Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2017, 3

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 31.10.2017 nr 70

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse raames loomakasvatushoone või -rajatise (edaspidi koos loomakasvatusehitis) ümberehitamiseks või laiendamiseks peab loomakasvatusehitis, kus juba enne investeeringu tegemist peetakse loomi, olema registreeritud loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 22 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „ehitise loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5 kohase registreerimise kohta” tekstiosaga „sellise ehitise loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5 kohase registreerimise kohta, kus peetakse loomi”;

5) paragrahvi 23 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 23 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõna „eelprojekti” sõnaga „põhiprojekti”;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva edastab PRIA Keskkonnaametile nende taotlejate nimekirja, kes on toetust taotlenud niisutussüsteemi investeeringuks, koos nende kontaktandmete, niisutussüsteemi põhiprojekti või ehitusprojekti ärakirja ning keskkonnamõju eelhinnangu või keskkonnamõju hindamise aruande ärakirjaga, et teha kindlaks:

1) niisutussüsteemi investeeringu puhul keskkonnamõju hindamise vajalikkus, juhul kui keskkonnamõju ei ole hinnatud;

2) niisutussüsteemi investeeringu vastavus piirkondliku veemajanduskava nõuetele;

3) niisutussüsteemi investeeringu eeldatav mõju veekogumi ja keskkonna seisundile.

(22) Keskkonnamet annab kavandatava niisutussüsteemi investeeringu kohta arvamuse, millest nähtub niisutuseks kavandatava veekogumi seisund, keskkonnamõju hindamise vajalikkus, niisutuseks tehtava investeeringu vastavus piirkondlikule veemajanduskavale ning selle mõju veekogumile ja keskkonna seisundile 30 kalendripäeva jooksul arvates lõikes 21 nimetatud nõuetekohase teabe ja dokumentide saamisest.”;

8) paragrahvi 28 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tagada, et bioenergia tootmisse tehtud investeeringu osakaal koguinvesteeringu maksumuses on pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisades 3–6 nimetatud vastava hindamiskriteeriumi alusel;”;

9) paragrahvi 28 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) tagada, et hoone ehitamisse tehtud investeeringu osakaal koguinvesteeringu maksumuses on pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisades 3–6 nimetatud vastava hindamiskriteeriumi alusel;”;

10) paragrahvi 28 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) tagada, et kuivati ostmisse või rajamisse tehtud investeeringu osakaal koguinvesteeringu maksumuses on pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisas 5 nimetatud vastava hindamiskriteeriumi alusel.”;

11) paragrahvi 28 lõiget 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) olla sihipärase kasutamise perioodi lõpuni mahepõllumajanduse loomakasvatuse valdkonnas tunnustatud või tunnustamise üleminekuperioodil olev ettevõtja ning pidada sama liiki loomi, mille pidamiseks tehti investeering lisas 2 sätestatud loomagrupi kohta kõrgemat loomakoha maksumust kasutades.”;

12) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Alates 2017. aasta teisest taotlusvoorust ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.”;

13) lisad 2–6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Piimatoomise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 4 Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json