Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2014, 22

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord” muutmine

Vastu võetud 01.12.2014 nr 179

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruses nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „häirekeskus” sõnaga „Häirekeskus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punktid 1−4 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hädaabiteade – Häirekeskusesse telefoni teel numbrile 112 või muul viisil saabunud teade, milles taotletakse meditsiinilist või päästealast abi;
2) päästekorraldaja – Häirekeskuse töötaja, kes tegeleb hädaabiteadete töötlemisega, väljasõidukorralduste andmisega kiirabibrigaadidele ning päästemeeskondadele (edaspidi päästemeeskond), operatiivsidepidamisega ning vajaduse korral teiste päästeasutuste ja politsei teavitamisega abivajadusest;
3) valvearst – Häirekeskuses töötav arsti kutset omav isik, kes tegeleb ebaselge probleemiga meditsiinilist abi taotlevate hädaabiteadete töötlemisega ning vajaduse korral meditsiinilise nõustamisega;
4) väljakutse – töödeldud hädaabiteade, mille puhul on vajalik kiirabibrigaadi või päästemeeskonna väljasõit;”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kiirabibrigaadid, haiglad, päästeasutused ja politsei peavad omavahel ühendust elektrooniliselt andmekogude vahendusel või raadio- või telefonside kaudu.”;

4) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Hädaabiteadete töötlemine

(1) Hädaabiteate võtab Häirekeskuses vastu päästekorraldaja, kes töötleb hädaabiteate ise või suunab ebaselge probleemiga meditsiinilist abi taotleva hädaabiteate edasiseks töötlemiseks valvearstile või meditsiinilise haridusega päästekorraldajale.

(2) Häirekeskus hindab ohuhinnangu kriteeriumide alusel ohu esinemist ja ulatust, määrab selle põhjal väljakutse prioriteedi, vormistab hädaabiteate alusel väljakutse ning annab kiirabibrigaadile väljasõidukorralduse.

(3) Hädaabiteate vastuvõtmisel avatakse Häirekeskuses hädaabiteate andmekaart, millele märgitakse kõne vastuvõtmise aeg, isikuandmed abivajaja ning hädaabiteate edastaja kohta, juhtumi lühikirjeldus, väljakutse prioriteet vastavalt §-le 5 ja sündmuskoha asukoht.”;

5) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Patsiendi võtab haiglas vastu valvearst või valveõde. Haigla vormistatud dokumendile märgitakse patsiendi ülevõtmise kellaaeg.”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kiirabibrigaadi juht märgib kiirabikaardile patsiendi üleandmise kuupäeva ja kellaaja.”;

7) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kiirabibrigaadi juht märgib kiirabikaardile haiglale üleantavad patsiendiga kaasasolevad isiklikud asjad.”;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Haigla vormistatud dokumendile märgitakse kiirabibrigaadi üleantavad patsiendiga kaasasolevad isiklikud asjad.”;

9) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haigla on kohustatud ühe kuu jooksul pärast patsiendi haiglast väljakirjutamist või üleviimist teise haiglasse või patsiendi surma edastama kiirabibrigaadi pidajale andmed patsiendi edasise ravi ja selle lõppemise kohta ning hinnangu kiirabibrigaadi tegevusele. Teabe edastamise viis lepitakse kokku haigla ja kiirabibrigaadi pidaja vahel.”;

10) paragrahvi 18 lõigete 1 ja 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Häirekeskusel on õigus samaaegselt päästemeeskonnaga välja saata kiirabibrigaad juhtudel, kui Häirekeskusesse on saabunud hädaabiteade järgmiste sündmuste kohta:

(2) Häirekeskusel on õigus samaaegselt kiirabibrigaadiga välja saata päästemeeskond juhtudel, kui Häirekeskusesse saabunud hädaabiteade sisaldab järgmist teavet:”;

11) paragrahvi 20 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Häirekeskus on kohustatud § 21 lõikes 1 nimetatud juhtudel samaaegselt kiirabibrigaadi väljasaatmisega teavitama politseid.

(2) Sündmuskohale abi andma kutsutud kiirabibrigaad teavitab § 21 lõikes 1 ja § 22 lõikes 1 nimetatud juhtudel Häirekeskust, kes on kohustatud kiirabibrigaadilt saabunud teabe edastama viivitamata politseile. Õigusaktides ettenähtud juhtudel on kiirabibrigaad kohustatud teavitama ka politseid.”;

12) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kiirabibrigaad on kohustatud teavitama politseid patsiendi üleandmisel § 21 lõikes 2 nimetatud andmetest.”;

13) paragrahvi 21 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kannatanu(te)ga ja/või hukkunu(te)ga liiklusõnnetus;”;

14) paragrahvi 21 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) avaliku korra raske rikkumine, kui see on seotud vägivallaga või vastuhakkamisega avalikku korda kaitsvale isikule;”;

15) paragrahvi 21 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) muud juhud, mil võib olla tegemist korrarikkumisega või vajadusega kaitsta avalikku korda.”;

16) paragrahvi 21 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Patsiendi üleandmisel politseile on kiirabibrigaad kohustatud politseid teavitama järgmistest andmetest:
1) kiirabikaardi number;
2) Häirekeskuse juhtumi number;
3) kiirabikaardi kinnitamise aeg;
4) kiirabikaardi koostaja andmed;
5) kiirabibrigaadi üldandmed;
6) kiirabibrigaadi liikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registreerimistõendi number, kiirabibrigaadi liikme roll);
7) patsiendi andmed;
8) patsiendiga seotud kontaktisikute andmed;
9) päritud ja/või sisestatud juhtumi andmed Häirekeskusest (põhjus, prioriteet, prioriteedi muudatus, Häirekeskusesse teataja andmed, sündmuskoha andmed, tüüpjuhtumi ja selle kirjelduse andmed);
10) väljakutse ja väljasõidukorralduse ning väljakutse täitmise andmed (hädaabiteate vastuvõtmise aeg, väljasõidu aeg, sündmuskohale jõudmise aeg, takistusele kulunud aeg ja takistavad tegurid);
11) täiendava abi kasutamise andmed;
12) visiidi tulemuse andmed (visiidi tulemuse andmed, patsiendi üleandmise andmed, surma andmed, hospitaliseerimata patsiendile antud soovituste andmed);
13) patsiendi edasisest abist keeldumise andmed.”;

17) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei on kohustatud Häirekeskuselt § 21 lõikes 1 ja § 22 lõikes 1 nimetatud juhtude kohta laekuva teabe saamisel ja vastava vajaduse olemasolul võtma tarvitusele abinõud kiirabibrigaadi ohutuse tagamiseks sündmuskohal ning abistama kiirabibrigaadi tervishoiuteenuste osutamisel.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json