Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. septembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2017, 7

Sotsiaalministri 6. septembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.09.2017 nr 37

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas nimetatud seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

§ 1.   Sotsiaalministri 6. septembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 6. septembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti asukoht on Tallinn. Ameti postiaadress on Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.”;

2) paragrahvi 9 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) jälgib, hindab ja analüüsib tegevusvaldkondades kujunenud olukorda ning informeerib olukorrast ministeeriumi rahvatervise osakonda ja tervisesüsteemi arendamise osakonda;”;

3) paragrahvi 11 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Erakorralise meditsiini osakonna põhiülesanneteks on kiirabi korraldamine, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine oma pädevuse piires; tervishoiu riigikaitseks valmistumise korraldamine; tervishoiuteenuste korraldamine ja koordineerimine kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; mürgistusteabe kogumine ja töötlemine ning mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele; mürgistusalase infoliini 16662 korraldamine ja selle kaudu ööpäevaringse nõustamisteenuse osutamine; riigi antidootide (vastumürkide) varu moodustamine ja uuendamine; riigi tervishoiuvaru ning tervishoiuteenuse osutajate ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru haldamine.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json