Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2017. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2017, 10

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2017. aastal

Vastu võetud 02.01.2017 nr 1
RT I, 03.01.2017, 28
jõustumine 06.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.07.2017RT I, 02.08.2017, 805.08.2017
02.10.2017RT I, 03.10.2017, 906.10.2017

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük kaldavõrguga

 (1) Keelatud on kasutada muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (2) Jääalusel püügil 1. märtsist 4. maini on Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates kolme kilomeetri laiusel veealal lubatud kasutada lõikes 1 nimetatud silmasuurusega kaldavõrke.

§ 11.  Püük avaveevõrguga

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük avaveevõrguga 1. septembrist 14. septembrini.
[RT I, 02.08.2017, 8 - jõust. 05.08.2017]

§ 2.  Püük lõkspüünistega

 (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ja vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja ning uputades kari- ja juhtaia vähemalt pooleni mõrralina kõrgusest või veesamba sügavusest.

 (2) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes lõkspüünistega püügil keelatud kasutada juht- ja kariaias või päras väiksemat silmasuurust kui 90 millimeetrit.

 (3) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud lõkspüüniste kasutamine käesoleva lõike jõustumisest 14. septembrini.
[RT I, 02.08.2017, 8 - jõust. 05.08.2017]

§ 3.  Püük pööri- ja põhjanoodaga

 (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

 (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

 (3) [Kehtetu - RT I, 03.10.2017, 9 - jõust. 06.10.2017]

 (4) Silmasuurus peab pöörinooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 86 mm ja tiibades vähemalt 42 mm.
[RT I, 03.10.2017, 9 - jõust. 06.10.2017]

 (5) Silmasuurus peab põhjanooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 86 mm ja tiibades vähemalt 34 mm.
[RT I, 03.10.2017, 9 - jõust. 06.10.2017]

§ 4.  Koha alammõõt
[Kehtetu - RT I, 03.10.2017, 9 - jõust. 06.10.2017]

§ 5.  Püügikeelud

 (1) Keelatud on rääbisepüük 1. augustist 20. augustini.

 (2) Keelatud on siia- ja tindipüük.