Teksti suurus:

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2019, 10

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded1

Vastu võetud 09.03.2017 nr 63
RT I, 10.03.2017, 16
jõustumine 13.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2019RT I, 03.12.2019, 606.12.2019

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Keskvalitsuse ostetava toote energiatõhususe nõuded

  (1) Kui tootele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (ELT L 153, 18.06.2010, lk 1–12) tulenevaid nõudeid, ostab keskvalitsus üksnes sellise toote, mis vastab kõrgeimale võimalikule energiatõhususklassile, võttes arvesse vajadust tagada piisav konkurents.

  (2) Kui tootele, mis ei ole lõikes 1 osutatud toode, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35), nõudeid, siis ostab keskvalitsus üksnes sellise toote, mis vastab direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud rakendusmäärustes ette nähtud energiatõhususe kriteeriumidele.

  (3) Keskvalitsus ostab üksnes sellise kontoriseadme, millele kohaldatakse vähemalt nõukogu otsuse 2006/1005/EÜ Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 381, 28.12.2006, lk 24–25) lisas C loetletud energiatõhususe nõudeid.

  (4) Keskvalitsus ostab üksnes selliseid rehve, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1222/2009 rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 46–58) kindlaks määratud kõrgeimale kütusesäästlikkuse klassile. See nõue ei takista keskvalitsusel ostmast rehve, mis vastavad kõrgeimale märghaardumise klassile ja välise veeremismüra klassile, kui see on vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud põhjustel.

§ 2.   Keskvalitsuse ostetava teenuse energiatõhususe nõuded

  Keskvalitsus nõuab teenuste riigihankelepingu alusdokumentides, et teenuseosutaja kasutaks teenuse pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis vastavad §-s 1 sätestatud nõuetele. Sellist nõuet kohaldatakse ainult uuele tootele, mille teenuseosutaja ostab osaliselt või täielikult keskvalitsuse tellitud teenuse osutamise eesmärgil.

§ 3.   Keskvalitsuse ostetava hoone energiatõhususe nõuded

  (1) Keskvalitsus ostab üksnes sellise hoone või sõlmib selle kohta uue kasutuslepingu, mis vastab vähemalt ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe miinimumnõuetele oluliselt rekonstrueeritava hoone kohta, ning kontrollib nõude täitmist ehitusseadustiku §-s 66 kehtestatud energiamärgise alusel.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõudeid ei kohaldata juhul, kui:
  1) ostu eesmärgiks on hoone lammutamine või ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe miinimumnõuete määruse mõistes oluline rekonstrueerimine;
  2) ostu eesmärgiks on keskvalitsuse kavatsus hoone edasi võõrandada ilma seda avaliku asutuse enda tarbeks kasutamata;
  3) hoone kuulub ehitusseadustiku § 62 lõikes 2 loetletud hoonete hulka;
  4) [kehtetu - RT I, 03.12.2019, 6 - jõust. 06.12.2019]
  5) kasutusse andjaks on riigivaraseaduse mõistes riigivara valitseja või volitatud asutus või vara võetakse kasutusse riigihangete seaduse mõistes sisetehinguga;
  6) kõnealuses piirkonnas ei ole samal eesmärgil kasutamiseks sobivat energiatõhususe miinimumnõuetele vastavat pinda pakkuda.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json