Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2013, 1

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Vastu võetud 27.09.2013 nr 62

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 23 lõigete 2 ja 10 alusel.

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tunnistusega spetsialistid esitavad Keskkonnaametile vääriselupaikade digitaalsed, geoinfosüsteemis loetavad ja töödeldavad L-EST97 meeter-projektsioonis koordinaatidega seotud andmed.”;

2) paragrahvi 27 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Vääriselupaiga omandiõiguse üleminekust informeerib võõrandaja EMK-d vähemalt kaks nädalat enne tehingut.”;

3) paragrahvi 27 lõike 11 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lepingu objekti säilimist kontrollib Keskkonnaamet üks kord aastas ja vormistab selle kohta lisa 4 kohase akti, mida ta säilitab enda juures.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 29 järgmises sõnastuses:

§ 29. Määruse rakendamine

Enne käesoleva sätte jõustumist sõlmitud lepingutega määratud iga-aastane osamakse, mille väljamaksmise tähtaeg on 01.01.2013 või hilisem, korrutatakse väljamaksmisel läbi lisas 1 punktis 9 toodud koefitsiendiga.”;

5) määruse lisade 1–3 tekst asendatakse käesoleva määruse lisade 1–3 tekstiga.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Erametsas paikneva vääriselupaiga puistu arvutuslik sortimenteerimine

Lisa 2 R. Ozolinši tüvemoodustaja mudel ja selle kasutamine

Lisa 3 Kulude arvutamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json