Teksti suurus:

Ajutise reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2015, 17

Ajutise reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 30.11.2015 nr 58

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 alusel.

1. peatükk Ajutise reisidokumendi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Ajutise reisidokumendi mõõtmed ja vorm

  (1) Ajutise reisidokumendi (edaspidi reisidokument) mõõtmed on vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) Doc 9303-1 spetsifikatsioonile 88 × 125 millimeetrit. Ajutise reisidokumendi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Reisidokumendi kaante ja lehtede välisnurgad on ümarad.

  (3) Reisidokumendis on kaheksa lehekülge.

  (4) Reisidokumendi vorm peab vastama ICAO Doc 9303-3 spetsifikatsioonile ja määruse lisale.

§ 2.   Reisidokumendi kaante kirjeldus

  (1) Reisidokumendi kaaned on rohelist värvi. Esikaanel on kuldset värvi sõnad „AJUTINE REISIDOKUMENT”, „TEMPORARY TRAVEL DOCUMENT”, „EESTI” ja „ESTONIA” ning ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Kaantel on ultraviolettvalguses nähtavad kollaselt fluorestseerivas trükis rukkilille kujutised.

  (2) Kaante sisekülgedel esinevad roheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine, valge ja kuldne värv ning värvilised turvakiud.

  (3) Kaante sisekülgedel on taustatrükis esitatud Eesti Vabariigi riigivapi lõvi (edaspidi lõvi) kujutiste piirjooned.

  (4) Kaante sisekülgede alumises osas on tumesinise ja rohelise värviga trükitud kombatav kaunistusriba ning ala- ja ülaservas varieeruva suurusega mikrokiri.

  (5) Kaante sisekülgedel on värviline Eesti Vabariigi suure riigivapi (edaspidi riigivapp) kujutis ja kaante sisekülgede paremas servas valgete tähtedega laineliselt paigutatud vertikaalsuunalised korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (6) Kaante sisekülgedel on ultraviolettvalguses nähtavad siniselt, kollaselt, roheliselt ja punaselt fluorestseerivad turvakiud ning kollaselt fluorestseerivas trükis riigivapi kujutise piirjooned ja lõvikujutised.

  (7) Esikaane siseküljel kaunistusribast paremal ja tagakaane siseküljel kaunistusribast vasakul on kombatav tumesinise värviga trükitud rukkilille kujutis.

  (8) Esikaane sisekülje ülaserva keskosas on kombatavad tumesinise värviga trükitud sõnad „EESTI” ja „ESTONIA”.

  (9) Tagakaane siseküljele on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Hoidke reisidokumenti hoolikalt.
Ärge painutage reisidokumenti ilmaasjata.
Reisidokumendi hoidmisel või kasutamisel vältige
vedelikke, äärmuslikke temperatuure ja võõrkehasid.
Hoidke alati reisidokumenti turvalises kohas.
Reisidokument sisaldab mikrokiipi.
Take good care of the travel document.
Avoid unnecessary bending of the travel document.
Do not expose the travel document to liquids,
extreme temperatures or foreign substances.
Always keep the travel document in a safe place.
This travel document contains a microchip”.

§ 3.   Reisidokumendi lehekülgede kirjeldus

  (1) Reisidokumendi lehekülgedel, välja arvatud lehekülgedel 1 ja 8, esinevad koos heleroheline, sinakasroheline, helesinine, tumesinine ja valge värv ning värvilised turvakiud.

  (2) Alates teisest lehest on reisidokumendi ülaserva kooniliselt ja tagakaant läbivalt augustatud geomeetrilistest kujunditest moodustatud reisidokumendi number.

  (3) Reisidokumendi leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on esitatud lehekülje välisservas tumesinisel ristkülikul valget värvi ja korratud mikrokirjas.

  (4) Reisidokumendi lehtede köitepoolses ääres on läbivas valguses vaadeldav turvaniit, milles kordub tekst „EESTI ESTONIA”.

  (5) Reisidokumendi esimesel lehel on dokumendi külgserva suhtes vaadatuna läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis, lehe ülemises osas kordub tekst „EST” ning lehe paremas ja vasakus servas ja nurgas on joonelemendid.

  (6) Reisidokumendi neljandast kuni kaheksanda leheküljeni on läbivas valguses vaadeldavad vesimärgid, millest lehe keskosas on lõvi kujutis ning lehe ülemises ja alumises osas on sõna „ESTONIA”.

  (7) Reisidokumendi lehtedel on ultraviolettvalguses nähtavad värviliselt fluorestseerivad turvakiud.

  (8) Reisidokumendi esimesel leheküljel on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehekülje välisservas on ultraviolettvalguses sinisena fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (9) Reisidokumendi teise lehekülje ülaservas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on ultraviolettvalguses punaselt fluorestseerivad sõnad „EESTI” ja „ESTONIA”, fotokujutise alas kollaselt fluorestseeriv ümar element ning lehe alumises osas siniselt fluorestseeriv leheküljenumber ja lehe alumises servas kollaselt fluorestseerivad lainelised joonelemendid. Ultraviolettvalguse mõjul ilmub fotokujutise alas lühiajaliselt nähtavale violetne ümar motiiv ja korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (10) Reisidokumendi kolmandal leheküljel on lehe ülemises servas ultraviolettvalguses punaselt ja kollaselt fluorestseerivana nähtav mikrokirja sisaldav laineline kujunduselement.

  (11) Reisidokumendi neljandast kuni kaheksanda leheküljeni on ultraviolettvalguses nähtavad lehe ülemises servas punaselt ja kollaselt ning lehe alumises servas punaselt ja siniselt fluorestseerivad mikrokirja sisaldavad lainelised kujunduselemendid. Lehtedel on ultraviolettvalguses leheküljeti varieeruval kõrgusel ja värviga kollaselt, siniselt või punaselt fluorestseeriv rukkilille ja mikrokirja sisaldav element. Lehekülgede välisservades on ultraviolettvalguses siniselt fluorestseerival alal leheküljenumber.

  (12) Reisidokumendi neljanda kuni kaheksanda lehekülje alaserva keskosas on sõnad „Ajutine reisidokument / Temporary travel document”.

  (13) Paaritu numbriga lehekülje, välja arvatud kolmas lehekülg, keskosas on riigivapi kujutis.

  (14) Alates neljandast leheküljest, välja arvatud lehekülgedel 7 ja 8, on kõrvuti asetsevatel lehekülgedel üle kahe lehekülje ulatuv Eesti Vabariigi maa-ala kujutis ja lehekülgede alumistes servades sinakasroheline läbivas valguses vaadeldav rukkilille stiliseeritud kujutis.

  (15) Reisidokumendi lehekülgedel asetseb tekst rõhtsalt, välja arvatud teisel kuni neljandal leheküljel, kus tekst ning kujundus- ja muud elemendid on trükitud köite suhtes paralleelselt.

  (16) Reisidokumendi esimesele leheküljele on tumesinise värviga trükitud sõnad „EESTI”, „ESTONIA”, „AJUTINE REISIDOKUMENT” ja „TEMPORARY TRAVEL DOCUMENT” ning järgmine tekst:
„Ajutine reisidokument annab selle kasutajale õiguse ühekordseks reisimiseks välismaale.
The temporary travel document entitles the holder a one-time right to travel abroad until this document expires.
Ajutine reisidokument annab selle kasutajale dokumendi kehtivusaja piires õiguse Eestisse tagasipöördumiseks, kui pole märgitud teisiti.
The temporary travel document entitles the holder a right to re-enter Estonia until this document expires, if not otherwise indicated.
Ajutise reisidokumendi kasutaja ei ole Eesti kodanik. See reisidokument ei anna õigust Eesti välisesinduse abile ja kaitsele.
The holder of the temporary travel document is not a citizen of Estonia. This travel document does not entitle the holder to any aid or protection from Estonian representations abroad.”.

  (17) Reisidokumendi esimese lehekülje alaserva vasakus nurgas on sinakasrohelise värviga trükitud läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund ja keskosas on musta värviga trükitud reisidokumendi number.

  (18) Reisidokumendi teise lehekülje paremas ülanurgas, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on trükitud sinakasrohelise värviga läbivas valguses vaadeldav geomeetriline kujund, musta värviga reisidokumendi number ning dokumenti kallutades sinisest roheliseks muutuva värvusega ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol. Lehekülje ülaservas on alates vasakult trükitud tumesinise värviga sõnad „AJUTINE REISIDOKUMENT”, „TEMPORARY TRAVEL DOCUMENT” ja „EESTI / ESTONIA”. Lehekülje alaservas on valgete tähtedega laineliselt paigutatud korduv tekst „EESTI ESTONIA”.

  (19) Reisidokumendi teisele leheküljele on tumesinise värviga trükitud andmeväljade nimetused järgmise tekstiga:
„Liik / Type
Väljaandja riigi kood / Code of issuing state
Dokumendi nr / Document No.
1. Perekonnanimi / Surname
2. Eesnimed / Given names
3. Kodakondsus / Citizenship
4. Sünniaeg / Date of birth
5. Isikukood / Personal identifying number
6. Sugu / Sex
7. Sünnikoht / Place of birth
8. Välja antud / Date of issue
9. Väljaandja / Authority
10. Kehtiv kuni / Date of expiry
11. Kasutaja allkiri / Holder’s signature”.

  (20) Reisidokumendi kolmandale leheküljele on tumesinise värviga trükitud reisidokumendi isikuandmete lehe ja laminaadi turvaelementide piltkujutised ning järgmine tekst:
„A Guide to check the security features of the data page
1. Optically variable ink „gold to green” (lion) and „blue to green” (eDocument symbol). Optically variable ink changes colour depending upon the angle at which it is viewed.
2. Image of the document holder.
3. Watermark in multiple grey tones. Visible when held against a light source.
4. Elements in the background visible only in UV-light. After being exposed to UV-light a cornflower depiction in the area of image of the document holder and words „EESTI ESTONIA” in three parallel lines will occur in purple colour for some time in normal light. Color image of the document holder visible only in UV-light.
5. In the foil appear kinematic effects that change colour and form or appear to move when tilted at different angles. In triangle letters „EST” and background change from positive to negative when rotated 180º in its plane.”.

  (21) Reisidokumendi neljandale leheküljele, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 15 sätestatust, on tumesinise värviga trükitud sõnad „Märkused / Observations”.

  (22) Reisidokumendi viienda kuni kaheksanda lehekülje ülaserva keskosas on tumesinise värviga trükitud sõnad „VIISAD / VISAS”.

  (23) Reisidokumendi kaheksanda lehekülje alaserva on tumesinise värviga trükitud järgmine tekst:
„Ajutine reisidokument
Temporary travel document
Käesolev reisidokument on Eesti riigi omand.
Reisidokumendi kaotamise või väärkasutuse ilmnemise
puhul palume teavitada dokumendi väljaandjat või Eesti välisesindust.
This travel document is the property of the Estonian Government.
Travel document issuer or Estonian representation is requested
to be contacted in case the passport is lost or misused.
Dokumendis on 8 lehekülge
This document contains 8 pages”.

§ 4.   Laminaadi kirjeldus

  (1) Reisidokumendi teine lehekülg kaetakse dokumendi isikustamise käigus turvaelemente sisaldava laminaadiga. Laminaat kantakse leheküljele köite suhtes paralleelselt.

  (2) Laminaadi vasakus ülemises nurgas on musta värviga trükitud laminaadi number, fotokujutise ülemist piirkonda katvas alas on dokumenti kallutades kuldsest roheliseks muutuva värvusega lõvi kujutis ning alumist piirkonda katvas alas on hõbedaselt sõnad „EESTI VABARIIK” ja rukkilille kujutis.

  (3) Dokumenti kallutades muutuvad nähtavaks laminaadi ülemises servas sõnad „EESTI VABARIIK” ja alumises vasakpoolses servas lõvi kujutis ning paremas servas on esitatud nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tekst „EST”.

  (4) Laminaadi ülemine kolmandik sisaldab dokumenti kallutades värvi muutvaid ja 90-kraadise nurga all pööratuna nähtamatuks muutuvaid holograafilisi elemente, millest laminaadi paremas ülemises nurgas on Eesti Vabariigi maa-ala kujutis, fotokujutise alumist piirkonda katvas alas riigivapi kujutis ja laminaadi keskosas rukkilille kujutis.

  (5) Laminaadi vasakpoolne serv on laineline.

  (6) Laminaadil on järgmised kombatavad elemendid:
  1) vasakus servas lainelised joonelemendid;
  2) fotokujutise vasakut ülemist nurka katvas alas lõvi kujutis;
  3) laminaadi paremas servas joonelemendid, millel on tekst „EST”.

§ 5.   Köiteniidi kirjeldus

  (1) Reisidokument on köidetud sinist, musta ja valget värvi komponendist koosneva niidiga.

  (2) Ultraviolettvalguses fluorestseerib köiteniidi valge komponent siniselt.

2. peatükk Reisidokumenti kantavad andmed 

§ 6.   Reisidokumenti kantavad andmed

  (1) Reisidokumendi teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) reisidokumendi kasutaja värviline fotokujutis;
  2) reisidokumendi liigi lühend P;
  3) reisidokumendi väljaandja riigi kood EST;
  4) reisidokumendi kasutaja perekonnanimi;
  5) reisidokumendi kasutaja eesnimi või -nimed;
  6) reisidokumendi kasutaja kodakondsus;
  7) reisidokumendi kasutaja sünniaeg;
  8) reisidokumendi kasutaja isikukood;
  9) reisidokumendi kasutaja sugu;
  10) reisidokumendi kasutaja sünnikoht riigi täpsusega (riigi nimi), koos riigi nime lühendiga vastavalt EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  11) reisidokumendi väljaandmise kuupäev;
  12) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;
  13) reisidokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
  14) reisidokumendi kasutaja allkiri.

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku reisidokumendi teise lehekülje andmeväljale „Kasutaja allkiri / Holder’s signature / Signature du titulaire” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. Sellele andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirja.

  (3) Reisidokumendi teise lehekülje alaservas paiknevale masinloetavale väljale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonis esitatud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik;
  2) väljaandja riigi kood EST;
  3) reisidokumendi kasutaja perekonnanimi;
  4) reisidokumendi kasutaja eesnimed;
  5) reisidokumendi number;
  6) reisidokumendi kasutaja kodakondsus;
  7) reisidokumendi kasutaja sünniaeg;
  8) reisidokumendi kasutaja sugu;
  9) reisidokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
  10) reisidokumendi kasutaja isikukood;
  11) kontrolljärgud.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–13 sätestatud andmed kantakse reisidokumendi teisele leheküljele ka ultraviolettvalguses kollaselt fluorestseerivas trükis ja lõikes 3 sätestatud andmed siniselt fluorestseerivas trükis ning reisidokumendi kasutaja fotokujutis värviliselt fluorestseerivas trükis.

  (5) Reisidokumendi kolmandale leheküljele kantakse:
  1) reisidokumendi kasutaja isikuandmetest koosnev dokumendi kasutaja mustvalge fotokujutis;
  2) reisidokumendi kehtivuse kontrollimiseks kasutatav masinloetava koodi kujul esitatud konkreetset dokumendinumbrit sisaldav internetiaadress.

  (6) Reisidokumendi neljandale leheküljele kantakse vajaduse korral asutuste ametlikud märkused.

  (7) Reisidokumendi elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO Doc 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed ning reisidokumendi kasutaja sõrmejäljekujutised koos märkega, millised sõrmejäljekujutised ja mitu neist on dokumenti kantud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Enne määruse jõustumist väljaantud dokumendid

  (1) Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2007. aasta määruse nr 61 „Ajutise reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud reisidokumendid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

  (2) Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2014. aasta määruse nr 24 „Ajutise reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine” alusel väljaantud reisidokumendid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Ajutise reisidokumendi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json