Teksti suurus:

Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 13

Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 31.08.2021 nr 41

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Lääne maakonnas asuvate esinduslike põlispuude ja geoloogiliste üksikobjektide säilimine.

§ 2.  Kaitse alla võtmine

  (1) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduse üksikobjektid:
  1) Kiviküla must pappel Haapsalu linnas Kiviküla külas;
  2) Tamme tamm Lääne-Nigula vallas Rannajõe külas;
  3) Allikmaa purunenud rändrahn Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas;
  4) Dirhami kivikülv Lääne-Nigula vallas Dirhami külas / Derhamnis;
  5) Dirhami rahn Lääne-Nigula vallas Dirhami külas / Derhamnis;
  6) Kingati rändrahn Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas;
  7) Kivinõmme kivikülv Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis;
  8) Klaanemaa nõmme Suurrahn Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis;
  9) Laevarahn / Oamusa stain Lääne-Nigula vallas Rooslepa külas / Roslepis;
  10) Liivanina kivid Lääne-Nigula valla Peraküla rannikumeres;
  11) Metskonna kivi Lääne-Nigula vallas Nõva külas;
  12) Metsküla idapoolne Suurkivi Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis;
  13) Metsküla läänepoolne Suurkivi ehk Aadu Kumari nimeline kivi Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis;
  14) Paslepa kivikülv Lääne-Nigula vallas Einbi külas / Enbys;
  15) Saare rahn Lääne-Nigula vallas Saare külas / Lyckholmis;
  16) Sendri kaksikud Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis;
  17) Skarvan Lääne-Nigula valla Osmussaare / Odensholmi rannikumeres;
  18) Toomanina Suurkivi Lääne-Nigula valla Rannaküla rannikumeres.

  (2) Lõikes 1 nimetatud looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus on kehtestatud keskkonnaministri 27. mai 2021. a määrusega nr 27 „Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus”.

§ 3.  Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal või hoiualal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas või looduskaitseseaduses sätestatust.

§ 4.  Määruse muutmine

  (1) Keskkonnaministri 27. mai 2021. a määruses nr 27 „Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) Kiviküla must pappel Haapsalu linnas Kiviküla külas – 0,11 ha (lisa 39);
9) Tamme tamm Lääne-Nigula vallas Rannajõe külas – 0,11 ha (lisa 40).”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 31‒46 järgmises sõnastuses:

„31) Allikmaa purunenud rändrahn Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas – 0,12 ha (lisa 41);
32) Dirhami kivikülv Lääne-Nigula vallas Dirhami külas / Derhamnis – 12,4 ha (lisa 42);
33) Dirhami rahn Lääne-Nigula vallas Dirhami külas / Derhamnis – 0,22 ha (lisa 43);
34) Kingati rändrahn Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas – 0 m (lisa 44);
35) Kivinõmme kivikülv Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis – 0,52 ha (lisa 45);
36) Klaanemaa nõmme Suurrahn Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis – 30 m (lisa 46);
37) Laevarahn / Oamusa stain Lääne-Nigula vallas Rooslepa külas / Roslepis – 30 m (lisa 47);
38) Liivanina kivid Lääne-Nigula valla Peraküla rannikumeres – 0,7 ha (lisa 48);
39) Metskonna kivi Lääne-Nigula vallas Nõva külas – 0 m (lisa 49);
40) Metsküla idapoolne Suurkivi Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis – 30 m (lisa 50);
41) Metsküla läänepoolne Suurkivi ehk Aadu Kumari nimeline kivi Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis – 30 m (lisa 51);
42) Paslepa kivikülv Lääne-Nigula vallas Einbi külas / Enbys – 0,7 ha (lisa 52);
43) Saare rahn Lääne-Nigula vallas Saare külas / Lyckholmis – 10 m (lisa 53);
44) Sendri kaksikud Lääne-Nigula vallas Höbringi külas / Höbringis – 0,31 ha (lisa 54);
45) Skarvan Lääne-Nigula valla Osmussaare / Odensholmi rannikumeres – 50 m (lisa 55);
46) Toomanina Suurkivi Lääne-Nigula valla Rannaküla rannikumeres – 50 m (lisa 56).”;

3) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega (lisatud).

  (2) Keskkonnaministri 13. aprilli 2020. a määruses nr 18 „Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja nende piiranguvööndi ulatus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine”;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Kaitse alla võtmine

(1) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduse üksikobjektid:
1) Küti tamm Järva vallas Võrevere külas;
2) Kirikoja kadakas Türi vallas Änari külas;
3) Puhmu rahn Järva vallas Puhmu külas;
4) Roosna Laikivi Järva vallas Roosna külas;
5) Kiigumõisa kivi Paide linnas Oeti külas;
6) Epu kivi Türi vallas Saueaugu külas;
7) Tudavere kivi Türi vallas Saueaugu külas;
8) Vassaare põllukivi Türi vallas Äiamaa külas.

(2) Lõikes 1 nimetatud looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus on kehtestatud keskkonnaministri 18. novembri 2019. a määrusega nr 62 „Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus”.”.

§ 5.  Kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 16. mai 2019. a käskkirjaga nr 1-2/18/681 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 8.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 39 Kiviküla must pappel

Lisa 40 Tamme tamm

Lisa 41 Allikmaa purunenud rändrahn

Lisa 42 Dirhami kivikülv

Lisa 43 Dirhami rahn

Lisa 44 Kingati rändrahn

Lisa 45 Kivinõmme kivikülv

Lisa 46 Klaanemaa nõmme Suurrahn

Lisa 47 Laevarahn / Oamusa stain

Lisa 48 Liivanina kivid

Lisa 49 Metskonna kivi

Lisa 50 Metsküla idapoolne Suurkivi

Lisa 51 Metsküla läänepoolne Suurkivi ehk Aadu Kumari nimeline kivi

Lisa 52 Paslepa kivikülv

Lisa 53 Saare rahn

Lisa 54 Sendri kaksikud

Lisa 55 Skarvan

Lisa 56 Toomanina Suurkivi

/otsingu_soovitused.json