Teksti suurus:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavade loetelu, mille raames toimuva praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikatoetust antakse

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2013, 11

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavade loetelu, mille raames toimuva praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikatoetust antakse
[RT I, 03.05.2011, 2 - jõust. 06.05.2011]

Vastu võetud 25.05.2009 nr 56
RTL 2009, 44, 606
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2010RT I 2010, 25, 12304.06.2010
28.04.2011RT I, 03.05.2011, 206.05.2011
06.08.2012RT I, 08.08.2012, 411.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.
29.11.2013RT I, 03.12.2013, 906.12.2013

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 21 lõike 2 ja § 25 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse toetuse saamiseks esitatavad nõuded, abikõlblikud kulud, taotluse esitamise tähtpäev, taotluse vorm, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord, toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord, taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord ning nende põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavade loetelu, mille raames toimuva praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikatoetust antakse.
[RT I, 03.05.2011, 2 - jõust. 06.05.2011]

§ 2.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja (edaspidi taotleja), kes vastab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 23 sätestatud nõuetele.
[RT I, 03.05.2011, 2 - jõust. 06.05.2011]

  (2) Toetust võib taotleda sellise praktika korraldamise eest, mille alguskuupäev jääb ajavahemikku taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. oktoobrist kuni taotluse esitamise aasta 30. septembrini.
[RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  Toetusega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
[RT I, 03.05.2011, 2 - jõust. 06.05.2011]

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 10. septembrist kuni 10. oktoobrini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA):
  1) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
  2) praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi või põllumajandustootja III kutse kutsetunnistuse koopia;
  3) praktikale eelnenud kolme aasta kohta praktika juhendaja töölepingu koopia;
[RT I, 03.12.2013, 9 - jõust. 06.12.2013]
  4) maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 23 nimetatud lepingu koopia.
[RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine ja taotluse kontrollimise kord

  PRIA vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

§ 6.   Toetuse määramise ja maksmise ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemine
[RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

  (1) PRIA teeb §-s 5 sätestatud kontrolli tulemusi arvestades toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

  (2) PRIA jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid või mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  2) taotleja ei vasta toetuse saamiseks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) taotleja on eelmisel aastal sama liiki toetust taotledes teadlikult esitanud valeandmeid;
  4) taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks teadlikult esitanud valeandmeid;
  5) taotleja ei võimalda teha ettevõttes kohapealset kontrolli;
  6) toetuse väljamaksmise aasta eelarves puuduvad vahendid toetuse maksmiseks;
  7) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

§ 7.   Toetuse suuruse arvutamine ja toetuse maksmine

  (1) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud toetuse määra, praktikantide arvu ja praktika kestust.

  (2) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 13. detsembril.
[RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

§ 8.   Nende põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavade loetelu, mille raames toimuva praktika juhendamise ja korraldamise eest toetust antakse
[RT I, 03.05.2011, 2 - jõust. 06.05.2011]

  Toetust antakse taotlejale praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikandile, kelle õppekava maht on vähemalt 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti või vähemalt 120 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti ning kes õpib koolipõhises õppevormis statsionaarses õppes kutseseaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistiku kolmanda kuni viienda taseme kutseõppes või kutsekeskharidusõppes või täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes järgmistel põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavadel:
  1) aiandus;
  2) hobumajandus;
  3) liha- ja piimatehnoloogia;
  4) liikurmasinate tehnik;
  5) loomakasvatus;
  6) loomakasvatussaaduste tootmine;
  7) maaparandus ja vesiehitus;
  8) maastikuehitus;
  9) metsamajandus;
  10) metsandus;
  11) metsamasinate juhtimine;
  12) põllu- ja aiasaaduste tootmine;
  13) põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
  14) põllumajandus;
  15) põllumajandusettevõtte majandamine;
  16) taimesaaduste tootmistehnoloogia ja tootearendus;
  17) tehnika ja tehnoloogia;
  18) toiduainete tehnoloogia;
  19) toiduainete töötlemine;
  20) veemajandus;
  21) veterinaarmeditsiin.
[RT I, 03.12.2013, 9 - jõust. 06.12.2013]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Rakendussätted
[RT I, 03.12.2013, 9 - jõust. 06.12.2013]

  (1) 2012. aastal võib toetust taotleda sellise praktika korraldamise eest, mille alguskuupäev jääb ajavahemikku taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. novembrist kuni taotluse esitamise aasta 30. septembrini.
[RT I, 03.12.2013, 9 - jõust. 06.12.2013]

  (2) Taotlejale antakse toetust ka praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikandile, kes õpib koolipõhises õppevormis täiskoormusega või statsionaarses õppes kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes või kutseõppes keskhariduse baasil §-s 8 nimetatud põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval. Sellisel juhul peab õppekava maht olema vähemalt 80 õppenädalat.
[RT I, 03.12.2013, 9 - jõust. 06.12.2013]

Lisa 1 Taotlus praktikatoetuse saamiseks

Lisa
[Kehtetu - RT I, 08.08.2012, 4 - jõust. 11.08.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18. juulist 2012. a.]

/otsingu_soovitused.json