Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2010, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.10.2010 nr 90

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” (RTL 2006, 62, 1132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lennutegevuse osakonna ülesanneteks on lennuettevõtjate ja muude lennutegevuses osalevate isikute sertifitseerimine, lendude ettevalmistamise, korraldamise, sooritamise, lennukoolituse ja lennuklubilise tegevuse järelevalve, lennuloataotluste menetlemine, õhusõidukite perroonikontrolli teostamine, lennuintsidentide uurimine ja analüüs, lennundusspetsialistide (v.a lennundustehnilised töötajad, lennujuhid, lennuinformaatorid, lennujuhi õpilased) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennundusspetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, järelevalve lennundusspetsialistide tervisekontrolli üle, järelevalve lennundusalase koolituse ja lennunduskoolitusorganisatsioonide üle, õhusõiduki meeskonnaliikmete sertifikaatide menetlemine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine.”;

2) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna ülesanneteks on aeronavigatsiooniteenuse osutajate sertifitseerimine, lennuliiklusteeninduse spetsialistide (lennujuht, lennuinformaator, lennujuhi õpilane) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennuliiklusteeninduse spetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, ICAO liikmesriigi poolt välja antud lennuliiklusteeninduse spetsialistide loa tunnustamine, järelevalve lennuliikluse korraldamise üle ja töö sellealaste projektide ja programmidega, lennuliiklusteeninduse, lennuväljade ja meteoroloogia alase koolituse järelevalve, lennuliikluse geodeetilise andmekogu haldamine, aeronavigatsioonilise informatsiooni väljatöötamine ja kontroll, lennuotsingu- ja päästetööde korralduse ning lennundusmeteoroloogia alane järelevalve, lennuväljade ning kopteriväljakute sertifitseerimine ning nende ehitamise ja käitamise järelevalve, maapealsete raadionavigatsiooniseadmete käitamise järelevalve ja sertifitseerimine ning raadionavigatsiooniseadmete registri pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine.”;

3) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lennundusjulgestuse osakonna ülesanneteks on lennundusjulgestuse ja lennundusjulgestusprotseduuride lihtsustamisega seotud küsimuste lahendamine ning järelevalve vastavates valdkondades, Lennuameti läbipääsulubade väljaandmise korraldamine, relva ja laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kooskõlastamine, riigisaladuse kaitse korraldamine ning salastatud teabekandjate üle arvestuse pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.”;

5) paragrahvi 18 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Juriidilise osakonna ülesanneteks on ameti õigusalane nõustamine ja ameti koostatavate haldusaktide seadustele vastavuse tagamine, lepingute eelnõude väljatöötamine, ameti õigushuvide esindamise korraldamine, ameti algatatud õigusloomeprotsessi keskne koordineerimine, osalemine lennundust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel, lennundusalaste dokumentide süsteemi haldamine, eestikeelse lennundusterminoloogia täiustamine, dokumentatsiooni tõlkimine ja redigeerimine, ameti ametliku teataja toimetamine, väljaandmine ja levitamine ning Lennuameti kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmise korraldamine.”

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json