Teksti suurus:

Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2014, 13

Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodid1

Vastu võetud 28.11.2014 nr 113

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 12 lõike 4, § 38 lõike 4 ja § 513 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodid.

  (2) Kondenspiimaks loetakse kondenspiim, kõrge rasvasisaldusega kondenspiim, kondenseeritud osaliselt kooritud piim ehk väherasvane kondenspiim (edaspidi väherasvane kondenspiim), kondenseeritud kooritud piim ehk kondenslõss (edaspidi kondenslõss), magustatud kondenspiim, magustatud kondenseeritud osaliselt kooritud piim ehk magustatud väherasvane kondenspiim (edaspidi magustatud väherasvane kondenspiim) ja magustatud kondenslõss.

  (3) Piimapulbriks loetakse täispiimapulber ehk piimapulber (edaspidi täispiimapulber), kõrge rasvasisaldusega piimapulber ehk koorepulber (edaspidi koorepulber), osaliselt kooritud piima pulber ehk väherasvane piimapulber (edaspidi väherasvane piimapulber) ja lõssipulber.

2. peatükk Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded 

§ 2.   Kondenspiima, kõrge rasvasisaldusega kondenspiima, väherasvase kondenspiima ja kondenslõssi koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Kondenspiim selle määruse tähenduses on vedel magustatud või magustamata toode, mis saadakse vee osalise eemaldamisega piimast, väherasvasest piimast, lõssist või nende segust ja millele võib olla lisatud koort, piimapulbrit või mõlemat ning mille piimakuivaine üldkogusest võib piimapulber moodustada kuni 25 protsenti.

  (2) Kondenspiim koosneb osaliselt veetustatud piimast, sisaldab rasva vähemalt 7,5 massiprotsenti ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 25 massiprotsenti.

  (3) Kõrge rasvasisaldusega kondenspiim koosneb osaliselt veetustatud piimast, sisaldab rasva vähemalt 15 massiprotsenti ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 26,5 massiprotsenti.

  (4) Väherasvane kondenspiim koosneb osaliselt veetustatud piimast, sisaldab rasva vähemalt 1 massiprotsent, kuid alla 7,5 massiprotsendi ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 20 massiprotsenti.

  (5) Kondenslõss koosneb osaliselt veetustatud piimast, sisaldab rasva kuni 1 massiprotsent ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 20 massiprotsenti.

  (6) Kondenspiima, kõrge rasvasisaldusega kondenspiima, väherasvase kondenspiima ja kondenslõssi säilivus saavutatakse steriliseerimise, kõrgkuumutamise või muu kuumtöötlemisega, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), sätestatud nõudeid.

§ 3.   Magustatud kondenspiima, magustatud väherasvase kondenspiima ja magustatud kondenslõssi koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Magustatud kondenspiim koosneb osaliselt veetustatud piimast ja sahharoosist, sisaldab rasva vähemalt 8 massiprotsenti ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 28 massiprotsenti.

  (2) Magustatud väherasvane kondenspiim koosneb osaliselt veetustatud piimast ja sahharoosist, sisaldab rasva vähemalt 1 massiprotsent, kuid alla 8 massiprotsendi ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 24 massiprotsenti.

  (3) Magustatud kondenslõss koosneb osaliselt veetustatud piimast ja sahharoosist, sisaldab rasva kuni 1 massiprotsent ja piimakuivainet üldkoguses vähemalt 24 massiprotsenti.

  (4) Magustatud kondenspiimale, magustatud väherasvasele kondenspiimale ja magustatud kondenslõssile võib lisada laktoosi kuni 0,03 massiprotsenti valmistootest.

  (5) Magustatud kondenspiima, magustatud väherasvase kondenspiima ja magustatud kondenslõssi säilivus saavutatakse sahharoosi lisamisega, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõudeid.

  (6) Selles paragrahvis nimetatud toodetes kasutatakse sahharoosina poolvalget, valget või ekstra valget suhkrut.

§ 4.   Täispiimapulbri, koorepulbri, väherasvase piimapulbri ja lõssipulbri koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Piimapulber selle määruse tähenduses on tahke toode, mis saadakse vee eemaldamisega piimast, väherasvasest piimast, lõssist, koorest või nende segust ning mille massist võib vesi moodustada kuni 5 protsenti.

  (2) Täispiimapulber koosneb veetustatud piimast ja sisaldab rasva vähemalt 26 massiprotsenti, kuid alla 42 massiprotsendi.

  (3) Koorepulber koosneb veetustatud piimast ja sisaldab rasva vähemalt 42 massiprotsenti.

  (4) Väherasvane piimapulber koosneb veetustatud piimast ja sisaldab rasva üle 1,5, kuid alla 26 massiprotsendi.

  (5) Lõssipulber koosneb veetustatud piimast ja sisaldab rasva alla 1,5 massiprotsendi.

  (6) Täispiimapulbri, kõrge rasvasisaldusega piimapulbri, väherasvase piimapulbri ja lõssipulbri säilivus saavutatakse veetustamisega, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud nõudeid.

§ 5.   Kasutada lubatud ained

  (1) Piima valgusisaldus on vähemalt 34 massiprotsenti rasvata kuivaines. Valgusisalduse kohandamiseks võib lisada ja eemaldada koostisosi viisil, mis ei muuda kohandatava piima vadakuvalgu ja kaseiini suhet, järgides §-des 2–4 sätestatud nõudeid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud valgusisalduse kohandamiseks on lubatud kasutada järgmisi aineid:
  1) piimaretentaat, mis on piimavalgu kontsentreerimisel piima, madala rasvasisaldusega piima või rasvatu piima ultrafiltreerimise teel saadud toode;
  2) piimapermeaat, mis on piimast, madala rasvasisaldusega piimast või rasvatust piimast piimavalgu ja piimarasva eemaldamisel ultrafiltreerimise teel saadud toode;
  3) laktoos, mis on piima looduslik koostisosa ning mis saadakse tavaliselt vadakust, mille veevaba laktoosi sisaldus kuivaines on vähemalt 99,0 massiprotsenti. See võib olla veevaba või sisaldada üht kristallisatsioonivee molekuli või olla mõlema vormi segu.

  (3) Paragrahvides 2–4 nimetatud kondenspiimadele ja piimapulbritele võib lisada vitamiine ja mineraaltoitained Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26–38) kohaselt.

3. peatükk Kondenspiimade ja piimapulbrite toidualase teabe esitamise nõuded 

§ 6.   Kondenspiimade ja piimapulbrite toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Kondenspiimade ja piimapulbrite toidualase teabe esitamise korral järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Paragrahvides 2–5 sätestatud koostis- ja kvaliteedinõuete kohaste toodete puhul kasutatakse §-s 1 esitatud nimetusi. Nimetustele võib lisada kvaliteedile viitavaid omadussõnu, kui need ei eksita tarbijat.

  (3) Paragrahvides 2–4 nimetatud toodete, välja arvatud kondenslõss, magustatud kondenslõss ja lõssipulber, müügipakendi märgistamisel esitatakse toidu nimetuse läheduses piimarasvasisaldus, mis on väljendatud massiprotsendina valmistoote massist.

  (4) Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud toodete müügipakendi märgistamisel esitatakse toidu nimetuse läheduses rasvata piimakuivaine kogus protsentides.

  (5) Paragrahvis 4 nimetatud toodete müügipakendi märgistamisel esitatakse soovitused toote lahjendamise või taastamise kohta ning sel viisil lahjendatud või taastatud toidu rasvasisaldus.

  (6) Alla 20-grammise massiga ja lisapakendisse pakendatud toote puhul võib selle paragrahvi nõuete kohaselt müügipakendil esitatava teabe, välja arvatud toidu nimetus, esitada üksnes lisapakendil.

  (7) Paragrahvis 4 nimetatud toodete puhul esitatakse müügipakendi märgistamisel sõnad „ei ole mõeldud toiduks alla 12 kuu vanustele imikutele”.

4. peatükk Kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodid 

§ 7.   Proovide võtmise meetodid

  (1) Proove kondenspiimade keemiliseks analüüsimiseks võetakse lisas 2 kirjeldatud meetodil, järgides lisas 1 sätestatud üldnõudeid.

  (2) Proove piimapulbrite keemiliseks analüüsimiseks võetakse lisas 3 kirjeldatud meetodil, järgides lisas 1 sätestatud üldnõudeid.

§ 8.   Analüüsimise meetodid

  (1) Kondenspiimades või piimapulbrites kuivaine-, niiskuse-, rasva- ja sahharoosisisalduse nõuetekohasuse kontrollimiseks analüüsitakse võetud proove, järgides lisas 4 sätestatud üldnõudeid, järgmistel meetoditel:
  1) kondenspiimades kuivainesisalduse määramise meetod (lisa 5);
  2) piimapulbrites niiskusesisalduse määramise meetod (lisa 6);
  3) kondenspiimades rasvasisalduse määramise meetod (lisa 7);
  4) piimapulbrites rasvasisalduse määramise meetod (lisa 8);
  5) magustatud kondenspiimades sahharoosisisalduse määramise meetod (lisa 9).

  (2) Piimapulbrites piimhappe- ja laktaadisisalduse ning fosfataasi aktiivsuse määramiseks analüüsitakse võetud proove, järgides lisas 4 sätestatud üldnõudeid, järgmistel meetoditel:
  1) piimapulbrites piimhappe- ja laktaadisisalduse määramise meetod (lisa 10);
  2) piimapulbrites fosfataasi aktiivsuse määramise meetod (lisa 11 või 12).

5. peatükk Lõppsäte 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 2001/114/EÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud täielikult või osaliselt veetustatud piimakonservide kohta (EÜT L 15, 17.01.2002, lk 19–23), muudetud direktiiviga 2007/61/EÜ (ELT, L 258, 4.10.2007, lk 27–28), määrusega (EÜ) nr 1021/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 1-4); komisjoni direktiiv 79/1067/EMÜ, milles sätestatakse ühenduse analüüsimeetodid teatavate inimtoiduks ettenähtud, osaliselt või täielikult dehüdrateeritud, kauasäilivate piimatoodete kontrollimiseks (EÜT L 327, 24.12.1979, lk 29–52); komisjoni direktiiv 87/524/EMÜ, milles sätestatakse ühenduse proovivõtumeetodid keemilise analüüsi jaoks kauasäilivate piimatoodete monitooringul (EÜT L 306, 28.10.1987, lk 24–31).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise meetodite üldnõuded

Lisa 2 Kondenspiimadest proovide võtmise meetod

Lisa 3 Piimapulbritest proovide võtmise meetod

Lisa 4 Kondenspiimade ja piimapulbrite analüüsimise meetodite üldnõuded

Lisa 5 Kondenspiimades kuivainesisalduse määramise meetod

Lisa 6 Piimapulbrites niiskusesisalduse määramise meetod

Lisa 7 Kondenspiimade rasvasisalduse määramise meetod (Röse-Gottliebi meetod)

Lisa 8 Piimapulbrites rasvasisalduse määramise meetod (Röse-Gottliebi meetod)

Lisa 9 Magustatud kondenspiimades sahharoosisisalduse määramise meetod (polarimeetriline meetod)

Lisa 10 Piimapulbrites piimhappe- ja laktaadisisalduse määramise meetod

Lisa 11 Piimapulbrites fosfataasi aktiivsuse määramise meetod (Sandersi ja Sageri modifitseeritud meetod)

Lisa 12 Piimapulbrites fosfataasi aktiivsuse määramise meetod (Aschaffenburgi ja Mülleni meetod)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json