Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/1479-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 14

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/1479-1 muutmine

Vastu võetud 01.09.2021

Lisa 1
10.06.2019 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/1479-1 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti teenuste juhtimise osakonna juhataja Reedik Poopuu, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 06.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/300 alusel

ja

KAIVI TRANS OÜ, registrikoodiga 11100319, asukohaga Nuki, Mahlamäe küla, Rapla vald, 79520 Rapla maakond (edaspidi „Teostaja”), mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Kaido Vilu,

vahel on sõlmitud 10.06.2019 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/1479-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel ning Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ja Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele O4-kategooria OZGUL TRAILER sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele O4-kategooria OZGUL TRAILER ning O4-kategooria ÖZGÜL TREYLER sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

KAIVI TRANS OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11100319

Asukoht: Valge 4,

Asukoht: Nuki, Mahlamäe küla,

11413 Tallinn

Rapla vald, 79520 Rapla maakond

Telefon: +372 620 1200

Telefon: +372 565 5884

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@kaivitrans.ee

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

/otsingu_soovitused.json