Teksti suurus:

Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ning muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2023, 6

Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ning muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks
[RT I, 02.11.2021, 5 - jõust. 05.11.2021]

Vastu võetud 19.06.2017 nr 37
RT I, 21.06.2017, 22
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2021RT I, 04.06.2021, 201.07.2021
28.10.2021RT I, 02.11.2021, 505.11.2021
18.07.2022RT I, 21.07.2022, 1401.08.2022
28.08.2023RT I, 01.09.2023, 401.10.2023
31.10.2023RT I, 03.11.2023, 201.01.2024

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 27 lõike 1 ja § 35 lõike 7 alusel.
[RT I, 02.11.2021, 5 - jõust. 05.11.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893) ning komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.03.2016, lk 1–313) (edaspidi tolliseadustiku üleminekueeskirjad), sätestatud tollideklaratsiooni täitmise, esitamise ja aktsepteerimisega seonduvad täpsustavad juhised.

  (2) Määruse lisades sätestatakse tollideklaratsiooni täitmise riiklikud erisused ja tollideklaratsioonil kasutatavad riiklikud koodid, mida kasutatakse lisaks lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktides sätestatule.

  (3) Elektroonilises andmetöötlussüsteemis (edaspidi andmetöötlussüsteem) tollideklaratsioonide täitmise juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

2. peatükk Tollideklaratsiooni täitmine 

§ 2.   Täidetavad lahtrid
[Kehtetu - RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

§ 3.   Tollideklaratsiooni täitmine ekspordi, välistöötlemise ja liidu kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil ning kauba lähetamisel erikorraga maksustamisterritooriumile

  Ekspordi, välistöötlemise ja liidu kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil ning kauba lähetamisel erikorraga maksustamisterritooriumile täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades määruse lisas 1 toodud riiklikke erisusi. Seejuures lähtutakse riiklike meetmetega seotud lisakoodi märkimisel määruse lisast 3 ja tolliprotseduuri riikliku lisakoodi märkimisel määruse lisast 4.
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

§ 4.   Tollideklaratsiooni täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

  Vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades määruse lisas 5 toodud riiklikke erisusi. Seejuures lähtutakse riiklike meetmetega seotud lisakoodi märkimisel määruse lisast 3, tolliprotseduuri riikliku lisakoodi märkimisel määruse lisast 4, teatud erisätete alusel imporditava kauba erikoodi märkimisel määruse lisast 6 ja riikliku maksuliigi koodi märkimisel määruse lisast 7.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 5.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine transiidi tolliprotseduuri korral
[Kehtetu - RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

3. peatükk Tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine 

§ 6.   Dokumentide esitamine tollile
[Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 7.   Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt

  (1) Kui tollideklaratsioon suunatakse kontrollimisele, võtab toll deklarandi või tema esindajaga ühendust.

  (2) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt tolliseadustiku artiklile 188 üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

  (3) Kui deklarandiks on tolliseadustiku artikli 38 mõistes volitatud ettevõtja staatust omav isik, viiakse tollideklaratsiooni kontroll läbi eelisjärjekorras.

§ 8.   Kauba vabastamine

  Kauba vabastamise kohta teeb toll märke tollideklaratsioonile.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 9.   Tollialastes õigusaktides ette nähtud lisadokumentide säilitamine

  (1) Deklarant hoiab tollialastes õigusaktides ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul.

  (2) Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati.

§ 91.   Asendustoiming

  (1) Asendustoiming on tollideklaratsiooni esitamine paberkandjal või Maksu- ja Tolliameti heaks kiidetud andmesidekanalite kaudu.

  (2) Kui isik on impordi või ekspordi tollideklaratsiooni esitamisel kasutanud asendustoimingut, tuleb deklaratsioon tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi töö taastumisel sisestada sellesse viivitamata tagantjärele.
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

4. peatükk Elektrienergia ja maagaasi deklareerimine 

§ 10.   Erikord elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel

  Elektriülekandeliine ja torujuhtmeid mööda toimetatava elektrienergia ja maagaasi deklareerib importija ja eksportija iga kuu 15. kuupäevaks sellele eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

5. peatükk Lihtsustatud kord 

§ 11.   Lihtsustatud tollideklaratsioonid ja deklarandi arvestuskanne
[Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 12.   Loa taotluses sisalduvad andmed

  (1) Loa taotlemisel tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud lihtsustatud deklaratsiooni kasutamiseks ja artiklis 182 sätestatud tollideklaratsiooni esitamiseks deklarandi arvestuskande vormis märgitakse tolliotsuste süsteemis andmeväljale „Üldised märkused” soovitav lisadeklaratsiooni liik.
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

  (2) Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral märgitakse andmeväljale „Üldised märkused” lisaks lõikes 1 sätestatule ka ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud deklaratsiooniga või deklarandi arvestuskande vormis deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse.
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

§ 13.   Lisadeklaratsioon

  Olenemata lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäevast võib toll nõuda deklarandilt lisadeklaratsiooni esitamist kalendrikuu viimasel tööpäeval enne maksumäära või impordimaksude määramisel rakendatava euro vahetuskursi muutumist.

51. peatükk Tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotlus 
[RT I, 02.11.2021, 5 - jõust. 05.11.2021]

§ 131.   Taotluse sisu

  (1) Pärast kauba vabastamist märgitakse tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluses:
  1) taotleja nimi, isikukood või EORI number ja kontaktandmed;
  2) tollideklaratsiooni tolli viitenumber;
  3) üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsiooni muutmiseks või selle kehtetuks tunnistamiseks;
  4) tollideklaratsiooni andmeväljade numbrid, milles sisalduvates andmetes muudatuste tegemist taotletakse koos taotletavate parandustega nendes;
  5) selgitus rahaliste toimingute teostamiseks koos pangarekvisiitidega.

  (2) Taotlusele lisatakse taotlust põhjendavad dokumendid.
[RT I, 02.11.2021, 5 - jõust. 05.11.2021]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Lisa 1 Tollideklaratsiooni täitmine ekspordi, välistöötlemise ja liidu kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil ning kauba lähetamisel erikorraga maksustamise territooriumile
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 2 Ekspordiliikide koodid
[Kehtetu - RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 3 Kaubakoodi riiklikud lisakoodid

Lisa 4 Tolliprotseduuri riiklikud lisakoodid
[RT I, 03.11.2023, 2 - jõust. 01.01.2024, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. oktoobrist]

Lisa 5 Tollideklaratsiooni täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril
[RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 6 Erikoodid erisätete alusel imporditavale kaubale
[RT I, 03.11.2023, 2 - jõust. 01.01.2024]

Lisa 7 Riiklikud maksuliikide koodid

Lisa 8 Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine transiidi tolliprotseduuri korral
[Kehtetu - RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

Lisa 9 Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele
[Kehtetu - RT I, 01.09.2023, 4 - jõust. 01.10.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json