Teksti suurus:

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2023, 6

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 05.03.2019 nr 8
RT I, 12.03.2019, 15
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2023RT I, 03.10.2023, 206.10.2023

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 35 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Töötuskindlustuse andmekogu asutamine, eesmärk ja ametlik nimetus

  (1) Töötuskindlustuse andmekogu on töötuskindlustuse seaduse alusel asutatud andmekogu, mis on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (2) Andmekogu ametlik nimetus on töötuskindlustuse andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (3) Andmekogu pidamise eesmärgid on järgmised:
  1) töötavate töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute, kindlustatute ja nende töötuskindlustusstaaži üle arvestuse pidamine;
  2) töötuskindlustushüvitise määramine ja maksmine;
  3) koondamise korral kindlustushüvitise määramine ja maksmine;
  4) tööandja maksejõuetuse korral hüvitise määramine ja maksmine;
  5) statistika ja analüüside tegemiseks vajalike andmete tagamine.

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa).

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja pidamise kord 

§ 3.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalsed või paberil alusdokumendid.

§ 4.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S2.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 5.  Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) kindlustatu;
  2) tööandja;
  3) töötaja või ametnik;
  4) pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis määratud vastava pädevusega isik;
  5) töötukassa.

§ 6.  Alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) avaldus töötuskindlustushüvitise taotlemiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  2) avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral ja sellele lisatud dokumendid;
  3) avaldus hüvitise taotlemiseks tööandja maksejõuetuse korral ja sellele lisatud dokumendid.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 7.  Kindlustatu ja töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta andmekogusse kantavad andmed

  Kindlustatu ja töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud töötava isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) töötuskindlustuse seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud tasude suurus kuude ja tööandjate kaupa;
  5) töötuskindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud isikute töötamise alustamise ja lõpetamise kuupäev, töötamise liik ning pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasoleva mittetöötava abikaasa ja Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasoleva mittetöötava abikaasa tasu (edaspidi abikaasatasu) saamise alguse ja lõpu kuupäev;
  6) kindlustusstaaž, mida arvestatakse kuudes ja aastates iga kindlustatu kohta vajaduse tekkimise seisuga, välja arvatud töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
  7) kindlustusstaaži arvestuse lõpetamise ja selle nulliks lugemise päev, välja arvatud töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
  8) tööandja nimi ja registri- või isikukood.

§ 8.  Töötuskindlustushüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed

  Töötuskindlustushüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks §-s 7 nimetatud andmetele kindlustatu ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
  1) elukoha aadress;
  2) viimase töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpetamise kuupäev;
  3) viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
  4) ametniku teenistusstaaži pikkus;
  5) rasedus- ja sünnituspuhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  6) lapsendaja puhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  7) lapsehoolduspuhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  8) poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  9) ajutise töövõimetuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  10) aja- või asendusteenistuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  11) hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
  12) hüvitise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  13) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
  14) keskmine ühe kalendripäeva töötasu;
  15) määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101-st kalendripäevast alates;
  16) hüvitise arvestamise perioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  17) nende päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada;
  18) hüvitise maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  19) hüvitise maksmise lõpetamise kuupäev;
  20) hüvitise maksmise lõpetamise alus;
  21) nende päevade arv, mille eest hüvitis välja maksti, ja eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade arv;
  22) kuupäev, milleni kindlustatul on õigus taotleda hüvitist eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade ulatuses;
  23) määratud hüvitis kuude kaupa;
  24) hüvitise määramise, määramata jätmise või maksmise lõpetamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

§ 9.  Kindlustushüvitise koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse korral hüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed

  (1) Kindlustushüvitise koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse korral hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse hüvitise saaja ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) elukoha aadress;
  5) tööandja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  6) avalduse esitamise kuupäev;
  7) avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  8) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
  9) töö- või teenistussuhte alustamise ja lõpetamise kuupäev;
  10) ühe kuu keskmine töötasu või palk;
  11) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

  (2) Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele hüvitise saaja kohta järgmised andmed:
  1) ametniku teenistusstaaži pikkus;
  2) töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
  3) hüvitise saajale määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.

  (3) Tööandja maksejõuetuse korral hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) tööandja maksejõuetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
  2) hüvitise saajale taotletud, arvestatud ja määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.

§ 10.  Töötuskindlustusmakse kohta andmekogusse kantavad andmed

  Töötuskindlustusmakse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 1 punkti 1 alusel makstud kindlustatu töötuskindlustusmaksed kindlustatute ja kuude kaupa;
  2) töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 1 punkti 2 alusel makstud tööandja töötuskindlustusmaksed kuude kaupa;
  3) töötuskindlustusmakset maksnud tööandja nimi ja registri- või isikukood.

4. peatükk Andmetele juurdepääs ja andmeandjad 

§ 11.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele ja andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja teiste kehtivate õigusaktidega.

  (2) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ette nähtud juhtudel ja korras.

  (3) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 4 lõike 2 rakendamiseks loodud infosüsteemis Eesti juurdepääsupunkti ülesandeid. Nende ülesannete täitmisel tekkivate turvaintsidentide lahendamisel on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel õigus lugeda ja kustutada infosüsteemi kaudu edastatavaid isikuandmeid.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on ka andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid andmekogust väljastatakse.

§ 12.  Andmeandjad ja nendelt saadavad andmed

  (1) Andmekogu saab järgmisi andmeid järgmistest andmekogudest:
  1) töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register – töötuna arveloleku andmed;
  2) Tervisekassa andmekogu – rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsendaja puhkuse ja ajutise töövõimetuse andmed;
[RT I, 03.10.2023, 2 - jõust. 06.10.2023]
  3) äriregister – tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja andmed ning andmed juriidilise isiku esindusõiguse omamise kohta;
  4) sotsiaalkaitse infosüsteem – ennetähtaegse vanaduspensioni määramise andmed;
  5) maksukohustuslaste register – andmed töötuskindlustuse seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud tasude ja töötuskindlustusmakse kohta ning isiku töötamise andmed;
  6) pensioniregister – andmed kohustusliku kogumispensioniga liitunute kohta;
  7) Eesti rahvastikuregister – füüsilise isiku isikuandmed.

  (2) Maksu- ja Tolliamet esitab töötukassale 15 tööpäeva jooksul andmete Maksu- ja Tolliametile laekumisest arvates järgmised andmed, näidates ära töötuskindlustuse seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud tööandja nime ja registri- või isikukoodi:
  1) kindlustatute ja töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  2) töötuskindlustuse seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud tasu suurus kalendrikuude kaupa;
  3) kindlustatult kinni peetud ning Maksu- ja Tolliametile üle kantud töötuskindlustusmakse andmed kalendrikuude kaupa;
  4) tööandja makstud töötuskindlustusmakse andmed kalendrikuude kaupa;
  5) töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute tasu suurus kalendrikuude kaupa;
  6) kindlustatu töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise või muu kindlustuskaitset andva suhte andmed tööandjate kaupa;
  7) töötuskindlustuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute töö- või teenistussuhte andmed tööandjate kaupa.

5. peatükk Andmete säilitamine 

§ 13.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse nende andmekogusse kandmisest kuni kümme aastat pärast isiku surma. Säilitustähtaja möödumisel andmekogusse kantud andmed pseudonüümitakse kord aastas säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.

  (2) Andmekogusse kantud pseudonüümitud andmed säilitatakse 65 aastat, mille möödumisel andmed anonüümitakse kord aastas säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.

  (3) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud alusdokumente säilitatakse kümme aastat arvates menetluse lõpukuupäevast.

  (4) Vastutav töötleja säilitab logisid kaks aastat.

  (5) Säilitustähtaja möödumisel kustutatakse andmekogusse kantud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed kord aastas hiljemalt säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.

6. peatükk Andmekogu rahastamine ja lõpetamine 

§ 14.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse töötukassa tegevuskulude eelarvest eraldatud vahenditest.

§ 15.  Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Üleminekusäte

  Andmekogusse kantud andmed, mille säilitustähtaeg saabub vastavalt käesoleva määruse § 13 lõikele 1 enne 1. aprilli 2021. a, pseudonüümitakse hiljemalt 31. märtsil 2021. a.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json