Teksti suurus:

Söödaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.12.2020 otsus nr 662

Söödaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2020

§ 1.  Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu on sätestatud komisjoni määruses (EL) 2020/354, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/38/EÜ (ELT L 67, 05.03.2020, lk 1–26).”;

3) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);
nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 01.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 04.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/124/EÜ (ELT L 254, 26.09.2009, lk 100–103), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23) ja 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32) ning määrustega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154), (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24), (EL) nr 277/2012 (ELT L 91, 29.03.2012, lk 1–7), (EL) nr 744/2012 (ELT L 219, 17.08.2012, lk 5–12), (EL) nr 107/2013 (ELT L 35, 06.02.2013, lk 1–2), (EL) nr 1275/2013 (ELT L 328, 07.12.2013, lk 86–92), (EL) 2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17), (EL) 2017/2229 (ELT L 319, 05.12.2017, lk 6–9), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2019/1869 (ELT L 289, 08.11.2019, lk 32–36);
komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 25. detsembril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json