Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2021, 1

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 01.11.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 ja hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse andmisel lähtutakse riigieelarve seaduse § 20 lõike 4 kohaselt kinnitatud regionaalvaldkonna programmist (edaspidi regionaalpoliitika programm).”;

2) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) MATA väljundnäitajateks on regionaalpoliitika programmi järgmised mõõdikud:
1) kasu saanud ettevõtete arv;
2) toetuse abil loodud töökohtade arv, sealhulgas maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohad;
3) elukeskkonda arendavate projektide toetuse maht.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Riigiasutus ei pea esitama koos maksetaotlusega kulu tasumist tõendavat dokumenti ning kohaliku omavalitsuse üksus ja muu avalik-õiguslik juriidiline isik palgakulu tasumist tõendavat dokumenti.”;

4) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks (edaspidi ettepanek) esitab MARO projektide kohta, mis vastavad korraga kõigile järgmistele kriteeriumidele:
1) projektidega panustatakse vähemalt ühe § 1 lõikes 5 nimetatud mõõdiku sihttaseme saavutamisse;
2) projektidega panustatakse maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse;
3) projektid ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega;
4) projektid sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
5) projektidel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju ning Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju;
6) projektide rahastamise allikaks on tegevuskavas märgitud MATA või ei ole määratud muud kindlat rahastamisallikat.”;

5) paragrahvi 12 lõike 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) projektiga panustamise põhjendus regionaalpoliitika programmi mõõdikute sihttasemete ja maakonna arengustrateegia eesmärkide ja näitajate saavutamisse;”;

6) paragrahvi 13 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projektiga panustamine regionaalpoliitika programmi mõõdikute sihttasemete saavutamisse;”;

7) paragrahvi 17 lõike 3 teises lauses asendatakse sõna „kuni” sõnaga „üldjuhul”;

8) paragrahvi 20 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna”;

9) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta rakendusüksuse algatusel, toetuse saaja sellekohase kirjaliku taotluse alusel või kui selleks tekib vajadus taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmise korral.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json