Teksti suurus:

Muinsuskaitseameti põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2014, 8

Muinsuskaitseameti põhimäärus

Vastu võetud 09.02.2007 nr 4
RTL 2007, 16, 253
jõustumine 23.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2009RTL 2009, 8, 8723.01.2009
21.12.2011RT I, 29.12.2011, 1701.01.2012
02.10.2014RT I, 03.10.2014, 706.10.2014

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Muinsuskaitseamet

  (1) Muinsuskaitseamet (edaspidi amet) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille eesmärk on juhtida muinsuskaitsealast tegevust ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve.

§ 2.   Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik kultuuriministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab ameti üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 3.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti esindused asuvad maakondades. Ameti postiaadress on Uus 18, 10111 Tallinn.

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 4.   Ameti tegevusvaldkonnad

  Ameti tegevusvaldkonnad on:
  1) muinsuskaitsetöö korraldamine;
  2) riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle;
  3) kultuurimälestiste riikliku registri pidamine;
  4) kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine vastavalt «Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadusele».
[RTL 2009, 8, 87 - jõust. 23.01.2009]

§ 5.   Ameti ülesanded muinsuskaitsetöö korraldamisel

  Muinsuskaitsetöö korraldamisel täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab muinsuskaitseseaduse ja muinsuskaitsealaste õigusaktide täitmist;
  2) korraldab kultuuriväärtusega asja vastavuse kindlaksmääramist mälestise tunnustele;
  3) korraldab mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise, mälestiseks olemise lõpetamise ja mälestise andmete muutmise ettevalmistamist;
[RTL 2009, 8, 87 - jõust. 23.01.2009]
  31) koostab muinsuskaitse eritingimusi, kui mälestise omanik või valdaja on esitanud ametile vastava taotluse ja taotlus rahuldatakse;
[RTL 2009, 8, 87 - jõust. 23.01.2009]
  4) võtab väljaselgitatud kultuuriväärtusega asjad ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks ja määrab kindlaks ajutise kaitse korra;
  5) teeb ettepanekuid riigieelarve vahendite sihtotstarbeliseks suunamiseks kultuurimälestiste kaitseks, restaureerimiseks ja hooldamiseks ning korraldab nende kasutamist;
  6) lahendab kultuuriväärtusega leidudega seotud küsimusi;
  7) algatab ja korraldab muinsuskaitsealaseid teaduslikke ja rakenduslikke uuringuid;
  8) kogub, koostab ja levitab muinsuskaitsealast teavet ja metoodilisi materjale ning korraldab nende kasutamist oma arhiivi ja raamatukogu kaudu;
  9) korraldab muinsuskaitsealast propagandat;
  10) teeb koostööd kohalike omavalitsuste muinsuskaitsetöötajatega;
  11) määrab kindlaks muinsuskaitse usaldusmeeste õigused ja kohustused ning korraldab muinsuskaitsetöötajate täiendusõpet;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega ning kultuuriministri määruse või käskkirjaga;
  13) haldab veealuseid mälestisi.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Ameti ülesanded riikliku järelevalve teostamisel mälestiste ja muinsuskaitsealade üle

  Riikliku järelevalve teostamisel mälestiste ja muinsuskaitsealade üle täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) koostab mälestise omanikele ja valdajatele esitatavad kaitsekohustuse teatised ning sõlmib vajadusel kokkulepped mälestise hooldamiseks;
  2) esitab kohalikele omavalitsustele kinnismälestistest, nende kaitsevöönditest ja muinsuskaitsealadest tulenevad muinsuskaitselised nõuded territoriaalplaneerimiseks, maakasutuse ja muude projektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks;
  3) kooskõlastab mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestiste ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid, välja arvatud käesoleva määruse § 5 punktis 31 toodud juhul;
[RTL 2009, 8, 87 - jõust. 23.01.2009]
  4) väljastab tegevuslubasid mälestise konserveerimise, restaureerimise ja remondiprojektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, uurimistööde tegemiseks, muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks ning mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja remontimiseks;
  5) annab lubasid muinsuskaitseseadusega mälestistele ja muinsuskaitsealadele kehtestatud kitsendustes leevenduste tegemiseks;
  6) annab lubasid mälestiste, nende kaitsevööndite ja muinsuskaitsealade uurimiseks ning kooskõlastab vastavaid programme;
  7) annab veealusele mälestisele sukeldumise ja kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise lubasid;
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]
  8) kooskõlastab üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.   Ameti ülesanded kultuurimälestiste riikliku registri pidamisel

  Amet peab kultuurimälestiste riiklikku registrit ning esitab andmeid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, teistele valitsusasutustele ning registritele õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

§ 8.   Ameti ülesanded kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamisel

  Amet korraldab eksperdihinnangu saamist kultuuriväärtuste kohta, millele taotletakse väljaveoluba ja annab väljaveolubasid.

3. peatükk AMETI JUHTIMINE 

§ 9.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kultuuriminister oma käskkirjaga.

  (2) Peadirektori teenistussuhte peatumisel määrab kultuuriminister tema asendaja. Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik, millest informeeritakse viivitamatult kultuuriministrit ja Kultuuriministeeriumi kantslerit.

§ 10.   Peadirektor ülesanded ja pädevus

  (1) Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ja annab aru kultuuriministrile;
  3) teostab teenistuslikku järelevalvet kultuuriministri poolt määratud ulatuses ja korras;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
  5) esitab kultuuriministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning vastutab selle täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  6) esitab kultuuriministrile ettepanekuid oma tegevusvaldkonna korraldamiseks ja muinsuskaitsealaste õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks;
  7) kehtestab ameti ametnikele atesteerimisnõuded kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga;
  8) kinnitab ameti osakondade põhimäärused ja ametnike ametijuhendid ning kohaldab ametnikele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  9) hoiab ameti vapipitsatit ja kinnitab selle kasutamise korra;
  10) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirjad ning ametnike ja abiteenistujate palgad vastavuses õigusaktidega;
  11) korraldab ameti valduses oleva riigivara kasutamist ning käsutab ameti eelarvevahendeid vastavalt kultuuriministri kinnitatud eelarvele;
  12) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  13) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (2) Ameti juhtimiseks ja tegevuse korraldamiseks annab peadirektor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (3) Peadirektor moodustab oluliste probleemide läbiarutamiseks ja vastavate ettepanekute väljatöötamiseks ajutisi komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste valitsusasutuste ja kohaliku omavalitsuse esindajaid ning teisi asjatundjaid.

§ 11.   Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektoril on asetäitja, kes allub vahetult peadirektorile.

  (2) Peadirektori asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

  (3) Peadirektori asetäitja korraldab ja koordineerib muinsuskaitsealadega, mälestiste restaureerimisega ning muinsuskaitse valdkonna arenguga seotud tegevusi, samuti teisi ameti põhiülesannetega seotud tegevusi oma ametijuhendis määratud ulatuses.

  (4) Peadirektori asetäitja äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 12.   Peadirektori asetäitja teaduse alal ülesanded ja pädevus
[Kehtetu – RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 13.   Struktuuriüksuste juhid

  (1) Muinsuskaitseameti struktuuriüksuste juhid on ameti osakondade juhid (edaspidi üksuse juht).

  (2) Üksuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

  (3) Üksuse juht allub vastavalt üksuse põhimäärusele vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Üksuse juht juhib ja esindab üksust oma vastutusalas ametis, tagab üksuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise ning annab peadirektorile aru üksuse tegevusest.

4. peatükk AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 14.   Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on osakonnad.

  (2) Osakondade täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega. Osakonna põhimääruse kinnitab ameti peadirektor.

  (3) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud, kes toetavad ameti põhiülesannete täitmist ja alluvad vahetult peadirektorile.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 15.   Ameti osakonnad

  (1) Ameti põhiülesannete täitmiseks on ametis järgmised osakonnad:
  1) restaureerimis- ja arendusosakond;
  2) Põhja-Eesti järelevalveosakond;
  3) Lõuna-Eesti järelevalveosakond;
  4) registriosakond.

  (2) Restaureerimis- ja arendusosakond osakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 1–31, 5, 6, 8, 12 ja 13 ning § 6 punktides 3–8 sätestatud ülesannete täitmise.

  (3) Põhja-Eesti järelevalveosakond ja Lõuna-Eesti järelevalveosakond tagavad käesoleva määruse § 5 punktides 4, 5, 9–12 ja § 6 punktides 1–3 sätestatud ülesannete täitmise.

  (4) Registriosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 3, 8 ja 12 ning §-des 7 ja 8 sätestatud ülesannete täitmise.
[RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

§ 16.   Ameti tugiüksused
[Kehtetu – RT I, 29.12.2011, 17 - jõust. 01.01.2012]

5. peatükk SÜMBOOLIKA 

§ 17.   Ameti pitsat

  Muinsuskaitseametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja millel on sõõri äärt mööda sõnad “MUINSUSKAITSEAMET”.
[RT I, 03.10.2014, 7 - jõust. 06.10.2014]

§ 18.   Ameti dokumendiplangid

  (1) Ametil on oma nimega dokumendiplangid. Ameti dokumendiplangil kasutatakse kujundus- ja turvaelemendina väikese riigivapi kujutist.
[RT I, 03.10.2014, 7 - jõust. 06.10.2014]

  (2) Ameti osakonnal võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.
[RT I, 03.10.2014, 7 - jõust. 06.10.2014]

  (3) Ameti ja tema osakondade dokumendiplankide kasutamise kord sätestatakse ameti asjaajamiskorras.

§ 19.   Sümboolika kasutamine

  Amet juhindub sümboolika kasutamisel riigilipu ja riigivapi kasutamist reguleerivatest õigusaktidest.

6. peatükk TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Ameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  Ameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seaduse alusel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json