Teksti suurus:

Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2015, 11

Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 30.11.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 alusel.

1. peatükk Välismaalase passi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Välismaalase passi mõõtmed ja vorm

  (1) Välismaalase passi (edaspidi pass) mõõtmed on vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) Doc 9303-1 spetsifikatsioonile 88 × 125 millimeetrit. Välismaalase passi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Passi kaante ja lehtede välisnurgad on ümarad.

  (3) Passis on 32 lehekülge.

  (4) Passi vorm peab vastama ICAO Doc 9303-3 spetsifikatsioonile ja määruse lisale.

§ 2.   Passi kaante kirjeldus

  (1) Passi kaaned on halli värvi. Esikaanel on kuldset värvi tekst „VÄLISMAALASE PASS”, „ALIEN’S PASSPORT”, „EESTI” ja „ESTONIA” ning ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Kaantel on ultraviolettvalguses nähtavad kollaselt fluorestseerivas trükis rukkilille kujutised.

  (2) Kaante sisekülgedel esinevad roheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine, valge ja kuldne värv ning värvilised turvakiud.

  (3) Kaante sisekülgedel on taustatrükis esitatud Eesti Vabariigi riigivapi lõvi (edaspidi lõvi) kujutiste piirjooned.

  (4) Kaante sisekülgede alumises osas on tumesinise ja rohelise värviga trükitud kombatav kaunistusriba ning ala- ja ülaservas varieeruva suurusega mikrokiri.

  (5) Kaante sisekülgedel on värviline Eesti Vabariigi suure riigivapi (edaspidi riigivapp) kujutis ja kaante sisekülgede paremas servas valgete tähtedega laineliselt paigutatud vertikaalsuunalised kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (6) Kaante sisekülgedel on ultraviolettvalguses nähtavad siniselt, kollaselt, roheliselt ja punaselt fluorestseerivad turvakiud ning kollaselt fluorestseerivas trükis riigivapi kujutise piirjooned ja lõvikujutised.

  (7) Esikaane siseküljel kaunistusribast paremal ja tagakaane siseküljel kaunistusribast vasakul on kombatav tumesinise värviga trükitud rukkilille kujutis.

  (8) Esikaane sisekülje ülaserva keskosas on kombatavad tumesinise värviga trükitud tekst „EESTI” ja „ESTONIA”.

  (9) Tagakaane siseküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Hoidke passi hoolikalt.
Ärge painutage passi ilmaasjata.
Passi hoidmisel või kasutamisel vältige vedelikke,
äärmuslikke temperatuure ja võõrkehasid.
Hoidke alati passi turvalises kohas.
Pass sisaldab mikrokiipi.
Take good care of the passport.
Avoid unnecessary bending of the passport.
Do not expose the passport to liquids,
extreme temperatures or foreign substances.
Always keep the passport in a safe place.
This passport contains a microchip.”.

§ 3.   Passi lehekülgede kirjeldus

  (1) Passi lehekülgedel, välja arvatud lehekülgedel 1 ja 32, esinevad koos heleroheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine ja valge värv ning värvilised turvakiud.

  (2) Alates teisest lehest on passi ülaserva kooniliselt ja tagakaant läbivalt augustatud geomeetrilistest kujunditest moodustatud passi number.

  (3) Passi leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on esitatud lehekülje välisservas tumesinisel ristkülikul valget värvi ja korratud mikrokirjas.

  (4) Passilehtede köitepoolses ääres on läbivas valguses vaadeldav turvaniit, milles kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (5) Passi esimesel lehel on dokumendi külgserva suhtes vaadatuna läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis, lehe ülemises osas kordub tekst „EST” ning lehe paremas ja vasakus servas ja nurgas on joonelemendid.

  (6) Passi neljandal kuni kolmekümne teisel leheküljel on läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid. Lehe keskosas on lõvi kujutis ning lehe ülemises ja alumises osas on tekst „ESTONIA”.

  (7) Passilehtedel on ultraviolettvalguses nähtavad värviliselt fluorestseerivad turvakiud.

  (8) Passi esimesel leheküljel on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehekülje välisservas on ultraviolettvalguses sinisena fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (9) Passi teise lehekülje ülaservas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on ultraviolettvalguses punaselt fluorestseerivad sõnad „EESTI” ja „ESTONIA ESTONIE”, fotokujutise alas kollaselt fluorestseeriv ümar element ning lehe alumises osas siniselt fluorestseeriv leheküljenumber ja lehe alumises servas kollaselt fluorestseerivad lainelised joonelemendid. Ultraviolettvalguse mõjul ilmub fotokujutise alas lühiajaliselt nähtavale violetne ümar motiiv ja korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (10) Passi kolmandal leheküljel on lehe ülemises servas ultraviolettvalguses punaselt ja kollaselt fluorestseerivana nähtav mikrokirja sisaldav laineline kujunduselement.

  (11) Passi neljandast kuni kolmekümne esimese leheküljeni on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehtedel on ultraviolettvalguses leheküljeti varieeruval kõrgusel ja värviga kollaselt, siniselt või punaselt fluorestseeriv rukkilille ja mikrokirja sisaldav element. Lehekülgede välisservades on ultraviolettvalguses siniselt fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (12) Passi neljanda kuni kolmekümne esimese lehekülje alaserva keskosas on sõnad „Välismaalase pass / Alien’s passport”.

  (13) Paaritu numbriga lehekülje, välja arvatud kolmas lehekülg, keskosas on riigivapi kujutis.

  (14) Alates neljandast leheküljest, välja arvatud lehekülgedel 31 ja 32, on kõrvuti asetsevatel lehekülgedel üle kahe lehekülje ulatuv Eesti Vabariigi maa-ala kujutis ja lehekülgede alumistes servades sinakasroheline läbivas valguses vaadeldav rukkilille stiliseeritud kujutis.

  (15) Passi lehekülgedel asetseb tekst rõhtsalt, välja arvatud teisel kuni neljandal leheküljel, kus tekst ning kujundus- ja muud elemendid on trükitud köite suhtes paralleelselt.

  (16) Passi esimesele leheküljele on tumesinise värviga trükitud tekst „EESTI”, „ESTONIA”, „VÄLISMAALASE PASS” ja „ALIEN’S PASSPORT” ning järgmine tekst:
„Käesoleva välismaalase passi kasutaja ei ole Eesti kodanik.
The holder of this alien’s passport is not a citizen of Estonia.
Käesoleva välismaalase passi kasutajal on õigus Eestisse tagasi pöörduda passi kehtivusaja jooksul.
The holder of this alien’s passport has the right to return to Estonia within the period of validity of this passport.”.

  (17) Passi esimese lehekülje alaserva vasakus nurgas on sinakasrohelise värviga trükitud läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund ja keskosas on musta värviga trükitud passi number.

  (18) Passi teise lehekülje paremas ülanurgas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on trükitud sinakasrohelise värviga läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund, musta värviga passi number ning passi kallutades sinisest roheliseks muutuva värvusega ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Lehekülje ülaservas alates vasakult on tumesinise värviga trükitud sõnad „VÄLISMAALSE PASS”, „ALIEN’S PASSPORT” ja „EESTI / ESTONIA”. Lehekülje alaservas on valgete tähtedega laineliselt paigutatud korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (19) Passi teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud andmeväljade nimetused järgmise tekstiga:
„Liik / Type
Väljaandja riigi kood / Code of issuing state
Dokumendi nr / Document No.
1. Perekonnanimi / Surname
2. Eesnimed / Given names
3. Kodakondsus / Citizenship
4. Sünniaeg / Date of birth
5. Isikukood / Personal identifying number
6. Sugu / Sex
7. Sünnikoht / Place of birth
8. Välja antud / Date of issue
9. Väljaandja / Authority
10. Kehtiv kuni / Date of expiry
11. Kasutaja allkiri / Holder’s signature”.

  (20) Passi kolmandale leheküljele on tumesinise värviga trükitud passi isikuandmete lehe ja laminaadi turvaelementide piltkujutised ning järgmine tekst:
„A Guide to check the security features of the data page
1. Optically variable ink „gold to green” (lion) and „blue to green” (eDocument symbol). Optically variable ink changes colour depending upon the angle at which it is viewed.
2. Image of the document holder.
3. Watermark in multiple grey tones. Visible when held against a light source.
4. Elements in the background visible only in UV-light. After being exposed to UV-light a cornflower depiction in the area of image of the document holder and words „EESTI ESTONIA” in three parallel lines will occur in purple colour for some time in normal light. Colour image of the document holder visible only in UV-light.
5. In the foil appear kinematic effects that change colour and form or appear to move when tilted at different angles. In triangle letters „EST” and background change from positive to negative when rotated 180° in its plane.”.

  (21) Passi neljandal leheküljel, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on tumesinise värviga trükitud sõnad „Märkused / Observations”.

  (22) Passi kuuenda kuni kolmekümne esimese lehekülje ülaserva keskosas on tumesinise värviga trükitud sõnad „VIISAD / VISAS”.

  (23) Passi kolmekümne teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Käesolev pass on Eesti riigi omand.
Passi kaotamise või väärkasutuse ilmnemise
puhul palume teavitada dokumendi väljaandjat
või Eesti välisesindust.
This passport is the property of the Estonian Government.
Document issuer or Estonian representation is requested
to be contacted in case the passport is lost or misused.
Passis on 32 lehekülge
This passport contains 32 pages”.

§ 4.   Laminaadi kirjeldus

  (1) Passi teine lehekülg kaetakse dokumendi isikustamise käigus turvaelemente sisaldava laminaadiga. Laminaat kantakse leheküljele köite suhtes paralleelselt.

  (2) Laminaadi vasakus ülemises nurgas on musta värviga trükitud laminaadi number, fotokujutise ülemist piirkonda katvas alas on passi kallutades kuldsest roheliseks muutuva värvusega lõvi kujutis ning alumist piirkonda katvas alas on hõbedaselt sõnad „EESTI VABARIIK” ja rukkilille kujutis.

  (3) Dokumenti kallutades muutuvad nähtavaks laminaadi ülemises servas sõnad „EESTI VABARIIK” ja alumises vasakpoolses servas lõvi kujutis ning paremas servas on esitatud nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tekst „EST”.

  (4) Laminaadi ülemine kolmandik sisaldab dokumenti kallutades värvi muutvaid ja 90-kraadise nurga all pööratuna nähtamatuks muutuvaid holograafilisi elemente, millest laminaadi paremas ülemises nurgas on Eesti Vabariigi maa-ala kujutis, fotokujutise alumist piirkonda katvas alas riigivapi kujutis ja laminaadi keskosas rukkilille kujutis.

  (5) Laminaadi vasakpoolne serv on laineline.

  (6) Laminaadil on järgmised kombatavad elemendid:
  1) vasakus servas lainelised joonelemendid;
  2) fotokujutise vasakut ülemist nurka katvas alas lõvi kujutis;
  3) laminaadi paremas servas joonelemendid, millel on tekst „EST”.

§ 5.   Köiteniidi kirjeldus

  (1) Pass on köidetud sinist, musta ja valget värvi komponendist koosneva niidiga.

  (2) Ultraviolettvalguses fluorestseerib köiteniidi valge komponent siniselt.

2. peatükk Passi kantavad andmed 

§ 6.   Passi kantavad andmed

  (1) Passi teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) passi kasutaja värviline fotokujutis;
  2) reisidokumendi liigi lühend P;
  3) passi väljaandja riigi kood EST;
  4) passi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  5) passi kasutaja eesnimi või -nimed;
  6) passi kasutaja kodakondsus;
  7) passi kasutaja sünniaeg;
  8) passi kasutaja isikukood;
  9) passi kasutaja sugu;
  10) passi kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  11) passi väljaandmise kuupäev;
  12) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;
  13) passi kehtivuse viimane kuupäev;
  14) passi kasutaja allkiri.

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku passi teise lehekülje andmeväljale „Kasutaja allkiri / Holder’s signature / Signature du titulaire” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. Sellele andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja.

  (3) Passi teise lehekülje alaservas paiknevale masinloetavale väljale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonis esitatud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik;
  2) väljaandja riigi kood EST;
  3) passi kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  4) passi kasutaja eesnimi või -nimed;
  5) passi number;
  6) passi kasutaja kodakondsus;
  7) passi kasutaja sünniaeg;
  8) passi kasutaja sugu;
  9) passi kehtivuse viimane kuupäev;
  10) passi kasutaja isikukood;
  11) kontrolljärgud.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–13 sätestatud andmed kantakse passi teisele leheküljele ka ultraviolettvalguses kollaselt fluorestseerivas trükis ja lõikes 3 sätestatud andmed siniselt fluorestseerivas trükis ning passi kasutaja fotokujutis värviliselt fluorestseerivas trükis.

  (5) Passi kolmandale leheküljele kantakse:
  1) passi kasutaja isikuandmetest koosnev dokumendi kasutaja mustvalge fotokujutis;
  2) passi kehtivuse kontrollimiseks kasutatav masinloetava koodi kujul esitatud konkreetset dokumendinumbrit sisaldav internetiaadress.

  (6) Passi neljandale ja viiendale leheküljele kantakse vajaduse korral asutuste ametlikud märkused.

  (7) Passi elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed ning passi kasutaja sõrmejäljekujutised koos märkega, millised sõrmejäljekujutised ja mitu neist on dokumenti kantud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. aasta määruse nr 57 „Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud passid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2014. aasta määruse nr 23 „Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud passid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Välismaalase passi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json