Teksti suurus:

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2023, 4

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2021 nr 4
RT I, 23.02.2021, 22
jõustumine 01.03.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2023RT I, 03.10.2023, 206.10.2023

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 241 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Töökeskkonna andmekogu eesmärk ja nimetus

  (1) Töökeskkonna andmekogu on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel asutatud riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Andmekogu ametlik nimetus on töökeskkonna andmekogu (edaspidi andmekogu), inglise keeles Working Environment Database.

  (3) Tööinspektsioon kasutab andmekogu:
  1) töösuhete ja töökeskkonna nõuete täitmise üle järelevalve kavandamiseks ja tegemiseks;
  2) töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle järelevalve kavandamiseks ja tegemiseks;
  3) enamohtlike tegevusalade ja ettevõtete väljaselgitamiseks;
  4) ennetus- ja teavitustegevuste kavandamiseks ja tegemiseks;
  5) ennetus- ja järelevalvetegevusega seotud koostööks teiste ametkondadega;
  6) ettevõtete abistamiseks töötervishoiu ja tööohutusega seotud kohustuste täitmisel;
  7) töövaidluste ja lepituste menetlemiseks, töövaidluse põhjuste väljaselgitamiseks ja rakenduspraktika kujundamiseks;
  8) töökeskkonna olukorra hindamiseks ning statistika ja analüüside tegemiseks.

  (4) Tööandja kasutab andmekogu:
  1) suhtluseks Tööinspektsiooniga seaduses ettenähtud kohustuste täitmisel;
  2) töökeskkonna riskide hindamiseks;
  3) järelevalvemenetluses osalemiseks;
  4) tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimiseks;
  5) töövaidluste lahendamiseks;
  6) tööandja ja töötajate esindaja määramiseks;
  7) töösuhete ja töökeskkonnaga seotud nõu saamiseks Tööinspektsioonilt.

  (5) Andmekogu võimaldab töötajal tutvuda tema tööandja töökeskkonna andmetega.

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja ja tema ülesanded

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale andmekogu kasutamiseks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) sõlmib vajaduse korral andmevahetuse kokkuleppeid õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
  3) teavitab volitatud töötlejat intsidentidest teenuste osutamisel;
  4) tagab koostöös volitatud töötlejaga kasutajatoe toimimise ning juhendab ja koolitab andmekogu kasutajaid;
  5) täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Andmekogu volitatud töötleja ja tema ülesanded

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja tagab andmekogu pidamise ja haldamise õigusaktides ettenähtud nõuete kohaselt, muu hulgas:
  1) tagab andmete kogumise, haldamise ja säilitamise, sealhulgas andmete kustutamise ja hävitamise ning teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga andmekogu pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab andmekogu muudatuste testimist;
  3) tagab andmekogu tehnilise pidamise, haldamise, hooldamise ja majutamise;
  4) vastutab turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise eest;
  5) vastutab enda pädevuse piires isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ning menetleb isikute avaldusi andmekogust andmete ühekordseks väljastamiseks;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete säilimise ja varukoopiate tegemise vastavalt kehtestatud nõuetele;
  8) peab arvestust kogutud ja väljastatud andmete üle;
  9) teavitab andmekogu andmete töötlemisel või turvameetmete rakendamisel avastatud rikkumisest viivitamata vastutavat töötlejat, võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks ning menetleb rikkumisi;
  10) teeb koostöös vastutava töötlejaga auditeid ja kontrolle;
  11) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu tööd takistavatest probleemidest ning võtab võimaluse korral viivitamata tarvitusele abinõud nende kiireks lahendamiseks;
  12) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt.

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosneb:
  1) digitaalsest andmekogust;
  2) arhiveeritud andmetest.

  (2) Andmekogu alusandmed on digitaalsed või paberil. Andmeid ja alusdokumente säilitatakse digitaalselt, paberil esitatud andmed kantakse andmekogusse digitaalselt.

  (3) Kui andmed on esitatud paberil, tagastatakse paberdokument selle esitajale või hävitatakse pärast andmete andmekogusse kandmist, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on ette nähtud nende säilitamine.

§ 5.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S2.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 6.  Andmekogu üldandmed

  Üldandmete andmestikku kantakse andmed:
  1) füüsilise isiku identifitseerimiseks;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja identifitseerimiseks;
  3) Eestis registreeritud juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse identifitseerimiseks;
  4) välismaal registreeritud juriidilise isiku, õigusliku moodustise ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse identifitseerimiseks;
  5) volituse kohta;
  6) ettevõtte riskihinde kohta ennetus- ja järelevalvetegevuste kavandamiseks;
  7) ametnikurakenduse kasutaja identifitseerimiseks;
  8) infosüsteemi klassifikaatorite, ülesannete ja kasutajatele saadetavate sõnumimallide kohta.

§ 7.  Andmed ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi kohta

  Andmekogusse kantakse töökeskkonna riskianalüüsi kohta järgmised andmed:
  1) töökeskkonna riskianalüüsi tegija nimi ja tegemise aeg;
  2) töökeskkonna riskianalüüs, mis võib sisaldada muu hulgas käesoleva paragrahvi punktides 3–7 nimetatud andmeid;
  3) töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, mis võivad mõjutada või ohustada töötaja või muu töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist ning nende täpsustused;
  4) töökeskkonnas toimunud mõõdistamise tulemused, kui mõõdistamine on tehtud;
  5) töövahendi kasutamisega ja töökorraldusega seotud ohtude kirjeldus ning nende täpsustused;
  6) abinõud riskide vähendamiseks ja ennetamiseks;
  7) töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostatud tegevuskava andmed, sealhulgas tegevuse nimetus, vastutaja ja tähtaeg.

§ 8.  Andmed Tööinspektsiooni järelevalvetegevuse ja -toimingute kohta

  (1) Andmekogusse kantakse järelevalvetegevuse ja -toimingute kohta järgmised andmed:
  1) menetluse number ja alustamise kuupäev;
  2) iga menetlustoimingu läbiviimise aeg ja koht;
  3) menetluse ja menetlustoimingu läbiviimise õiguslik alus, sealhulgas viide õigusaktile ja järelevalve liigile;
  4) menetleja ja menetlusega seotud ametniku nimi;
  5) andmed menetlusosalise ning tema seadusliku ja volitatud esindaja kohta, vajaduse korral volikiri;
  6) andmed menetlustoimingu juures viibinud isiku kohta, sealhulgas nimi ja ametikoht või seos menetlusosalisega või roll menetluses;
  7) andmed menetluse käigus avastatud puuduste kohta viitega rikutud õigusaktile, sealhulgas puuduse kirjeldus, andmed nõuetele mittevastava töövahendi kohta, puuduse tuvastamise aeg, koht ja kõrvaldamise aeg;
  8) andmed puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutuse kohta, sealhulgas ettekirjutuse dokumendi number ning ettekirjutuse tegemise aeg ja täitmise tähtaeg;
  9) andmed töö peatamise kohta, sealhulgas asukoht, töölõigu või objekti kirjeldus ning töö peatamise alguse ja lõpu aeg;
  10) menetluse käigus menetleja poolt loodud ja väljastatud dokumendid;
  11) menetluse käigus kogutud tõendid;
  12) menetlusosalise või menetlusega soetud isiku poolt esitatud andmed, taotlused, dokumendid ja muud tõendid;
  13) menetluse käigus iseteeninduskeskkonnas toimunud sõnumivahetus menetlusega seotud isikute vahel või muu menetlust puudutav kirjavahetus;
  14) kaebus või vihje, kui see on menetluse alustamise põhjus.

  (2) Liiklusseaduse alusel toimuva sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja üle järelevalve tegemisel kogutakse ja töödeldakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmisi andmeid:
  1) kontrollitud sõidukijuhtide arv, sealhulgas eraldi kontrollitud sõidukijuhtide arv sõitjate veol, veose veol, omal kulul autoveol ja tasulisel veol;
  2) andmed autopargi koosseisu kohta ehk sõidukite üldarv;
  3) kontrollitud tööpäevade arv.

  (3) Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 25 lõike 5 punkti 3 alusel toimuva uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimisel kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja andmed;
  2) ehitise asukoha aadress;
  3) ülevaatuse taotluse laekumise kuupäev ja taotluses esitatud ülevaatuse tegemise eelduslik kuupäev;
  4) taotluse sisu kirjeldus;
  5) andmed ehitise ülevaatamise kohta;
  6) ehitise kasutamise otstarve;
  7) andmed tööinspektori otsuse kohta.

§ 9.  Andmed ettevõtte suhtes rakendatud sunniraha kohta

  (1) Andmekogusse kantakse andmed järelevalvemenetluse käigus asendustäitmise ja sunniraha seaduse ning valdkonna eriseaduse alusel tehtud ettekirjutuse täitmise tagamiseks tehtud sunniraha hoiatuste ja rakendatud sunnirahade kohta.

  (2) Andmekogusse kantakse sunniraha kohta järgmised andmed:
  1) seos menetlusjuhtumi ja menetlusosalisega ning konkreetse puuduse ja ettekirjutusega, mille täitmise tagamiseks on sunniraha hoiatus tehtud;
  2) sunniraha hoiatuse tegemise kuupäev ja ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  3) sunniraha hoiatuse teinud ametniku nimi;
  4) sunniraha summa;
  5) sunniraha rakendamise kuupäev ja ettekirjutuse vabatahtliku täitmise aeg;
  6) sunniraha laekumise kuupäev;
  7) sunniraha otsuse kohtutäiturile edastamise aeg täitemenetlusregistri avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamise süsteemis (TARN);
  8) mitmes kord on sunniraha konkreetse ettekirjutuse täitmise tagamiseks rakendatud.

§ 10.  Andmed väärteomenetluse kohta

  (1) Andmekogusse kantakse andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt väärteomenetluse seadustiku alusel algatatud väärteomenetluste ja määratud trahvide kohta.

  (2) Andmekogusse kantud andmed väärteomenetluse kohta tehakse menetlusosalistele kättesaadavaks e-toimiku infosüsteemi kaudu, lähtudes väärteomenetluse seadustikust.

  (3) Andmekogusse kantakse väärteomenetluse kohta järgmised andmed:
  1) andmed menetluses olevate, alustamata jäetud ja lõpetatud väärteomenetluste kohta;
  2) andmed väärteomenetluse käigus tehtud toimingute kohta;
  3) andmed menetleja, menetlusosalise, süüdlase, eksperdi ja tunnistaja kohta;
  4) väärteomenetluse dokumendid;
  5) kohtuvälise menetleja lahendid;
  6) väärteomenetluses tehtud rahatrahvi andmed;
  7) väärteomenetlusega seotud kohtulahendid.

§ 11.  Andmed töökeskkonnas juhtunud õnnetuse, tööõnnetuse, kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta

  (1) Andmekogusse kantakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-dest 22–24 lähtuvalt andmed töökeskkonnas juhtunud õnnetuste, tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste kohta ning seoses nendega teave Tööinspektsiooni poolt tehtud järelevalvemenetluste kohta.

  (2) Andmekogusse kantakse õnnetusjuhtumi või tööõnnetuse kohta:
  1) juhtumi number ja registreerimise aeg;
  2) juhtumi andmete töötlemise või menetluse läbiviimise eest vastutava ametniku nimi;
  3) seos juhtumiga seotud tööandja ja/või ettevõttega, kelle töökeskkonnas õnnetus juhtus, ja seos kehtiva töökeskkonna riskianalüüsiga;
  4) kannatanu isikuandmed, sealhulgas sugu, vanus ja kontaktandmed;
  5) kannatanu ametinimetus;
  6) kannatanu töötegemise aluseks olnud õigussuhte liik;
  7) kannatanu töösuhte alguse aeg ning töösuhte kestus õnnetuse toimumise ajaks;
  8) õnnetuse toimumise aeg ja koht;
  9) vigastuse liik, vigastatud kehaosa ja õnnetuse raskusaste;
  10) tööõnnetusele järgnenud töövõimetuspäevade arv vastavalt Tervisekassa infosüsteemist saadud andmetele;
[RT I, 03.10.2023, 2 - jõust. 06.10.2023]
  11) õnnetusjuhtumi lühikirjeldus, sealhulgas asjaolud ja põhjused ning Eurostati klassifikaatori vastav kood;
  12) andmed kannatanu tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe kohta;
  13) õnnetusjuhtumi uurimise menetluse alustamise aeg ja lõpetamise aeg;
  14) seos läbiviidud järelevalve- ja/või väärteomenetlusega;
  15) õnnetusjuhtumi uurimise käigus esitatud dokumendid ja kogutud tõendid;
  16) vajaduse korral hinnang töötegemise aluseks olnud õigussuhte liigile koos põhjendusega;
  17) Tööinspektsiooni uurimise tulemusel koostatud kokkuvõte või õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamise otsus;
  18) andmed abinõude kohta samalaadsete tööõnnetuste ärahoidmiseks.

  (3) Andmekogusse kantakse kutsehaigestumise kohta:
  1) juhtumi number ja registreerimise aeg;
  2) juhtumi andmete töötlemise või menetluse läbiviimise eest vastutava ametniku nimi;
  3) seos juhtumiga seotud tööandja ja/või ettevõttega, kelle töökeskkond kutsehaigestumise kujunemist mõjutas, ja seos kehtiva töökeskkonna riskianalüüsiga;
  4) kutsehaige isikuandmed, sealhulgas sugu, vanus ja kontaktandmed;
  5) kutsehaiguse põhjustanud amet(id);
  6) kutsehaige töösuhte alguse aeg ning töösuhte kestus kutsehaiguse diagnoosimise ajaks;
  7) kutsehaigestumise väljakujunemise periood, haigestumise põhjustanud ohutegurid, andmed kutsehaiguse tekke ja väljakujunemise kohta ning Eurostati klassifikaatori vastav kood;
  8) kutsehaiguse diagnoos ja diagnoosimise kuupäev;
  9) kutsehaigestumise uurimise menetluse alustamise ja lõpetamise aeg;
  10) seos läbiviidud järelevalve- ja/või väärteomenetlusega;
  11) kutsehaigestumise juhtumi uurimise käigus esitatud dokumendid ja kogutud tõendid;
  12) Tööinspektsiooni uurimise tulemusel koostatud kokkuvõte või otsus uurimise lõpetamise kohta;
  13) andmed tööandja või ettevõtja poolt rakendatavate abinõude kohta samalaadsete kutsehaiguste kujunemise ennetamiseks ja vältimiseks.

  (4) Andmekogusse kantakse tööst põhjustatud haigestumise kohta:
  1) juhtumi number ja registreerimise aeg;
  2) juhtumi andmete töötlemise või menetluse läbiviimise eest vastutava ametniku nimi;
  3) seos juhtumiga seotud tööandja ja/või ettevõttega, kelle töökeskkond haigestumise tingis, ja seos kehtiva töökeskkonna riskianalüüsiga;
  4) haige isikuandmed, sealhulgas sugu, vanus ja kontaktandmed;
  5) seos läbiviidud järelevalvemenetlusega;
  6) Eurostati klassifikaatori vastav kood.

§ 12.  Andmed tööinspektori nõusoleku ja loataotluse menetlemise kohta

  (1) Andmekogusse kantakse töölepingu seaduse § 8 alusel esitatud taotluse ja geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse § 8 alusel esitatud taotluse menetlemise käigus kogutavad ja töödeldavad andmed ning tööinspektori otsus.

  (2) Alaealise töötaja tööle lubamise taotluse menetlemisel kantakse andmekogusse:
  1) juhtumi number ja menetluse algatanud andmete saamise aeg töötamise registrist;
  2) taotlust menetleva ja menetlusega seotud ametniku nimi;
  3) seos juhtumiga seotud tööandja ja/või ettevõttega, kelle juurde alaealine tööle asub;
  4) tööle asuvate alaealiste arv;
  5) alaealise töötegija andmed ja vanus tööle asumise ajal;
  6) tööle asumise õiguslik alus (tööleping või muu võlaõiguslik leping);
  7) andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku kohta;
  8) kavandatud töötingimuste kirjeldus, sealhulgas töötegemise koha ja töökohustuste kohta, ja seos töökeskkonna riskianalüüsiga;
  9) andmed alaealise koolikohustuslikkuse kohta;
  10) menetluse käigus otsuse tegemiseks kogutud tõendid ja täpsustavad andmed;
  11) keelduv otsus.

  (3) Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotluse menetlemisel kantakse andmekogusse:
  1) juhtumi number ja taotluse laekumise aeg;
  2) taotlust menetleva ja menetlusega seotud ametniku nimi;
  3) sotsiaalministri 8. jaanuari 2002. a määruses nr 10 „Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu” nimetatud andmed;
  4) menetluse käigus loa andmiseks või sellest keeldumiseks kogutud tõendid ja täpsustavad andmed;
  5) loa andmise või sellest keeldumise otsus.

§ 13.  Andmed Tööinspektsioonile esitatud teadete kohta

  (1) Andmekogusse kantakse andmed järgmiste teadete koha:
  1) arsti teade tööõnnetuse toimumise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõike 3 alusel;
  2) arsti teade kutsehaigestumise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 23 lõike 6 alusel;
  3) arsti teade tööst põhjustatud haigestumise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 23 lõike 7 alusel;
  4) tööandja teade tööõnnetuse toimumise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lõike 4 alusel;
  5) tööandja teade töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõike 10 alusel;
  6) tööandja teade töökeskkonnavoliniku valimise kohta töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 17 lõike 4 alusel;
  7) tööandja teade lähetatud töötaja Eestisse tööle asumise ja tema töötingimuste kohta Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse § 51 alusel;
  8) eelteade ehitustööde alustamise kohta Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” § 2 alusel;
  9) tööandja teade enne esmakordselt töö alustamist kantserogeenide või mutageenidega Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 308 „Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 8 alusel;
  10) tööandja teade igast juhtunud õnnetusest ja ohuolukorrast, millega kaasnes või oleks võinud kaasneda bioloogiliste ohutegurite leke keskkonda ja inimeste nakatumine või haigestumine, ning tööandja teade enne esmakordset töö alustamist 2., 3., või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 12 lõike 2 ja § 13 alusel;
  11) tööandja teade enne asbestitöö alustamist Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 6 lõike 1 alusel;
  12) tööandja teade geneetiliselt muundatud mikroorganismide esmakordsest kasutamisest ja tööandja teade õnnetusjuhtumist geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamisel geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse § 7 ja § 13 lõike 3 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teadete menetlemisel järgitakse haldusmenetluse seaduses sätestatud andmete kogumise ja töötlemise põhimõtteid. Kui teate menetlemisega kaasneb järelevalvemenetlus, lähtutakse andmete kogumisel ja töötlemisel käesoleva määruse §-s 8 sätestatust.

§ 14.  Andmed töövaidlusasja lahendamise ja lepitusmenetluse kohta

  (1) Andmekogusse kantakse andmed töövaidlusasja lahendamise ja lepitusmenetluse kohta, lähtudes töövaidluse lahendamise seaduse §-st 11.

  (2) Töövaidlusasja ja lepitusmenetluse kohta kantakse andmekogusse:
  1) töövaidlusasja või lepitusmenetluse number ja registreerimise kuupäev;
  2) avalduse laekumise kuupäev;
  3) menetlusega seotud menetlejate ja kaasistujate nimed;
  4) esimese istungi toimumise kuupäev;
  5) asja läbivaatamise aeg ja koht;
  6) kas avalduse esitaja on töötaja või tööandja;
  7) vaidlevate poolte või lepitusmenetlusse asunud poolte ja nende esindajate andmed;
  8) töövaidlusasja nõue;
  9) vaidluse asjaolude kirjeldus;
  10) töövaidlusasja menetlemise või lepitusmenetluse läbiviimise käigus kogutud ja esitatud tõendid;
  11) töövaidluskomisjoni poolt koostatud ja väljastatud dokumendid, sealhulgas kutse, protokoll, määrus ja otsus;
  12) töövaidluskomisjoni põhjendused asja lahendamisel;
  13) töövaidluskomisjoni otsuse resolutsioon;
  14) otsuse teatavakstegemise kuupäev ja kellaaeg;
  15) andmed jõustumismärke taotlemise, märke lisamise ja otsuse jõustumise kohta;
  16) andmed lahendatud töövaidlusasja toimiku väljanõudmise kohta kohtu poolt.

§ 15.  Andmed kaebuste ja vihjete kohta

  Andmekogusse kantakse kaebused ja vihjed, mille lahendamine kuulub Tööinspektsiooni pädevusse. Andmekogus töödeldakse kaebuste ja vihjete andmeid, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (ELT L 305, 26.11.2019, lk 17–56).

§ 16.  Andmed ennetus- ja teavitustegevuse ning nõustamisteenuse kohta

  Andmekogusse kantakse Tööinspektsiooni ennetus- ja teavitustegevuse ning nõustamisteenuse kohta järgmised andmed:
  1) kliendi pöördumise andmed – kliendi kontaktandmed, telefonikõne aeg ja sisu, veebivestluse aeg, sisu ja pöördumise märksõna;
  2) kliendi pöördumisele vastamise andmed – vastuse aeg, vastaja nimi, vastuse sisu.

3. peatükk Andmete esitajad, andmete täiendamine ja parandamine ning juurdepääs andmekogule 

§ 17.  Andmekogu andmeandjad

  (1) Andmekogu andmeandjad on:
  1) töötaja;
  2) tööandja;
  3) Tööinspektsioon;
  4) arst;
  5) äriregister – tööandja andmed;
  6) rahvastikuregister – andmed isiku perekonnanime, eesnime, soo, sünniaja, isikukoodi, kodakondsuse, elukoha, sideandmete ja surma kohta;
  7) töötamise register – töötamise andmed;
  8) liiklusregister – sõidukite ja sõidumeeriku kaardi valdaja andmed;
  9) majandustegevuse register – tegevuslubade andmed;
  10) aadressiandmete süsteem – aadressiandmed;
  11) e-toimiku infosüsteem – andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt läbi viidud väärteomenetluste ning Tööinspektsiooniga seotud kohtumenetluste kohta;
  12) ehitisregister – ehitiste andmed;
  13) karistusregister – andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt määratud karistuste kohta;
  14) Tervisekassa infosüsteem – andmed tööõnnetusele järgnenud töövõimetuspäevade arvu kohta;
[RT I, 03.10.2023, 2 - jõust. 06.10.2023]
  15) avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem – andmed Tööinspektsiooni poolt määratud sunnirahade ja väärteokaristuste sundtäitmise kohta;
  16) teiste liikmesriikide tööinspektsioonid ja järelevalveasutused – andmed seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud alustel ja ulatuses.

  (2) Andmeandja vastutab tema esitatud andmete õigsuse eest. Tööinspektsioon vastutab andmekogusse kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 18.  Andmete täiendamine ja parandamine

  (1) Kui vastutav või volitatud töötleja avastab andmekogus puudulikud või ebaõiged andmed või kui talle on nendest teatatud, peab vastutav või volitatud töötleja andmete õigsust kontrollima ning korraldama viivitamata andmete parandamise, lisades võimaluse korral andmekogusse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

  (2) Vastutaval või volitatud töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

§ 19.  Andmekogule juurdepääs

  (1) Andmekogule juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale ja volitatud töötlejale ka andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (2) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

4. peatükk Andmete säilitamine, arhiveerimine ja hävitamine 

§ 20.  Andmete säilitamine

  (1) Järelevalvetegevuse andmeid ja tööandja teatisi säilitatakse kümme aastat alates nende andmekogusse kandmisest.

  (2) Nõusoleku taotluse andmeid säilitatakse viis aastat alates nende andmekogusse kandmisest.

  (3) Riskianalüüsi andmeid säilitatakse 55 aastat alates riskianalüüsi registreerimisest andmekogus.

  (4) Väärteoasja andmeid säilitatakse, lähtudes väärteomenetluse seadustikust, kuid kõige kauem viis aastat alates väärteoasja algatamisest.

  (5) Tööst põhjustatud haigestumiste andmeid säilitatakse kümme aastat alates dokumendi registreerimisest andmekogus.

  (6) Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat alates juhtumi registreerimisest andmekogus. Andmekogusse kantud muude õnnetuste andmeid säilitatakse kümme aastat.

  (7) Kaebuste ja vihjete andmeid säilitatakse kolm aastat.

  (8) Ennetus- ja teavitustegevuste andmeid säilitatakse alates andmete tekkimisest, lähtudes struktuuritoetuse seadusest, kuid kõige kauem kümme aastat.

  (9) Töövaidluse ja lepitusmenetluse andmeid säilitatakse töövaidluse lahendamise seaduse §-s 11 sätestatud tingimustel ja korras, kuid kõige kauem viis aastat alates menetluse alustamisest. Töövaidluskomisjoni jõustunud otsust ja kompromissi kinnitamise määrust säilitatakse Tööinspektsioonis 55 aastat, mille järel antakse andmed üle Rahvusarhiivi, kus neid säilitatakse alatiselt.

  (10) Ekslikult esitatud andmeid, teateid ja dokumente, mis ei kuulu Tööinspektsiooni pädevusse, säilitatakse kolm aastat nende esitamisest arvates.

  (11) Andmekogu logisid andmete töötlemise kohta säilitatakse kaks aastat kirje tekkimisest arvates.

§ 21.  Arhiveerimine ja hävitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete säilitustähtaja lõppemisel hävitatakse andmed arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (2) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

  (3) Andmed, mis ei ole Rahvusarhiivile üle antud, hävitatakse nende säilitustähtaja möödumisele järgneva kalendriaasta jooksul.

  (4) Dokumendid hävitatakse füüsilise hävitamise teel või teabe kustutamisega selle kandjalt.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json