Teksti suurus:

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.10.2023, 11

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.09.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse etendusasutuse seaduse § 16 lõike 6 ja § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruses nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse kalendriaasta tegevustoetuse alampiir on 90 000 eurot. Munitsipaaletendusasutuse kalendriaasta tegevustoetuse ülempiir on 1 350 000 eurot ning eraetendusasutuse kalendriaasta tegevustoetuse ülempiir on 600 000 eurot.

(2) Munitsipaaletendusasutuse kalendriaasta tegevustoetuse maksimaalne toetuse osakaal abikõlblikest kuludest on 50%. Omafinantseering peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata.

(3) Riigi asutatud sihtasutusena tegutseva etendusasutuse tegevustoetuse summa kalendriaastaks saadakse arvestades taotletava toetuse summat ning käesoleva määruse § 11 lõikes 3 nimetatud komisjoni hindamise tulemust kooskõlas käesoleva määruse § 12 lõikes 2 toodud hindamise aluseks olevate asjaoludega.

(4) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetuse summa kalendriaastaks saadakse arvestades taotletava toetuse summat ning käesoleva määruse § 11 lõikes 4 nimetatud komisjoni hindamise tulemust kooskõlas käesoleva määruse §-s 13 nimetatud hindamismetoodikaga ja teiste samas paragrahvis toodud hindamise aluseks olevate asjaoludega.

(5) Kui komisjoni hindamistulemuse põhjal ületab etendusasutuse tegevustoetuse taotluste rahaline maht taotlusvooru eelarve vaba jäägi, leitakse tegevustoetuse summa proportsionaalse vähendamise kaudu. Selleks vähendatakse komisjoni hindamisetulemuse põhjal leitud etendusasutuse tegevustoetuse summat protsendimääras, mille võrra ületab tegevustoetuste kogusumma taotlusvooru eelarvet nii, et eraldatav kogusumma oleks võrdne taotlusvooru eelarvega.

(6) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetust ei eraldata, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 toodud korras arvestatud toetuse suurus on väiksem kui 25 000 eurot.

(7) Toetuse andjal on õigus munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetuse taotlusvooru eelarvest kuni 4% jagada nende käesoleva määruse § 13 lõikes 3 nimetatud tingimustele vastavate taotlejate vahel, kellel võrreldes eelmiseks kalendriaastaks määratud tegevustoetusega käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 toodud korras arvestatud tegevustoetuse summa väheneb. Suuremas proportsioonis toetatakse taotlejat, kelle tegevustoetuse summa väheneb rohkem ning vastupidi.

(8) Kui toetus on käsitletav käesoleva määruse § 2 lõikes 5 nimetatud abina, arvestatakse toetuse osakaal abikõlblike kulude suhtes välja grupierandi määruse artikli 53 lõike 7 või 8 kohaselt.”;

2) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 3, 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„3) toetuse kavandatavat kasutusaastat hõlmavate uuslavastuste, külastajate ja etenduste arv;”

„5) taotluse esitamise seisuga ning toetuse kavandatava kasutusaasta kohta etendusasutuse töökohtade koosseis ja töötajate arv;
6) munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetuse taotleja kahe taotlemisele eelneva majandusaasta kohta kirjeldus rahvusvahelisest tegevusest ja etendustegevuse panusest valdkonna mitmekesisusse;”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmiselt:

„(31) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetust saab taotleda üheks või kolmeks järjestikuseks kalendriaastaks. Kolmeks kalendriaastaks tegevustoetuse taotlus peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nõutud teavet taotluse esitamisele järgneva kolme kalendriaasta kohta.

(32) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetust kolmeks järjestikuseks kalendriaastaks saab taotleda iga kolme aasta järel.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „viis”;

5) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks ning § 11 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kuni kaks Kultuuriministeeriumi nimetatud liiget.”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmiselt:

„(7) Kui käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 3–5 ning lõike 5 punktides 2 ja 3 nimetatud organisatsioon otsustab oma liiget komisjoni mitte nimetada või kui ta ei nimeta liiget Kultuuriministeeriumi kindlaks määratud tähtpäevaks, nimetab komisjoni liikme Kultuuriministeerium.”;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) etendusasutuse loomingulise tegevusega seotud töö mahust, mis saadakse käesoleva määruse § 9 lõikes 5 nimetatud korras esitatud andmete alusel, sealhulgas välisriikides antud külalisetenduste ja kontsertide arvust ning rahvusvahelise tegevuse osakaalust etendusasutuse tegevuses;”;

8) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetust ei eraldata etendusasutusele, kelle taotlus sai koondsummaks vähem kui 75 punkti 100-st võimalikust või kui hindamismetoodika 1. kriteeriumi hinnati alla 15 punkti või 2. kriteeriumi alla 12 punkti.”;

9) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:

„(31) Käesoleva määruse § 11 lõikes 4 nimetatud komisjon võib teha toetuse andjale ettepaneku munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetuse eraldamiseks kolmeks järjestikuseks kalendriaastaks kuni viiele käesoleva määruse § 13 lõikes 3 nimetatud tingimustele vastavale etendusasutusele. Etendusasutuse teise ja kolmanda kalendriaasta tegevustoetuse summa ei tohi olla suurem, kui esimeseks kalendriaastaks määratud summa.”;

10) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 9 järgmiselt:

„(9) Käesoleva määruse § 13 lõikes 31 sätestatud juhul esitab toetuse saaja toetuse kasutamise kalendriaasta 1. detsembriks toetuse kasutamise kohta vahearuande, kui taotluse rahuldamise otsusest ei tulene teisiti. Vahearuande menetlemise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva vahearuande esitamisest arvates ning vahearuandele kohalduvad käesolevas määruses aruandele kehtestatud nõuded.”;

12) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Rakendussäte

Paragrahvi 1 punkti 4 rakendatakse alates 2027. aastaks etendusasutuse tegevustoetuse taotlejatele.

Heidy Purga
Minister

Kristiina Alliksaar
Kantsler

Lisa Munitsipaal- ja eraetendusasutuse tegevustoetuse taotluste hindamismetoodika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json