Teksti suurus:

„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2010, 13

„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Vastu võetud 29.11.2010 nr 60

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6, § 572 lõigete 5 ja 8, „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7, „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 ning „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Deklaratsioonide ja tõendite vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
  1) deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” (lisa 1);
  2) vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks” (lisa 2);
  3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks” (lisa 3);
  4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks” (lisa 4);
  5) vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused” (lisa 5);
  6) vormi TSD lisa 5 „Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud” (lisa 6);
  7) vormi TSD lisa 6 „Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum”(lisa 7);
  8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid, muud kasumieraldised ja väljamaksed omakapitalist” (lisa 8);
  9) deklaratsiooni vorm ESD „Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel” (lisa 9);
  10) tõendi vorm TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend” (lisa 10);
  11) tõendi vorm TSM 1 „Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend” (lisa 11);
  12) tõendi vorm TM 1 „Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);
  13) vorm INF 1 „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi ning nende saajate deklaratsioon” (lisa 13);
  14) vorm INF 2 „Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon” (lisa 14);
  15) vorm INF 3 „Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon” (lisa 15);
  16) vorm INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon” (lisa 16);
  17) vorm INF 5 „Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon” (lisa 17);
  18) vorm INF 6 „Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon” (lisa 18);
  19) vorm INF 9 „Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon” (lisa 19);
  20) vorm INF 11 „Mittemaksustatavate dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi deklaratsioon” (lisa 20);
  21) vorm INF 12 „Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon” (lisa 21);
  22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon” (lisa 22);
  23) vorm INF 15 „Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon” (lisa 23);
  24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend” (lisa 24);
  25) vorm INF 16 „Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon” (lisa 25).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Rahandusministri 8. jaanuari 2009. a määrus nr 1 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” (RTL 2009, 6, 71; 100, 1492) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Enne 2011. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, kasumieraldiste ja väljaviidud kasumi deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud vormi TSD ja selle lisasid 1–71, vormi ESD, vormi INF 1, vormi INF 11 ja vormi TD.

  (3) 2010. aasta kohta antava tõendi ja esitatava maksusoodustuse kasutamisega seotud informatsiooni deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud tõendivorme TSM, TSM1 ja TM1 ja vorme INF 2–6, 9 ja 12–15.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa 1 Vorm TSD

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 9 Vorm ESD

Lisa 10 Vorm TSM

Lisa 11 Vorm TSM 1

Lisa 12 Vorm TM 1

Lisa 13 Vorm INF 1

Lisa 14 Vorm INF 2

Lisa 15 Vorm INF 3

Lisa 16 Vorm INF 4

Lisa 17 Vorm INF 5

Lisa 18 Vorm INF 6

Lisa 19 Vorm INF 9

Lisa 20 Vorm INF 11

Lisa 21 Vorm INF 12

Lisa 22 Vorm INF 14

Lisa 23 Vorm INF 15

Lisa 24 Vorm TD

Lisa 25 Vorm INF 16

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json