Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2017, 2

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” muutmine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 148

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 3 ja ruumiandmete seaduse § 58 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruses nr 103 „Aadressiandmete süsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aadressiandmete süsteemi kasutamiseks ruumiandmete seaduse § 59 tähenduses liidestatakse koha-aadressiga seotud aadressiandmeid töötlev andmekogu ADS-i infosüsteemiga otse või kaudselt.

(3) Teabevaldaja liidestab oma riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu otse ADS-i infosüsteemiga, kui tema andmekogus tekivad seosed isikute, esemete ja sündmuste ning koha-aadresside vahel, kasutades selleks pakutavaid X-tee teenuseid. Riigi infosüsteemi mittekuuluva andmekogu võib liidestada ADS-i infosüsteemiga ka teiste ADS-i infosüsteemi pakutavate teenuste kaudu.”;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tagama oma andmekogus kasutatavate andmete seosed ADS-i infosüsteemi ajakohaste aadressiandmetega (sealhulgas koha-aadressi identifikaatori ja vajaduse korral aadressiobjekti identifikaatoriga). Arhiveeritud andmete seoste ajakohastamine ei ole vajalik.”;

3) paragrahvi 4 lõike 5 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „infosüsteemiga” sõnadega „kaudselt ehk”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Justiitsministeerium äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud füüsilise isiku, ettevõtja, mittetulundusühingu, sihtasutuse, riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse asutuse elu- või asukoha aadressis kasutatavate aadressiandmete kohta.”;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „nõude tunnus” sõnadega „ja kohanime nõude tunnused”;

6) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 27–30 järgmises sõnastuses:

„27) posti sihtnumbrid;
28) posti sihtnumbri ruumikuju andmed, mis tekivad ADS-i infosüsteemis;
29) posti sihtnumbri oleku info;
30) unikaalaadressi nõudega ala ruumikuju andmed.”;

7) paragrahvi 8 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Ehitisregistrisse kantud hoonete ja hooneosade kohta ning eelnimetatud objektide ehitusloal ja ehitusteatisel olevate andmete kohta esitatakse ADS-i infosüsteemile järgmised andmed:”;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 9, 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(9) Äriregistrisse kantud ettevõtja elu- või asukoha aadressis kasutatavate aadressiandmete kohta esitatakse ADS-i infosüsteemile järgmised andmed:
1) äriregistri identifikaator ADS-i infosüsteemis;
2) ettevõtja või ühingu elu- või asukoha aadressi identifikaator;
3) ettevõtja või ühingu elu- või asukoha aadressi oleku info;
4) ettevõtja või ühingu elu- või asukoha aadress, kui see ei ühti ADS-i infosüsteemi koha-aadressiga;
5) ADS-i infosüsteemi koha-aadressi identifikaator, kui ettevõtja või ühingu elu- või asukoha aadressina kasutatav aadress ja koha-aadress ühtivad.

(10) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha ja aadressis kasutatavate aadressiandmete kohta esitatakse ADS-i infosüsteemile järgmised andmed:
1) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri identifikaator ADS-i infosüsteemis;
2) mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha aadressi identifikaator;
3) mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha aadressi oleku info;
4) mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha aadress, kui see ei ühti ADS-i infosüsteemi koha-aadressiga;
5) ADS-i infosüsteemi koha-aadressi identifikaator, kui mittetulundusühingu või sihtasutuse asukoha aadressina kasutatav aadress ja koha-aadress ühtivad.

(11) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse asukoha ja aadressis kasutatavate aadressiandmete kohta esitatakse ADS-i infosüsteemile järgmised andmed:
1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri identifikaator ADS-i infosüsteemis;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse asukoha aadressi identifikaator;
3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse asukoha aadressi oleku info;
4) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse asukoha aadress, kui see ei ühti ADS-i infosüsteemi koha-aadressiga;
5) ADS-i infosüsteemi koha-aadressi identifikaator, kui riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse asukoha aadressina kasutatav aadress ja koha-aadress ühtivad.”;

9) paragrahvi 13 lõike 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „„katastriüksus”” sõnadega „, „talu”, „maja”, „kodu””;

10) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) sidesõnu, asesõnu ja arvsõnu.”;

11) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eristava lisandi asendamine sõnaga on lubatud ainult liikluspinna maaüksusel, kus eristava lisandi „L” võib asendada sõnaga „lõik”, muutes kohanime liigisõna ja vajaduse korral ka nimetuuma omastavasse käändesse (näiteks Kase tänava lõik 2, Pika tänava lõik 3, Rohelise põigu lõik 4).”;

12) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui maaüksus asub mitmes asustusüksuses, määratakse koha-aadressis neist ainult üks. Koha-aadressis määratavaks asustusüksuseks valitakse üks järgmistest võimalustest, mis kehtivad ka sellise maaüksuse määratluse korral, mis asub mitmes linnaosas või väikekohas:
1) maaüksusel asuva aadressiobjekti asukohajärgne asustusüksus;
2) maaüksusel asuva aadressiobjekti olemasolul eelistatakse asustusüksust, kust on peamine juurdepääs maaüksusel asuvale aadressiobjektile ja mille koosseisu maaüksus koos aadressiobjektidega tunnetuslikult kuulub;
3) aadressiobjekti puudumisel eelistatakse asustusüksust, kust on peamine juurdepääs maaüksusele;
4) aadressiobjekti ja püsiva juurdepääsu puudumisel või valikute võrdväärsuse korral eelistatakse asustusüksust, kus asub kõige suurem osa selle maaüksuse territooriumist.”;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui maaüksuse paralleelaadresside hulgas on aadressikoha järgne aadress ja nimi, tuleb hooned adresseerida aadressikoha järgse aadressiga.”;

14) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui ehitisregistrisse kantud hoonet käsitatakse ADS-i mõistes mitme hoonena, määratakse hooneosadele unikaalsed numbrid kas ehitisregistri hoone või selle ruumikuju kaupa.”;

15) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hooneosade jagamisel võib korterinumbrile lisada eristava lisanumbri kaldkriipsu järel, alustades number 1-st (näiteks korter 12/1 ja 12/2), või hooneosa numbrile vahetult järgneva tähtlisandi, alustades tähestiku algusest (näiteks korter 12a ja 12b).”.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json