Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutatava külmiku, sügavkülmiku ja nende kombinatsioonide energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2010, 1

Nõuded kodumajapidamises kasutatava külmiku, sügavkülmiku ja nende kombinatsioonide energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 22.10.2010 nr 87

Määrus kehtestatakse „Toote nõuetele vastavuse seaduse” § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutatava elektrilise külmiku, sügavkülmiku ja nende kombinatsioonide (edaspidi külmik) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kasutatud külmikule ja enne 1995. aasta 1. jaanuari turule lastud külmikule;
  2) külmikule, mis kasutab muid energiaallikaid (näiteks akusid).

§ 2.   Külmikute kategooriad

  Määruse kohaldamisalasse kuuluvad külmikud jagatakse järgmistesse kategooriatesse:
  1) esimene kategooria – külmik ilma külmutuskambrita;
  2) teine kategooria – külmsäilituskapp, milles on 5 °C ja 10 °C kamber või üks neist kambritest;
  3) kolmas kategooria – külmik, milles on tärnide klassifikatsioonita külmutuskamber;
  4) neljas kategooria – külmik, milles on ühe tärni tähisega „*” külmutuskamber;
  5) viies kategooria – külmik, milles on kahe tärni tähisega „**” külmutuskamber;
  6) kuues kategooria – külmik, milles on kolme tärni tähisega „***” külmutuskamber;
  7) seitsmes kategooria – külmik ja sügavkülmik, milles on külmutuskamber tärnide tähisega „*(***)”;
  8) kaheksas kategooria – sügavkülmik;
  9) üheksas kategooria – sügavkülmsäilituskapp;
  10) kümnes kategooria – külmik ja sügavkülmik, millel on enam kui kaks ust, või muud punktides 1–9 nimetamata seadmed.

§ 3.   Energiamärgistus

  (1) Külmik peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid külmiku poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt külmiku esiküljele või peale.

§ 4.   Tootekirjeldus

  (1) Külmiku tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras, välja arvatud juhul, kui nad sisalduvad juba külmiku üldkirjelduses.

  (2) Külmiku tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tarnija kaubamärk;
  2) tarnija mudelitähis;
  3) külmiku tüüp, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 3;
  4) mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 3 ja väljendatakse kujul „Energiatõhususe klass skaalaga A++ (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)”; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et tegemist on skaalaga A++ (vähem tarbiv) kuni skaalani G (rohkem tarbiv);
  5) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri „Euroopa Liidu ökomärgis” ja tabelisse on lisatud ökomärgise koopia;
  6) harmoneeritud standardite kohaselt arvutatud külmiku aastane energiatarve kilovatt-tundides, see tähendab 24 tunni energiatarve korrutatud 365-ga, mis väljendatakse kujul „Energiatarve XYZ kWh/aastas” ja põhineb stabiilsetes tingimustes mõõdetud 24 tunni energiatarbel (tegelik energiatarve oleneb seadme kasutusviisist ja paigutusest);
  7) külmiku värskete toiduainete kambri (5 °C) kasulik maht, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele. Kui külmik kuulub 8. või 9. kategooriasse, seda mahtu ei määrata;
  8) sügavkülmutatud toiduainete hoiukambrite ja jahuti kambrite netomaht, võimaluse korral, vastavalt harmoneeritud standarditele (1., 2. ja 3. kategooria külmiku puhul võib ära jätta) ning kolmanda kategooria külmikute puhul jääkambri netomaht;
  9) külmutatud toiduainetekambri olemasolul selle tärnide klassifikatsioon vastavalt harmoneeritud standarditele;
  10) vastavalt harmoneeritud standarditele võib lisada märkuse „automaatse sulatusega”;
  11) külmiku ohutu elektrikatkestuse kestus Z tundides (h), mis on vastavalt harmoneeritud standarditele määratletud temperatuuri tõusu ajana;
  12) külmiku külmutusvõime (kg/24h), mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
  13) külmiku kliimatüüp, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele (välja arvatud juhul, kui külmiku kliimaklass on mõõdukas);
  14) vajaduse korral esitatakse müratase;
  15) kui mudel on ette nähtud sisseehitatavana, peaks see olema märgitud.

  (3) Tootekirjeldus ei pea sisaldama energiamärgistusel olemasolevaid andmeid, kui tootekirjeldusele on lisatud energiamärgistuse värviline või mustvalge koopia.

§ 5.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Külmiku tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) külmiku tarnija nimi ja aadress;
  2) külmiku mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) külmiku mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) kui teatava mudelikombinatsiooniga seotud teave on saadud teiste kombinatsioonide konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste või ekstrapoleerimise teel, peaks dokumentides olema kajastatud need arvutused ja ekstrapolatsioonid ning tehtud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsed (üksikasjad toime arvutamise matemaatilise mudeli ja selle mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste kohta);
  6) külmiku kasutusjuhend selle olemasolul.

  (2) Tarnija säilitab külmiku tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 6.   Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  (1) Kui külmikut pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat külmikut näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama järgnevat teavet allpool toodud järjestuses:
  1) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 4 lõike 2 punkti 4 nõuetele;
  2) külmiku aastane energiatarve vastavalt § 4 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  3) külmiku värskete toiduainete kambri kasulik maht vastavalt § 4 lõike 2 punkti 7 nõuetele;
  4) külmutuskambri kasulik maht vastavalt § 4 lõike 2 punkti 8 nõuetele;
  5) tärnide klassifikatsioon vastavalt § 4 lõike 2 punkti 9 nõuetele;
  6) vajadusel müratase.

  (2) Kui esitatakse täiendavaid andmeid, lisaks tootekirjelduses sisalduvatele, tuleb need esitada § 4 lõikes 2 esitatud kujul ja järjestuses.

  (3) Teabe trükkimisel kasutatava šrifti suurus ja tüüp peavad tagama teksti kerge loetavuse.

§ 7.   Külmiku energiatõhususe klass

  Külmikute energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt lisale 2.

§ 8.   Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama külmikute energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.


1 Komisjoni direktiiv 94/2/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiamärgistuse puhul (EÜT L 45, 17.2.94, lk 1–22), muudetud direktiividega 2003/66/EÜ (ELT L 170, 9.7.2003, lk 10–14) ja 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Külmiku energiamärgistuse vorm

Lisa 2 Külmiku energiatõhususe klassi määramine

Lisa 3 Külmiku tüübi määramine tootekirjelduses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json