Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2014, 2

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 47

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omafinantseeringuna kajastatud kulu ei saa toetusena kajastada ja selle väljamaksmist taotleda, välja arvatud juhul, kui omafinantseeringut on panustatud programmi või toetuse taotluse rahuldamise otsuses nõutust rohkem ja seda ei ole võimalik järgnevate väljamakse taotlustega korrigeerida.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuse:

„(16) Väljamakseid riigiasutustele võib teha vaid käesoleva määruse §-s 5 sätestatud tasutud kuludokumentide alusel.”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestab rakendusüksus seaduse §-s 4 nimetatud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register). Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus vajalikud andmed kooskõlas riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 alusel kehtestatud kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab korraldusasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks, lähtudes seaduse § 23 lõike 7 alusel kehtestatud finantsaruannete esitamise korrast.”;

4) paragrahvi 4 lõigetes 3 ja 6 läbivalt ning lõigetes 5 ja 7, § 6 lõikes 8 ja § 91 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „makseasutus” sõnaga „korraldusasutus” vastavas käändes;

5) paragrahvi 91 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 92 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pangagarantii tähtaeg on vähemalt 10 tööpäeva pikem kui 45 kalendripäeva, üle 127 823 euro suuruse ettemakse puhul 10 tööpäeva pikem kui 90 kalendripäeva.”;

7) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Viimase väljamakse taotluse, ettemaksena saadud toetuse ja toetusele vastava omafinantseeringu ulatuses nõutavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid peab toetuse saaja esitama rakendusüksusele hiljemalt 2016. aasta 8. jaanuaril.”;

8) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohased andmed peab rakendusüksus sisestama registrisse hiljemalt 2016. aasta 22. jaanuaril.”.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json