Teksti suurus:

Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.06.2016, 11

Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid1

Vastu võetud 28.11.2014 nr 111
RT I, 03.12.2014, 11
jõustumine 13.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2016RT I, 14.06.2016, 622.12.2016

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 12 lõike 4, § 38 lõike 4 ja § 513 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidu happekaseiini (edaspidi happekaseiin), toidu laabikaseiini (edaspidi laabikaseiin), toidu kaseinaatide (edaspidi kaseinaadid) ja nende segu koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid.
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

2. peatükk Koostis- ja kvaliteedinõuded 
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 2.   Happekaseiini koostis- ja kvaliteedinõuded
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

  (1) Happekaseiin on piimatoode, mis on saadud rasvatust piimast või piimast saadud muust tootest või rasvatu piima ja piimast saadud muu toote segust happega sadestatud kalgendi eraldamise, pesemise ja kuivatamise teel.

  (2) Happekaseiin vastab järgmistele nõuetele:
  1) niiskusesisaldus kuni 12 massiprotsenti;
  2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 90 massiprotsenti, millest kaseiini vähemalt 95 massiprotsenti;
  3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
  4) tiitritav happesus mitte üle 0,27 milliliitri 0,1 molaarset naatriumhüdroksiidilahust 1 grammi happekaseiini kohta;
  5) tuhasus, sealhulgas difosforpentaoksiidi sisaldus, kuni 2,5 massiprotsenti;
  6) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
  7) kõrbenud osakesi kuni 22,5 milligrammi 25 grammis;
  8) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
  9) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

  (3) Happekaseiin on valge kuni kreemika värvusega ja kõrvallõhnata. Happekaseiinis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel.

  (4) Happekaseiini valmistamisel on lubatud kasutada järgmisi abiaineid, bakterikultuure ja lubatud koostisosi:
  1) piimhape;
  2) soolhape;
  3) väävelhape;
  4) sidrunhape;
  5) äädikhape;
  6) ortofosforhape;
  7) piimhappebakterite kultuurid;
  8) vadak.
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 3.   Laabikaseiini koostis- ja kvaliteedinõuded
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

  (1) Laabikaseiin on piimatoode, mis on saadud rasvatust piimast või piimast saadud muust tootest või rasvatu piima ja piimast saadud muu toote segust laabi või muu kalgendava ensüümiga reageerimise tulemusena tekkiva kalgendi eraldamise, pesemise ja kuivatamise teel.

  (2) Laabikaseiin vastab järgmistele nõuetele:
  1) niiskusesisaldus kuni 12 massiprotsenti;
  2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 84 massiprotsenti, millest kaseiini vähemalt 95 massiprotsenti;
  3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
  4) tuhasus, sealhulgas difosforpentaoksiidi sisaldus, vähemalt 7,5 massiprotsenti;
  5) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
  6) kõrbenud osakesi kuni 15 milligrammi 25 grammis;
  7) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
  8) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

  (3) Laabikaseiin on valge kuni kreemika värvusega ja kõrvallõhnata. Laabikaseiinis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel.

  (4) Laabikaseiini valmistamisel võib kasutada abiainetena laapi ja teisi piima kalgendavaid ensüüme, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15).
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 4.   Kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

  (1) Kaseinaadid on piimatooted, mis on saadud kaseiini või kaseiini kalgendi neutraliseerivate ainetega töötlemise ja sellele järgneva kuivatamise teel.

  (2) Kaseinaadid vastavad järgmistele nõuetele:
  1) niiskusesisaldus kuni 8 massiprotsenti;
  2) piimavalgu sisaldus kuivaines vähemalt 88 massiprotsenti, millest kaseiini on vähemalt 95 massiprotsenti;
  3) piimarasva sisaldus kuivaines kuni 2 massiprotsenti;
  4) veevaba laktoosi sisaldus kuni 1 massiprotsent;
  5) pH 6 kuni 8;
  6) kõrbenud osakesi kuni 22,5 milligrammi 25 grammis;
  7) 25 grammis ei leidu võõrkehi, nagu puidu- või metalliosakesi, karvu, putukajäänuseid;
  8) pliisisaldus kuni 0,75 mg/kg.

  (3) Kaseinaadid on valge kuni kreemika värvusega ja võivad olla väga nõrga kõrvallõhna ja -maitsega ning neis esinevad tükid purunevad kergel vajutamisel. Kaseinaadid, välja arvatud kaltsiumkaseinaat, lahustuvad destilleeritud vees peaaegu täielikult.

  (4) Kaseinaatide koostises on lubatud kasutada lisaaineid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33).
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

3. peatükk Toidualase teabe esitamise nõuded 
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 5.   Kaseiini ja kaseinaatide toidualase teabe esitamise nõuded
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

  (1) Paragrahvis 1 esitatud nimetusi kasutatakse üksnes 2. peatükis sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele vastavate kaseiinide ja kaseinaatide puhul.

  (2) Happekaseiini, laabikaseiini ja kaseinaatide pakendil, mahutil või märgistusel esitatakse kergesti nähtavalt, selgesti loetavalt ja kulumiskindlalt järgmine teave:
  1) paragrahvis 1 esitatud toote nimetus;
  2) kaseinaatide puhul koos nimetusega teave katiooni või katioonide kohta, nagu on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta;
  3) segu puhul, mis koosneb happekaseiinist, laabikaseiinist ja kaseinaatidest või vähemalt kahest nimetatud ainest, selle koostisosad nende sisalduse alanevas järjestuses ja sobivas käändes, lisades sõna „segu“;
  4) kaseinaate sisaldava segu puhul selle valgusisaldus;
  5) kaseinaate sisaldava segu puhul teave katiooni või katioonide kohta, nagu on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta;
  6) toote kogus väljendatuna kilogrammides või grammides;
  7) selle käitleja nimi ja aadress, kelle nime all toodet turustatakse, või kui nimetatud käitleja ei ole asutatud Euroopa Liidus, siis importija nimi ja aadress;
  8) väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist imporditud toote puhul toote päritoluriik;
  9) toote valmistamise kuupäev või toidupartii identifitseerimiseks vajalikud andmed.

  (3) Lõike 2 punktides 4, 6, 7 ja 8 nõutava teabe võib esitada üksnes tootega kaasasoleval dokumendil.

  (4) Lõigetes 1–3 nõutav teave esitatakse toote saajale kergesti arusaadavas keeles, välja arvatud juhul, kui käitleja esitab selle teabe muul viisil. Teave võib olla esitatud ka mitmes keeles.
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

§ 6.   Teise peatüki nõuetele mittevastavate kaseiinide ja kaseinaatide toidualase teabe esitamise nõuded
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

  (1) Kui toote valgusisaldus on suurem § 2 lõike 2 punktis 2, § 3 lõike 2 punktis 2 ja § 4 lõike 2 punktis 2 sätestatust, võib sellekohase teabe lisaks §-s 5 sätestatud teabele esitada pakendil, mahutil või märgistusel.

  (2) Kaseiine ja kaseinaate, mille koostis ei vasta § 2 lõike 2 punktides 8 ja 9, § 3 lõike 2 punktides 7 ja 8 ning § 4 lõike 2 punktides 7 ja 8 nõuetele, märgistatakse ja nimetatakse selliselt, et see ei eksitaks toote saajat nende olemuse, kvaliteedi või kavandatava kasutamise osas ja välistaks nende kasutamise toidu valmistamiseks.
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

4. peatükk Proovide võtmise meetod kaseiini ja kaseinaatide analüüsi jaoks 

§ 7.   Proovivõtul kasutatavad vahendid

  (1) Proovivõtul kasutatavad vahendid on:
  1) õõnespuur;
  2) lusikas, spaatel või kühvel;
  3) proovimahuti.

  (2) Proovivõtul kasutatav vahend on valmistatud materjalist, mis ei põhjusta analüüsi tulemusi mõjutavaid muutusi proovis.

  (3) Proovivõtul kasutatav vahend on proovi võtmise ajal puhas ja kuiv.

§ 8.   Nõuded õõnespuuri kohta

  (1) Õõnespuuri tera ja vars on valmistatud poleeritud roostevabast terasest või muust metallist. Pika õõnespuuri käepideme materjalina on eelistatav roostevaba teras. Lühikesel õõnespuuril on äravõetav käepide, mis kinnitub teral paikneva bajonettfiksaatori abil.

  (2) Pika õõnespuuri esileulatuva tera serv peab olema nii terav, et seda saab kasutada kaabitsana.

  (3) Õõnespuuri tera tipp on proovi võtmiseks piisavalt terav.

  (4) Õõnespuuri kuju, materjalid ning pinnatöötlus võimaldavad õõnespuuri kergesti puhastada. Õõnespuuri ehituse näidis on toodud määruse lisas 1.

  (5) Õõnespuur peab vastama tabelis toodud järgmistele mõõtudele, kuid võib neist erineda kuni 10%:


Õõnespuuri osa
Mõõdud (millimeetrites)
Pikk õõnespuur
Lühike õõnespuur
Tera pikkus
Terametalli paksus
Tera sisediameeter tipus
800
1 kuni 2
18
400
1 kuni 2
32
Tera sisediameeter käepideme või varre juures
Pilu laius tipus
Pilu laius käepideme või varre juures
22
4
14
28
20
14

§ 9.   Nõuded lusika, spaatli ja kühvli kohta

  Lusikas, spaatel ja kühvel on sileda ja pragudeta pinna, laia kaba ja ümarate nurkadega ning nende materjalina on eelistatav roostevaba teras.

§ 10.   Nõuded proovimahuti kohta

  (1) Proovimahuti on proovi jaoks sobiva kuju ja mahuga.

  (2) Proovimahutid ja nende sulgurid on valmistatud klaasist, metallist või plastmassist ning on proovi piisavalt kaitsva ehitusega.

  (3) Keermega kork, millel vajaduse korral on ka sisekate, on valmistatud metallist või plastmassist.

  (4) Sisekate on valmistatud mitteabsorbeerivast lõhnatust materjalist.

  (5) Punnkork on olema valmistatud mitteabsorbeerivast lõhnatust materjalist või on sellega kaetud.

  (6) Punnkork ja sisekate on lahustumatud ja rasvakindlad.

  (7) Proovimahuti on hermeetiliselt suletav.

§ 11.   Proovi võtmine

  (1) Prooviks võetakse vähemalt 200 grammi toodet.

  (2) Proovi võtmisel õõnespuuri abil viiakse õõnespuur, pilu allpool, ühtlase kiirusega läbi toote mahuti põhjani, vajaduse korral mahutit kallutades või külili hoides. Kui puur jõuab mahuti põhjani, pööratakse teda 180° võrra, tõmmatakse välja ja tühjendatakse proovimahutisse.

  (3) Proovi võtmisel vähevoolavast pulbrist võib puuri vertikaalselt sisse viia. Pika puuri võib vertikaalselt välja tõmmata. Lühike puur tõmmatakse välja kaldasendis, et vältida kadu puuri alumisest otsast.

  (4) Proovi võtmisel vabaltvoolavast pulbrist kallutatakse mahutit ning sisestatakse puur, pilu allpool, peaaegu horisontaalselt ning tõmmatakse välja, pilu ülespool.

  (5) Väikeses jaemüügipakendis kaubast proovi võtmise korral võib prooviks võtta terve avamata pakendi. Kui võimalik, tuleks samast partiist võtta mitu jaemüügipakendit, et saada kokku vähemalt 200-grammine proov.

  (6) Kui lõigetes 2−5 sätestatud meetodi abil ei ole võimalik proovi võtta, kasutatakse muud meetodit, mis tagab proovi esinduslikkuse.

  (7) Proovivõtja sulgeb proovimahuti, mis sisaldab lõikes 1 sätestatud proovikogust, kohe pärast proovi võtmist proovi võtmise kohas.

  (8) Proovimahuti suletakse tihedalt ning plommitakse või pitseeritakse, et tagada proovide puutumatus ja vältida nende võltsimist. Iga proov varustatakse vee- ja kulumiskindla tunnuskoodiga.

  (9) Proovivõtja koostab proovi laboratooriumile üleandmiseks kaaskirja.

§ 12.   Proovide säilitamine ja vedamine

  (1) Kaseiinide ja kaseinaatide proovi säilitustemperatuur ei tohi ületada 25 °C.

  (2) Läbipaistva või poolläbipaistva proovimahuti kasutamise korral säilitatakse proovi sisaldavat mahutit pimedas.

  (3) Proov veetakse laboratooriumisse võimalikult kiiresti, soovitatavalt hiljemalt 24 tunni möödudes alates proovi võtmisest.

  (4) Proovivõtja rakendab vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida muutusi proovis selle vedamise või säilitamise ajal.

5. peatükk Proovide analüüsimise meetodid 

§ 13.   Kaseiini ja kaseinaatide proovide analüüsimise meetodid

  Kaseiini ja kaseinaatide niiskusesisalduse, valgusisalduse, tiitritava happelisuse, tuhasuse ja pH-nõuetele vastavuse kontrollimiseks analüüsitakse võetud proove, järgides lisas 2 sätestatud üldnõudeid, järgmistel meetoditel:
  1) kaseiinis ja kaseinaatides niiskusesisalduse määramise meetod (lisa 3);
  2) ammooniumkaseinaati või muid mittevalgulisi ammooniumi- või lämmastikuühendeid mitte sisaldavate kaseiini ja kaseinaatide valgusisalduse määramise meetod (lisa 4);
  3) happekaseiinis tiitritava happelisuse määramise meetod (lisa 5);
  4) happekaseiinis tuhasuse (sealhulgas P2O5) määramise meetod (lisa 6);
  5) laabikaseiinis tuhasuse (sealhulgas P2O5) määramise meetod (lisa 7);
  6) kaseinaatides pH määramise meetod (lisa 8).

6. peatükk Rakendussäte 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2203, teatavaid inimestele toiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 314, 1.12.2015, lk 1–9);
komisjoni direktiiv 86/424/EMÜ, millega sätestatakse proovivõtumeetodid söödavate kaseiinide ja kaseinaatide keemilise analüüsi jaoks (EÜT L 243, 28.08.1986, lk 29–33);
komisjoni direktiiv 85/503/EMÜ, söödavate kaseiinide ja kaseinaatide analüüsimeetodite kohta (EÜT L 308, 20.11.1985, lk 12–24).
[RT I, 14.06.2016, 6 - jõust. 22.12.2016]

Lisa 1 Kaseiinist ja kaseinaatidest proovide võtmiseks sobivad õõnespuurid

Lisa 2 Kaseiini ja kaseinaatide analüüsimise meetodite üldnõuded

Lisa 3 Kaseiinis ja kaseinaatides niiskusesisalduse määramise meetod

Lisa 4 Ammooniumkaseinaati või muid mittevalgulisi ammooniumi- või lämmastikuühendeid mitte sisaldavate kaseiini ja kaseinaatide valgusisalduse määramise meetod

Lisa 5 Happekaseiinis tiitritava happelisuse määramise meetod

Lisa 6 Happekaseiinis tuhasuse (sealhulgas P2O5) määramise meetod

Lisa 7 Laabikaseiinis tuhasuse (sealhulgas P2O5) määramise meetod

Lisa 8 Kaseinaatides pH määramise meetod

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json