Teksti suurus:

Justiitsministri kaasallkirjastatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses õigusaktide revisjoniga

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2010, 1

Justiitsministri kaasallkirjastatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses õigusaktide revisjoniga

Vastu võetud 26.11.2010 nr 163

Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seaduse” § 93 lõike 3, „Haldusmenetluse seaduse” § 39 lõike 5, „Kohtuekspertiisiseaduse” § 8 lõike 3 ja „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 175 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1996. a määruse nr 293 „Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1996. a määruse nr 293 „Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine” (RT I 1996, 82, 1461; 2008, 26, 176) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seaduse” § 93 lõike 3 alusel.”

§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 359 „Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 359 „Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri” (RT I 2001, 93, 567; 2009, 62, 405) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kohtuekspertiisiseaduse” § 8 lõike 3 alusel.”

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 362 „Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 362 „Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus” (RT I 2001, 93, 570) §-s 8 asendatakse lauseosa „Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusega nr 453 „Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” (RT I 2000, 102, 680; 2001, 33, 179) kehtestatud määrades, tingimustel ja korras” lauseosaga „vastavalt „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud korrale”.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 4. septembri 2008. a määruse nr 137 „Lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. septembri 2008. a määruses nr 137 „Lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad” (RT I 2008, 40, 235) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 175 lõike 4 alusel.”;

2) pealkirjast ja määruse §-dest 1–3 jäetakse välja sõnad „ja nõustaja”.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json