Teksti suurus:

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2017, 1

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus

Vastu võetud 30.10.2017 nr 69

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine” raames antava tootjarühma loomise ja arendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Määruse alusel Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 87 sätestatud tunnustele vastavale tootjarühmale (edaspidi metsandussektori tootjarühm) antav toetus on Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) II osa 2. peatüki jao 2.7 tähenduses riigiabi.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 alusel tunnustatud tootjarühm (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on tootjarühm, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivateks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75) I lisa artiklis 2 sätestatud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas täitnud Euroopa Komisjoni otsuse ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;
  5) kui taotleja on metsandussektori tootjarühm, ei ole ta raskustes olev ettevõtja Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses;
  6) taotleja esmase registreerimise kuupäev äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ei ole varasem kui 1. jaanuar 2014;
  7) taotlejal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud maaeluministri 6. juuli 2017. a määruse nr 52 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas esitatud nõuetele vastav äriplaan tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele järgnevaks neljaks aastaks (edaspidi äriplaan).

§ 4.   Nõuded toetatava tegevuse kohta

  (1) Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevusteks, mis on vajalikud tunnustatud tootjarühma äriplaani eesmärgi saavutamiseks.

  (2) Metsandussektori tootjarühm võib taotleda toetust lõikes 1 nimetatud tegevusteks, mis on kavandatud taotluse esitamise järgsesse perioodi.

  (3) Kõik toetatavad tegevused peavad olema majanduslikult otstarbekad ja vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 5.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel lähtutakse taotleja esmakordse tunnustamise ajast (edaspidi taotleja tunnustamine) ja tema maksetaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse põllumajandussektori tootjarühma puhul tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest või metsandussektori tootjarühma puhul tema liikmeks olevate metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike toodetud puidu turustamisest, järgmiselt:

 
Toetuse maksimaalne määr %
Toetuse maksimaalne suurus eurodes
müügitulule suurusega kuni 1 000 000 eurot
müügitulu osale, mis ületab 1 000 000 eurot
Esimesel aastal
10
5
100 000
Teisel aastal
  8
4
  97 500
Kolmandal aastal
  6
3
  95 000
Neljandal aastal
  4
2
  90 000
Viiendal aastal
  2
1
  85 000

  (2) Kui põllumajandussektoris tunnustatud tootjarühma taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole esimesel aastal arvates taotleja tunnustamisest äriregistrist kättesaadav, lähtutakse taotlejale antava toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud kolme majandusaasta keskmisest müügitulust.

  (3) Taotleja esmakordse tunnustamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tootjarühm esimest korda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustati.

  (4) Kui taotleja liikmeks on tootjarühm, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus või kes on saanud toetust „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.9 „Tootjarühmade loomine ja arendamine” raames, siis sellise tootjarühma ega tema liikmete müügitulu ei arvestata lõikes 1 nimetatud müügitulu hulka.

  (5) Kui tootjarühma liikmed või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmed müüvad lõikes 1 nimetatud omatoodetud tooted tootjarühma valitseva mõju all olevale äriühingule, siis arvestatakse tootjarühma müügitulu hulka tootjarühma valitseva mõju all oleva äriühingu asjakohane müügitulu.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) avalduse koos selles esitatud andmeid tõendavate dokumentidega (edaspidi koos taotlus).

  (2) Lisaks esitab taotleja PRIA-le avalduse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (5) Taotleja võib taotluse esitada viie aasta jooksul arvates taotleja tunnustamisest. Kui taotleja suhtes on arengukava programmiperioodil tehtud taotluse rahuldamise otsus, ei tohi ta selle meetme raames rohkem taotlusi esitada.

§ 7.   Nõuded taotluse osaks oleva avalduse kohta

  Taotleja esitab avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) taotleja tegevusvaldkond, rakenduspiirkond ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava toetuse summa;
  4) teave taotleja § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjale esitatud nõuetele vastavuse kohta;
  5) teave paragrahvis 5 nimetatud müügitulu kohta;
  6) teave selle kohta, et taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja;
  7) andmed, mida on vaja seireks ja hindamiseks.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

§ 10.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisas 1 ja lisas 2 või 3 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel järgmiste tegevusvaldkondade kaupa:
  1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede turustamine;
  2) loomakasvatustoodete turustamine, välja arvatud lehmapiima ja -piimatoodete turustamine;
  3) lehmapiima ja -piimatoodete turustamine;
  4) muude põllumajandustoodete turustamine;
  5) metsandus.

  (2) PRIA moodustab taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks hindamiskomisjoni.

  (3) Taotlust hinnatakse tegevusvaldkonnas, kuhu kuulub taotleja määratud põhitoode, või kui taotleja põhitooted kuuluvad mitmesse valdkonda, siis valdkonnas, kus taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurim.

  (4) PRIA koostab lõikes 1 sätestatud tegevusvaldkondade kaupa hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse, millest loetakse paremaks lisa 1 ja lisa 2 või 3 alusel suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (5) Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse taotlust, mille on esitanud suurema liikmete arvuga taotleja. Võrdsete liikmete arvu puhul eelistatakse taotlejat, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurem.

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja ja taotlus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui lisa 1 alusel on saadud vähemalt 25% maksimaalsest hindepunktide summast ja lisa 2 või lisa 3 alusel on saadud vähemalt 25% maksimaalsest hindepunktide summast.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) saavutama äriplaanis kavandatud eesmärgid, mis on seotud tootjarühma loomise ja arendamisega, viie aasta jooksul arvates taotleja tunnustamisest;
  2) võimaldama teostada toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  3) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  4) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  6) teavitama PRIA-t äriplaani eesmärgi saavutamisest viienda aasta lõpuks arvates taotleja tunnustamisest.

  (2) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõikes 1 ja § 3 lõike 2 punktides 2–5 sätestatud tingimustele.

§ 13.   Maksetaotluse esitamine, maksetaotluse esitamise tähtaeg ja nõuded maksetaotlusele

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja kuni viiel aastal arvates taotleja tunnustamisest PRIA-le maksetaotluse, milles on märgitud:
  1) toetuse saaja nimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave toetuse saaja nõuetele vastavuse kohta;
  3) taotletava toetuse suurus;
  4) alates teisest majandusaastast arvates taotleja tunnustamisest teave äriplaani rakendamise kohta eelmisel majandusaastal.

  (2) Taotluse esitamise aastal esitatakse maksetaotlus koos avaldusega.

  (3) PRIA teatab maksetaotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (4) PRIA koostab esitatava maksetaotluse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamisest.

  (2) Esimesel aastal teeb PRIA toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (3) Viiendal aastal arvates taotleja tunnustamisest teeb PRIA toetuse maksmise otsuse, kui äriplaanis kavandatud tegevused on ellu viidud ja eesmärk täidetud.

  (4) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (6) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Riigiabi

  Kui §-s 11 nimetatud otsuse tegemise tähtpäevaks ei ole Euroopa Komisjon teinud kooskõlas Euroopa Liidu suunistega riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1‒97) riigiabi teatise kohta otsust, teeb PRIA metsandussektori tootjarühma puhul §-s 11 nimetatud otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates vastava teatise kohta otsuse saamisest.

§ 17.   Määruse rakendamine

  Enne selle määruse jõustumist rahuldatud taotluste puhul arvutatakse § 5 lõikes 1 sätestatud taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus järgmiselt:

Toetuse maksimaalne määr %
Toetuse
maksimaalne suurus
eurodes
müügitulule suurusega kuni 1 000 000 eurot
müügitulu osale, mis ületab 1 000 000 eurot
Esimesel ja teisel aastal arvates taotleja tunnustamisest
10
5
100 000
Kolmandal aastal arvates taotleja tunnustamisest
  8
4
  95 000
Neljandal aastal arvates taotleja tunnustamisest
  6
3
  90 000
Viiendal aastal arvates taotleja tunnustamisest
  4
2
  85 000

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrus nr 17 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määruse § 3 lõike 2 punkt 6 jõustub 1. juulil 2018. aastal.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Äriplaani hindamise kriteeriumid

Lisa 2 Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluse hindamise kriteeriumid põllumajandussektoris

Lisa 3 Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluse hindamise kriteeriumid metsandussektoris

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json