Teksti suurus:

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2014, 6

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu1
[RT I, 19.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 03.08.2004 nr 131
RTL 2004, 109, 1750
jõustumine 20.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2007RTL 2007, 47, 83815.06.2007
15.10.2008RTL 2008, 86, 119926.10.2008
29.11.2013RT I, 03.12.2013, 1306.12.2013
17.06.2014RT I, 19.06.2014, 201.07.2014

Määrus kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» § 251 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse veterinaararstile kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi liikmesriik) või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu.
[RT I, 19.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

 (2) Määrust kohaldatakse liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse menetlemisele Veterinaar- ja Toiduametis.
[RT I, 19.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.  Liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

 (1) Veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendab liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi diplom), mis annab õiguse osutada veterinaarteenust veterinaararstina selles riigis, kus kvalifikatsioon omandati.

 (2) Liikmesriigis või Šveitsis tõendavad veterinaararsti kvalifikatsiooni järgmised diplomid:
 1) Austria Vabariigis «Diploma-Tierarzt» (veterinaararsti diplom) või «Magister medicinae veterinariae» (magistridiplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja ülikool;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 2) Belgia Kuningriigis «Diploma van dierenarts» või «Diplôme de Docteur en médecine Vétérinaire» (veterinaararsti diplom), väljaandja riiklik ülikool või De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française;
 21) Bulgaaria Vabariigis “Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар” (magistridiplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja Лесотехнически университет – Факултет по ветеринарна медицина või Тракийски университет – Факултет по ветеринарна медицина;
[RTL 2007, 47, 838 - jõust. 15.06.2007]
 3) Hispaania Kuningriigis «Titulo de Licenciado en Veterinaria» (ülikoolikraadi tõendav diplom), väljaandja Ministerio de Educación y Cultura või El rector de una Universidad;
 31) Horvaatia Vabariigis «Diploma doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine» (doktoridiplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 4) Madalmaade Kuningriigis «Getuigschrift van met Goed Gevolg Afgelegd Diergeneeskundig / veeartsenijkundig examen» (veterinaararsti eksami läbimist tõendav diplom);
 5) Iiri Vabariigis «Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine» (MVB) või «Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)» (veterinaararsti kuningliku kolleegiumi liikmediplom);
 6) Itaalia Vabariigis «Diploma di laurea in medicina veterinaria» (veterinaararsti diplom), millele on lisatud tõend «Diploma d’abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria», väljaandja ülikool;
 7) Kreeka Vabariigis «Ptychio ktiniatrikis» (veterinaararsti diplom), väljaandja Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκηςκα Θεσσαλίας;
 8) Küprose Vabariigis «Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρυ» (veterinaararsti diplom), väljaandja Κτηνιατρικό Συμβούλιο;
 9) Leedu Vabariigis «Aukštojo mokslo diplomas (DVM)» (veterinaararsti diplom), väljaandja Lietuvos Veterinarijos Akademij;
 10) Luksemburgi Suurhertsogiriigis «Diplôme d’Etat de docteur en Médecine Vétérinaire» (riiklik veterinaararsti diplom), väljaandja Jury d’examen d’Etat;
 11) Läti Vabariigis «Veterināārāārsta diploms» (veterinaararsti diplom), väljaandja Latvijas Lauksaimniecības Universitāte ;
 12) Malta Vabariigis «Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju» (veterinaararsti litsents), väljaandja Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji;
 13) Norra Kuningriigis «Vitnemål for fullført grad (cand.med.vet.)» (veterinaarmeditsiini kandidaat), väljaandja Norges veterinærhøgskole;
 14) Poola Vabariigis «Dyplom lekarza weterynarii» (veterinaararsti diplom), väljaandjad Szkoła Głόwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Rolnicza w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie või Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 15) Portugali Vabariigis «Carta de curso de licenciatura em medicina veterinaria» (veterinaararsti õpingute läbimist tunnistav diplom), väljaandja ülikool;
 16) Prantsuse Vabariigis «Le Diplôme de Docteur Vétérinaire d’Etat» (veterinaarmeditsiinis riiklikku kraadi tõendav diplom);
 17) Rootsi Kuningriigis «Veterinärexamen» (magistridiplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja Sveriges Landbruksuniversitet;
 171) Rumeenia Vabariigis “Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar” (veterinaararsti diplom), väljaandja ülikool (Universităţi);
[RTL 2007, 47, 838 - jõust. 15.06.2007]
 18) Saksamaa Liitvabariigis «Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung» (riikliku veterinaararsti eksami läbimist tõendav diplom), väljaandja Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfungeiner Universität oder Hochschule;
 19) Slovakkia Vabariigis «Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny (MVDr)»» (doktoridiplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja Univerzita veterinárskeho lekárstva;
 20) Sloveenia Vabariigis «Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine»» (doktoridiplom veterinaarmeditsiinis), millele on lisatud tõend «Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva», väljaandja ülikool;
 21) Soome Vabariigis «Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinär-medicine licentiatexamen» (litsents veterinaarmeditsiinis), väljaandja Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet;
 22) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis «Bachelor of Veterinary Science (BVSc)» (bakalaureusediplom veterinaarteaduses), «Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)» (bakalaureusediplom veterinaarmeditsiinis), «Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)» (bakalaureusediplom veterinaarmeditsiinis), «Bachelor of Veterinary Medicine(BvetMed)» (bakalaureusediplom veterinaarmeditsiinis), «Bachelor of Veterinary Medicine (B.V.M.)» (bakalaureusediplom veterinaarmeditsiinis) või «Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.S.)» (bakalaureusediplom veterinaarmeditsiinis), väljaandjad University of Bristol, University of Liverpool, University of Cambridge, University of Edinburgh, University of Glasgow, University of London või University of Nottingham;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 23) Šveitsi Konföderatsioonis «Eidgenössisch diplomierter Tierarzt / titulaire du diplome federal de veterinaire / titolare di diploma federale di veterinario» (veterinaarmeditsiini doktori diplom), väljaandja Eidgenössisches Departement des Innern / Département fédéral de l’intérieur / Dipartimento federale dell’interno;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 24) Taani Kuningriigis «Bevis for Bestaået Kandidateksamen i Veterinaervidenskab» (veterinaarmeditsiini kandidaadieksami läbimist tõendav diplom), väljaandja Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 25) Tšehhi Vabariigis «Diplom o ukončenί studia ve studijním programu; veterinární lékařství (MVDr.)» (doktoridiplom veterinaarmeditsiinis) või «Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)» (doktoridplom veterinaarmeditsiinis), väljaandja Veterinární fakulta univerzity v České republice;
 26) Ungari Vabariigis «Állatorvos doktor oklevél» (doktoridiplom veterinaarmeditsiinis (dr. med. vet.)), väljaandja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar.

 (3) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1199 - jõust. 26.10.2008]

 (4) Järgmised liikmesriigis või Šveitsis välja antud veterinaararsti diplomid on kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid koos asjaomase riigi pädeva asutuse välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina:
 1) Belgia Kuningriigis, Iiri Vabariigis, Luksemburgi Suurhertsogiriigis, Madalmaade Kuningriigis, Prantsuse Vabariigis, Saksamaa Liitvabariigis, Taani Kuningriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 21. detsembrit 1980. a;
 2) Kreeka Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a;
 3) Itaalia Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1985. a;
 4) Hispaania Kuningriigis või Portugali Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a;
 5) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a;
 6) Islandi Vabariigi kodanikule liikmesriigis või Šveitsis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1994. a;
 7) Austria Vabariigis, Norra Kuningriigis, Rootsi Kuningriigis või Soome Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a;
 8) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule liikmesriigis või Šveitsis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a;
 9) Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis, Slovakkia Vabariigis, Tšehhi Vabariigis, Ungari Vabariigis või Küprose Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a;
 10) Bulgaaria Vabariigis või Rumeenia Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 11) Horvaatia Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juulit 2013. a.
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]

 (5) Järgmised veterinaararsti diplomid on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
 1) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, koos Saksa Liitvabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
 2) Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 11. märtsi 1990. a, koos Leedu Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
 3) Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 21. augustit 1991. a, koos Läti Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
 4) Jugoslaavia Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 25. juunit 1991. a, koos Sloveenia Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
 41) Jugoslaavia Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 8. oktoobrit 1991. a, koos Horvaatia Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]
 5) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1993. a, koos Slovaki Vabariigi või Tšehhi Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), 2013/25/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375) ja määrustega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 06.12.2007, lk 3–11), (EÜ) nr 755/2008 (ELT L 205, 01.08.2008, lk 10–12), (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 279/2009 (ELT L 93, 07.04.2009, lk 11–12), (EÜ) nr 213/2011 (ELT L 59, 04.03.2011, lk 4–7), (EÜ) nr 623/2012 (ELT L 180, 12.07.2012, lk 9–11).
[RT I, 03.12.2013, 13 - jõust. 06.12.2013]