või toote tüübikinnitus 

§ 3.   Tüübikinnituse üldsätted

  (1) Tüübikinnitust ja üksiktraktori kinnitust teostab pädeva asutusena Transpordiamet.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Masina või toote tüübikatsetusi teostab Transpordiameti poolt tunnustatud katsekoda. Masina või toote tüübikinnituseks vajalikke ekspertiise või kontrollimisi teostab Transpordiameti poolt tunnustatud katsekoda või ekspert, võimaluse korral Transpordiamet ise. Ekspertiiside või kontrollimiste tulemuste kohta koostatakse akt ja tüübikatsetuste kohta protokoll.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Nõuded traktori või toote tüübikinnituseks on toodud lisas 3.

  (4) Tüübikinnituse nõuete täitmisel omistab Transpordiamet masina või toote tüübile tüübikinnituse. Tüübikinnituse nõuete mittetäitmisel keeldub Transpordiamet tüübikinnituse omistamisest ja väljastab taotlejale vastavalt lisa 5 või 6 või 7 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 6 lõikes 9 või 10 toodud kõigi dokumentide esitamist.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (5) Lähtuvalt traktori kategooriast peavad:
  1) alates 1. juulist 2005. a T1, T2 ja T3 kategooria traktori uus tüüp ja alates 1. juulist 2009. a kõik tüübid omama EÜ tüübikinnitust;
  2) alates 1. jaanuarist 2009. a Eestis registreeritava T5 kategooria traktori kõik tüübid omama riiklikku tüübikinnitust;
  3) alates 29. septembrist 2013. a T4.3 kategooria traktori uus tüüp ja alates 29. septembrist 2016. a kõik tüübid omama riiklikku tüübikinnitust;
  4) T4.1 ja T4.2 kategooria traktori uus tüüp 3 aastat ja kõik tüübid 6 aastat pärast direktiivi 2003/37/EÜ II lisas toodud viimase üksikdirektiivi jõustumist omama riiklikku tüübikinnitust.
[RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]

  (6) Igal tüübikinnitust omavasse traktori tüüpi kuuluval esmaregistreeritaval traktoril peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistus peab sisaldama käesoleva määruse lisas 9 toodud andmeid, välja arvatud esmaregistreeritavatel traktoritel ja haagistel, mis kuuluvad EÜ tüübikinnitust omavasse tüüpi, ja alates 1. juulist 2009. a kõigil esmaregistreeritavatel T1, T2 ja T3 kategooria traktoritel, mille tüübivastavuse tunnistus peab vastama direktiivi 2003/37/EÜ lisas III toodud nõuetele.
[RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]

  (7) Kui valmistaja on teinud masina või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud Transpordiametile esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudatused, näidates selgelt muudatuse sisu ja tegemise kuupäeva. Transpordiamet vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse lisa. Kui Transpordiamet otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab Transpordiamet tüübikinnituse laienduse.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (8) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse masina või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.

  (9) Lisades toodud nõuetes märgitud E-reeglid ja direktiivid kehtivad koos E-reegli paranduste seeriatega ja direktiivi parandustega, mida rakendati sõiduki valmistamise ajal.

§ 4.   EÜ tüübikinnitus

  (1) Tüübikinnituseks esitatud masina tüübile omistatakse EÜ tüübikinnitus, kui see vastab tehnilisele teenistusele esitatud teatmikus toodud üksikasjadele ja kõigi direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B toodud üksikdirektiivide tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse lisa II peatükis C toodud nõuete kohane EÜ tüübikinnitussertifikaat.

  (2) Väikeseeriana toodetud masina EÜ tüübikinnitusel peab olema täidetud EL Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ artiklis 9 toodud menetlus.

  (3) Tüübikinnituseks esitatud toote tüübile omistatakse EÜ tüübikinnitus, kui see vastab tehnilisele teenistusele esitatud teatmikus toodud üksikasjadele ja direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatükis B toodud üksikdirektiivi tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse üksikdirektiivis toodud nõuete kohane EÜ tüübikinnitussertifikaat.

  (4) EÜ tüübikinnituse protsessis peavad olema täidetud direktiivi 2003/37/EÜ artiklites 3–6 toodud nõuded tüübikinnituse taotlemise, tüübikinnitusmenetluse, tüübikinnituse muutmise, vastavussertifikaadi ja EÜ tüübikinnitusmärgi ning artiklis 13 toodud nõuded toodangu vastavuse kohta.

§ 5.   E-tüübikinnitus

  (1) Toote tüübile omistatakse E-tüübikinnitus, kui see vastab E-reegli tehnilistele nõuetele, ning väljastatakse E-reeglis toodud nõuete kohane E-sertifikaat.

  (2) E-tüübikinnituse protsessis peavad olema täidetud vastavas E-reeglis toodud nõuded tüübikinnituse taotlemise, tüübikinnitusmenetluse, tüübikinnituse muutmise, toodangu vastavuse ja tüübikinnitusmärgi kohta.

  (3) E-reeglite alusel teostatud tüübikinnitusi võib kasutada üksikdirektiivide alusel teostatud tüübikinnituste asemel vastavuses direktiivi 2003/37/EÜ lisa II peatüki B osaga II B.

§ 6.   Riiklik tüübikinnitus

  (1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) kõik Eestis valmistatud masinad, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
  2) alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud Eestisse sissetoodud masinad, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
  3) masinad pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste.

  (2) Kui traktori või toote tüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb traktori valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada Transpordiametile lõikes 9 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 10 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab Transpordiamet, kas masin või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne masinatüüp.

  (4) Alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud liiklusregistrisse kantud masin peab omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust, välja arvatud T4 kategooria traktor. T4 kategooria traktor peab omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust alates käesoleva määruse § 3 lõike 5 punktides 3 ja 4 toodud kuupäevadest.
[RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]

  (5) Traktori tüübi riiklik tüübikinnitus omistatakse käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ tüübikinnituse või E tüübikinnituse tunnustamise teel, välja arvatud:
  1) alates 1. juulist 2005. a T1, T2, ja T3 kategooria traktori uued tüübid ja alates 1. juulist 2009. a kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus omistatakse direktiivi 2003/37/EÜ kohase traktori EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  2) alates 29. septembrist 2013. a T4.3 kategooria traktori uued tüübid ja alates 29. septembrist 2016. a kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus omistatakse käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ ja E tüübikinnituse tunnustamise ning kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimise teel;
  3) alates käesoleva määruse § 3 lõikes 5 toodud tähtaegadest T4.1 ja T4.2 kategooria traktorite uued tüübid ja kõik traktori tüübid käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ ja E tüübikinnituse tunnustamise ning kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimise teel.
[RT I, 18.03.2014, 9 - jõust. 21.03.2014]

  (6) Haagise tüübile omistatakse riiklik tüübikinnitus, kui see vastab kehtivatele tehnonõuetele.

  (7) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult masina esmaregistreerimise ajal kehtivaid või kehtinud EÜ tüübikinnitusi ja E-tüübikinnitusi.

  (8) Kui masin on vahetult enne Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis tunnustatakse selle riigi riiklikku tüübikinnitust ulatuses, mille osas on võimalik kindlaks teha, et masin vastab määruse nõuetele.

  (9) Traktori riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) avaldus;
  2) traktori EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
  3) traktoril, millel puudub EÜ tüübikinnitussertifikaat, lisas 3 toodud direktiivide või E-reeglite nõuete täitmist kinnitavad toote EÜ tüübikinnitussertifikaadid või E-sertifikaadid;
  4) traktori tüüpide, variantide ja versioonide infodokument;
  5) traktori valmistaja või tema ametliku esindaja poolt tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed ja allkirjade näidised;
  6) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms.

  (10) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) avaldus;
  2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kinnitus kaubamärgi registreerimise kohta;
  3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.

§ 7.   Seerialõpu masina riiklik tüübikinnitus

  (1) Seerialõpu masina riiklik tüübikinnitus omistatakse valmistaja või tema ametliku esindaja taotluse alusel masinale, mille riiklik tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu.

  (2) Masin loetakse seerialõpu masinaks, kui see masin asub ühenduse territooriumil ja sellel on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati siis, kui tüübikinnitus veel kehtis, kuid masinat ei ole võetud kasutusele enne seda, kui tüübikinnitus oma kehtivuse kaotas.

  (3) Seerialõpu masin tüübikinnitus kehtib komplektsetele masinatele 24 kuud ning komplekteeritud masinatele 30 kuud pärast tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

  (4) Aasta jooksul esmaregistreeritavate ühe konkreetse kategooria üht või mitut tüüpi seerialõpu masinate arv ei tohi ületada 10% kahe eelmise aasta jooksul esmaregistreeritud sellistesse tüüpidesse kuuluvate masinate arvu. Igal juhul võib esmaregistreerida vähemalt 20 masinat.

§ 8.   Väikeseeria masina riiklik tüübikinnitus

  (1) Väikeseeria masina riiklik tüübikinnitus omistatakse valmistaja taotluse alusel masina tüübile, mis omab väikeseeria masina EÜ tüübikinnitust, EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel.

  (2) Ühte väikeseeria masina tüüpi kuuluvaid ratastraktoreid, roomiktraktoreid ja haagiseid tohib aastas esmaregistreerida kõige enam vastavalt 150, 50 ja 75.

§ 9.   Üksiktraktori kinnitus

  (1) Üksiktraktori kinnituse võib omistada:
  1) pärandvarana saadud traktorile;
  2) väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasuja traktorile, millele on antud tollisoodustust, või Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asuja traktorile, mis on olnud tema omandis enne Eestisse asumist. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja traktori omamist sõiduki registreerimistunnistusega, kusjuures traktori registreerimine ei tohi olla ajutine;
  3) Sise- ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele traktorile;
  4) näitusel osalemiseks sissetoodud traktorile;
  5) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud traktorile;
  6) üksikkorras valmistatud traktorile;
  7) T1, T2 ja T3 kategooria traktorile.

  (2) Kui lõike 1 punktides 1–6 toodud traktori kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid Transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et traktori tehnoseisund vastab teeliikluses osalevale traktorile kehtestatud tehnonõuetele, omistatakse traktorile üksiktraktori kinnitus. Lõike 1 punktides 4–5 toodud traktorile omistatakse tähtajaline üksiktraktori kinnitus, kusjuures selle pikimaks kehtivusajaks on kuus kuud.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Üksiktraktori kinnitus teostatakse igale traktorile eraldi.

  (4) Lõike 1 punktis 7 toodud traktorile omistatakse üksiktraktori kinnitus, kui see vastab lisas 4 toodud nõuetele.

  (5) Traktorile üksiktraktori kinnitusest keeldumise kohta väljastatakse taotlejale lisa 8 kohane tunnistus.

  (6) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel lubada omistada üksiktraktori kinnituse traktorile, mis osaliselt ei vasta käesoleva määruse lisas 3 toodud nõuetele, kui Transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et traktor on teeliiklusele ja keskkonnale ohutu.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 10.   Nõuded üksikkorras valmistatud masinale ja selle kinnitus

  (1) Üksikkorras on lubatud valmistada T1, T2 ja T3 kategooria traktorit ja selle haagist.

  (2) Üksikkorras valmistatud masin peab vastama teeliikluses osalevale masinale kehtestatud tehnonõuetele. Üksikkorras valmistatud masina välimus peab erinema tehases valmistatud masina välimusest.

  (3) Üksikkorras valmistatud masinal peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud traktori või sertifitseeritud pidurisüsteemi osad, rooliseadme osad, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, esiklaas, tahavaatepeegel, rehvid ja haakeseade.

  (4) Valmistaja peab üksikkorras valmistatud masina valmistamiseks esitama Transpordiametile avalduse ja Transpordiameti poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud masin tuleb tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Transpordiameti poolt määratud katsekojale või eksperdile. Katsetuste läbimise korral omistab Transpordiamet traktorile üksiktraktori kinnituse ja haagisele riikliku tüübikinnituse.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 11.   Nõuded masina ümberehituseks ja selle kinnitus

  (1) Ümberehitatud masin peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt masina esmaregistreerimise ajast.

  (2) Masina omanik peab masina ümberehitamiseks esitama Transpordiametile sellekohase avalduse, masina registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Transpordiamet või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne masina ümberehitamist võib Transpordiamet nõuda ümberehitajalt masina valmistajatehase sellekohast luba ja valmistajatehase poolt registreeritud kaubamärgi kasutamise nõusolekut.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (4) Kui ekspertiisi ja kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistatakse masinale ümberehitus.

  (5) Ümberehituseks ei loeta:
  1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale masinatüübi versioonile;
  2) masinale lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled), kui sellega ei muutu masina tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 12.   Toodangu järelevalve

  (1) Transpordiametil on õigus kontrollida Eestis valmistatava või müüdava masina ja toote vastavust tüübikinnitusega määratud andmetele. Mittevastavuse ilmnemisel on Transpordiametil õigus nõuda masinale või tootele kontrollkatsetust.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Kontrollkatsetuseks valib Transpordiamet või tema poolt tunnustatud katsekoda masina või tooted.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Masina või toote mittevastavuse korral tüübikinnitusega määratud andmetele peab Transpordiamet hoiatama valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Korduva mittevastavuse korral tunnistab Transpordiamet tüübikinnituse kehtetuks ning peatab masina või toote tootmise või kasutuselevõtmise.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 13.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.
[RT I, 29.12.2010, 73 - jõust. 01.01.2011]


1 Nõukogu direktiiv 71/320/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 37–74), muudetud direktiividega 74/132/EMÜ (EÜT L 74, 19.3.1974, lk 7–13), 75/524/EMÜ (EÜT L 236, 8.9.1975, lk 3–16), 79/489/EMÜ (EÜT L 128, 26.5.1979, lk 12–21), 85/647/EMÜ (EÜT L 380, 31.12.1985, lk 1–40), 88/194/EMÜ (EÜT L 92, 9.4.1988, lk 47–49), 91/422/EMÜ (EÜT L 233, 22.8.1991, lk 21–29), 98/15/EÜ (EÜT L 67, 7.3.1998, lk 29–30) ja 2002/78/EÜ (EÜT L 267, 4.10.2002, lk 23–26); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajandustraktorite, nende haagiste ja vahetatavate veetavate masinate ning nende jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike EMÜ tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 09.07.2003, lk 1–80); Nõukogu direktiiv 74/151/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osi ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 25–32), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/410/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 27–29), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 98/38/EÜ (EÜT L 170, 16.6.1998, lk 13–14) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/63/EÜpõllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 214, 19.8.2009, lk 23–33); Nõukogu direktiiv 74/152/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalset valmistajakiirust ja koormaplatvorme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 33–35), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/412/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 31–31), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/89/EMÜ (EÜT L 322, 1.12.1998, lk 40–41); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/60/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 15–19); Nõukogu direktiiv 74/346/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeegleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 191, 15.7.1974, lk 1–4), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/40/EÜ (EÜT L 171, 17.6.1998, lk 28–29); Nõukogu direktiiv 74/347/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhasteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 191, 15.7.1974, lk 5–10), muudetud direktiividega 79/1073/EMÜ (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 20–23), 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25); Nõukogu direktiiv 75/321/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 24–27), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/411/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 30–30), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/38/EÜ (EÜT L 170, 16.6.1998, lk 13–14); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/66/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi kohta (ELT L 201, 1.8.2009, lk 11–17); Nõukogu direktiiv 75/322/EMÜ, põllu- või metsamajanduslikele ratastraktoritele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 28–37), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2000/2/EÜ (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 23–31), 2001/3/EÜ (EÜT L 28, 30.1.2001, lk 1–42) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Nõukogu direktiiv 75/443/EMÜ mootorsõidukite tagasikäigu ja kiiruse mõõtmise seadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 26.7.1975, lk 1–5), muudetud direktiiviga 97/39/EÜ (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 15–21); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/64/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (ELT L 216, 20.8.2009, lk 1–75); Nõukogu direktiiv 76/115/EMÜ mootorsõidukite turvavööde kinnituspunkte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 6–20), muudetud direktiividega 81/575/EMÜ (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 30–31), 82/318/EMÜ (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 9–16), 90/629/EMÜ (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 14–19) ja 96/38/EÜ (EÜT L 187, 26.7.1996, lk 95–105); Nõukogu direktiiv 76/432/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 122, 8.5.1976, lk 1–14), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 96/63/EMÜ (EÜT L 253, 5.10.1996, lk 13–14) ja 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25); Nõukogu direktiiv 76/763/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite kaassõitjaistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 135–138), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/86/EÜ (EÜT L 297, 18.11.1999, lk 22–23) ja 2010/52/EL (ELT L 213, 13.8.2010, lk 37–42); Nõukogu direktiiv 77/311/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taset käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 105, 28.4.1977, lk 1–9), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 96/27/EMÜ (EÜT L 169, 8.7.1996, lk 1–38), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/76/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taseme kohta (ELT L 201, 1.8.2009, lk 18–28); Nõukogu direktiiv 77/536/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 1–37), muudetud direktiividega 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 89/680/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 26–26), 99/55/EÜ (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 28–30) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Nõukogu direktiiv 77/541/EMÜ mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95–143), muudetud direktiividega 81/576/EMÜ (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 32–33), 82/319/EMÜ (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 17–31), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 90/628/EMÜ (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 1–13), 96/36/EÜ (EÜT L 178, 17.7.1996, lk 15–30), 2000/3/EÜ (ELT L 105, 26.4.2005, lk 5–5), 2005/40/EÜ (ELT L 255, 30.9.2005, lk 146–148) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/57/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (ELT L 261, 3.10.2009, lk 1–39); Nõukogu direktiiv 78/764/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 255, 18.9.1978, lk 1–39), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 83/190/EMÜ (ELT L 112, 24.4.2008, lk 32–32), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 88/465/EMÜ (EÜT L 228, 17.8.1988, lk 31–37), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/57/EÜ (EÜT L 148, 15.6.1999, lk 35–36) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Nõukogu direktiiv 78/933/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 325, 20.11.1978, lk 16–42), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/56/EÜ (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 31–32) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/61/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (ELT L 203, 5.8.2009, lk 19–51); Nõukogu direktiiv 79/532/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 145, 13.6.1979, lk 16–19), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46) ja 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/68/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnituse kohta (ELT L 203, 5.8.2009, lk 52–57); Nõukogu direktiiv 79/533/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiseid ja tagasikäiku käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 145, 13.6.1979, lk 20–22), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 1999/58/EÜ (EÜT L 148, 15.6.1999, lk 37–38); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/58/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiste ja tagasikäigu kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 4–8); Nõukogu direktiiv 79/622/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 179, 17.7.1979, lk 1–30), muudetud direktiividega 82/953/EMÜ (EÜT L 386, 31.12.1982, lk 31–38), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 88/413/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 32–33), 99/40/EÜ (EÜT L 124, 18.5.1999, lk 11–13) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/75/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (ELT L 261, 3.10.2009, lk 40–77); Nõukogu direktiiv 80/720/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, ligipääsu juhtimiskohale ning uksi ja aknaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 28.7.1980, lk 1), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/414/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 34–36), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68) ja 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13); Nõukogu direktiiv 86/297/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite jõusiirdevõlle ja nende kaitseseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 186, 8.7.1986, lk 19–25), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25); 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13) ja 2012/24/EL (ELT L 274, 9.10.2012, lk 24–25); Nõukogu direktiiv 86/298/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EÜT L 186, 8.7.1986, lk 26–63), muudetud direktiividega 89/682/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 29–30), 2000/19/EÜ (EÜT L 94, 14.4.2000, lk 31–32), 2005/67/EÜ (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17–20), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68); Nõukogu direktiiv 86/415/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta (EÜT L 240, 26.8.1986, lk 1–18), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68); Nõukogu direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1–43), muudetud direktiividega 89/681/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 27–28), 2000/22/EÜ (EÜT L 107, 4.5.2000, lk 26–27), 2005/67/EÜ (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17–20), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68); Nõukogu direktiiv 89/173/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osasid ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1–118), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2000/1/EÜ (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 16–22), 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 27, 30.1.2010, lk 33–170), muudetud direktiividega 2010/52/EL (ELT L 213, 13.8.2010, lk 37–42), 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13) ja 2013/8/EL (ELT L 56, 28.02.2013, lk 8–14); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ (EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1–34), muudetud direktiividega 2005/13/EÜ (ELT L 55, 1.3.2005, lk 35–54), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106), 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68), 2011/72/EL (ELT L 254, 30.9.2011, lk 22–22) ja 2011/87/EL (ELT L 301, 18.11.2011, lk 1–2); Nõukogu direktiiv 89/297/EMÜ teatavate mootorsõidukite ja nende haagiste külgmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 124, 5.5.1989, lk 1–7); Nõukogu direktiiv 91/26/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste porikaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 103, 23.4.1991, lk 5–28); Nõukogu direktiiv 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 11), muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ (EÜT L 291, 8.11.2001, lk 24–47); Nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154–174), muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ (ELT L 44, 14.2.2004, lk 19–20); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/59/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglite kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 9–14); Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 172–183); Komisjoni direktiiv 2014/43/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta) I, II ja III lisa (ELT L 82, 20.03.2014, lk 12–19); Komisjoni direktiiv 2014/44/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta) I, II ja III lisa (ELT L 82, 20.03.2014, lk 20–26).
[RT I, 05.08.2014, 4 - jõust. 08.08.2014]

Lisa 1 Traktorite ja nende haagiste kategooriate määratlused

Lisa 2 Traktorite ja nende haagiste tüüpide, variantide ja versioonide määratlused

Lisa 3 Tüübikinnituse nõuete loetelu
[RT I, 05.08.2014, 4 - jõust. 08.08.2014]

Lisa 4 Nõuete loetelu traktorile üksiktraktori kinnituse omistamiseks

Lisa 5 Masina riikliku tüübikinnituse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 6 Väikeseeria masina riikliku tüübikinnituse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 7 Toote riikliku tüübikinnituse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 8 Üksiktraktori kinnituse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 9 Tüübivastavuse tunnistusel esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json