Teksti suurus:

Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus

Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2010, 6

Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus

Vastu võetud 27.11.2001 nr 362
RT I 2001, 93, 570
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2010RT I, 03.12.2010, 106.12.2010

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» § 39 lõike 5 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määrusega kehtestatakse tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ning väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale tunnistajale või eksperdile makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus.

§ 2.   Määrus ei laiene eksperdile, kes täidab oma kohustusi ametiülesandena.
04.09.2012 08:52
Veaparandus - Taastatud § 2 tekst. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 4.

§ 3.   Tunnistaja või eksperdi kaasamise kulud kannab isik või haldusorgan, kelle taotlusel tunnistaja või ekspert menetlusse kaasati.

2. peatükk HALDUSORGANI KAASATUD TUNNISTAJA VÕI EKSPERDI KULUDE TASUMINE  

§ 4.   Haldusorgani taotlusel haldusmenetlusse kaasatud tunnistajal on õigus saada oma ülesannete täitmise eest keskmist töötasu. Kui tunnistaja ei esita haldusorganile tõendit oma keskmise palga kohta, makstakse talle hüvitist lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

§ 5.   Eksperdil on õigus saada töötasu haldusorgani taotlusel tehtud töö eest.

§ 6.   Haldusorgani taotlusel haldusmenetlusse kaasatud ekspertidele makstakse ekspertiisi eest tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära ulatuses.

§ 7.   Tasu suuruse kindlaksmääramisel arvestab haldusorgan eksperdi kvalifikatsiooni, ekspertiisi keerukust ja ekspertiisi läbiviimiseks kulunud aega.

§ 8.   Väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstakse sõidu-, korteri- ja päevaraha Vabariigi vastavalt „Tulumaksuseaduse“ § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud korrale.

[RT I, 03.12.2010, 1 - jõust. 06.12.2010]

§ 9.   Tasu ning hüvitis määratakse kindlaks ning hüvitatakse menetlusse kaasatud tunnistaja või eksperdi poolt haldusorganile esitatud kirjaliku avalduse alusel.

3. peatükk MENETLUSOSALISE TAOTLUSEL HALDUSMENETLUSSE KAASATUD TUNNISTAJA VÕI EKSPERDI KULUDE TASUMINE 

§ 10.   Menetlusosalise taotlusel haldusmenetlusse kaasatud tunnistaja või eksperdi tasu ning hüvitis määratakse kindlaks menetlusosalise ning tunnistaja või eksperdi vahelise kokkuleppega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json