Teksti suurus:

Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2021, 11

Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu
[RT I, 03.12.2021, 8 - jõust. 10.12.2021]

Vastu võetud 26.08.2020 nr 33
RT I, 28.08.2020, 8
jõustumine 01.10.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2021RT I, 14.08.2021, 123.08.2021
28.11.2021RT I, 03.12.2021, 810.12.2021

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1, välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 6 ja § 250 lõike 2 punkti 9 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 alusel.
[RT I, 03.12.2021, 8 - jõust. 10.12.2021]

1. peatükk Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Elamisloakaardi vorm

  (1) Elamisloakaart on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 85,6 × 53,98 millimeetrit ISO/IEC 7810 standardi järgi. Elamisloakaardi vorm on esitatud määruse lisas.

  (2) Elamisloakaardi vorm vastab Euroopa Liidu Nõukogu määrustes (EÜ) nr 1030/2002 (EÜT L 157, 15.06.2002, lk 1–7) ja (EÜ) nr 380/2008 (ELT L 115, 29.04.2008, lk 1–7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1954 (ELT L 286/9, lk 9–14) sätestatud nõuetele.

§ 2.   Elamisloakaardi esikülje kirjeldus

  (1) Vasakul ülanurgas on elamisloakaardi väljaandja riigi kolmetäheline maakood „EST”.

  (2) Ülaservas on sümbol, mis tähistab kontaktivaba kiibiga masinloetavat reisidokumenti. Sümbol trükitakse optiliselt muutuva trükivärviga, mille värvus muutub sinisest roheliseks.

  (3) Vasakus servas asub elamisloakaardi kasutaja näokujutise ala.

  (4) Elamisloakaardi kasutaja näokujutise ala ülaosa katab osaliselt läbipaistev optiliselt muutuv difraktsiooniline kujutis.

  (5) Elamisloakaardi esiküljele kantud andmeväljade nimetused on järgmised:
  1) PEREKONNANIMI Eesnimi / SURNAME Forename;
  2) SUGU / SEX;
  3) KODAKONDSUS / CITIZENSHIP;
  4) SÜNNIAEG / DATE OF BIRTH;
  5) LOA LIIK / TYPE OF PERMIT;
  6) KEHTIV KUNI / CARD EXPIRY;
  7) MÄRKUSED / REMARKS.

§ 3.   Elamisloakaardi tagakülje kirjeldus

  (1) Tagaküljel on Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (2) Tagaküljel on suure ja väikese rukkilille eenduv kontuur. Rukkilille ühel õielehel on korduv mikrotekst „EESTI VABARIIK”.

  (3) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kaardi isikustamisel kantakse elamisloakaardi kasutaja kodakondsus ja elamisloakaardi number. Kumbki element muutub eri kaldenurga alt vaadates vaheldumisi nähtavaks.

  (4) Parema serva ülanurgas on elamisloakaardi seeriatähis.

  (5) Vasaku serva keskel on kiip. Kiibi vasakul küljel on ülalt alla kirjutatud seitsmest numbrist ja kahest tähest koosnev elamisloakaardi vormi number.
[RT I, 03.12.2021, 8 - jõust. 10.12.2021]

  (6) Tagakülje alaosas paikneb masinloetav ala, mille taustale on trükitud tekst „EESTI”. Elamisloakaardi isikustamisel kantakse sellele alale käesoleva määruse § 4 lõikes 12 nimetatud andmed.

  (7) Elamisloakaardi tagaküljele kantud andmeväljade nimetused on järgmised:
  1) MÄRKUSED / REMARKS;
  2) VÄLJA ANTUD / DATE OF ISSUE;
  3) VÄLJAANDJA / AUTHORITY;
  4) SÜNNIKOHT / PLACE OF BIRTH;
  5) ISIKUKOOD / PERSONAL CODE;
  6) DOKUMENDI NUMBER / DOCUMENT NUMBER.

2. peatükk Elamisloakaardile kantavad andmed 

§ 4.   Elamisloakaardile kantavad andmed

  (1) Elamisloakaardile kantakse andmed lasergraveerimise teel.

  (2) Elamisloakaardi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi nimetus;
  2) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  3) kasutaja eesnimi või -nimed;
  4) kasutaja sugu;
  5) kasutaja kodakondsus standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  6) kasutaja sünniaeg;
  7) elamisloa, elamisõiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  8) kehtivuse viimane kuupäev;
  9) märkused;
  10) kasutaja näokujutis;
  11) kasutaja allkirjakujutis;
  12) dokumendi number;
  13) kuuekohaline kood elamisloakaardi kiibile juurdepääsemiseks (inglise keeles card access number).

  (3) Dokumendi number, kehtivuse viimane kuupäev ja kuuekohaline kood elamisloakaardi kiibile juurdepääsemiseks kantakse elamisloakaardile kombatava lasergraveeringuna.

  (4) Välismaalaste seaduse alusel antud või pikendatud elamisloa väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE PERMIT”.

  (5) Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase elamisloa või selle pikendamise korral väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE PERMIT”.

  (6) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme poolt Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel taotletud elamisõiguse tõendamiseks väljaantava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „LIIDU KODANIKU PERELIIKME ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN”.

  (61) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodanikule väljastatud elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RIGHT OF RESIDENCE”.
[RT I, 14.08.2021, 1 - jõust. 23.08.2021]

  (62) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodaniku perekonnaliikmele väljastatud elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „PERELIIKME ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER”.
[RT I, 14.08.2021, 1 - jõust. 23.08.2021]

  (7) Riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „EESTI VABARIIGIS VIIBIMISE LUBA” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RIGHT OF STAY IN THE REPUBLIC OF ESTONIA”.

  (8) Elamisloakaardi loa liigi väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa, -õiguse või Eesti Vabariigis viibimise loa liik;
  2) riigikaitseseaduse alusel Eesti Vabariigis viibiva välismaalase ülalpeetava elamisloakaardile märge „ÜLALPEETAV”;
  3) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinise kaardi saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ELi SININE KAART”;
  4) välismaalaste seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ICT”;
  5) välismaalaste seaduse § 231 lõike 1 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PIKAAJALINE ELANIK EÜ”;
  6) välismaalaste seaduse § 231 lõike 2 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PIKAAJALINE ELANIK”;
  7) Euroopa Liidu kodaniku pereliikme, kes ei ole vaba liikumise õigust kasutanud, elamisloakaardile märge „PERELIIGE”;
  8) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodanikule ja tema perekonnaliikmele väljastatud elamisloakaardile märge „ELi LEPINGU ART 50”;
[RT I, 14.08.2021, 1 - jõust. 23.08.2021]
  9) tähtajalise elamisloa või -õiguse kehtivusaeg;
  10) vajaduse korral muud andmed.

  (9) Elamisloakaardi esikülje märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa või -õiguse loa liik inglise keeles;
  2) tähtajalise elamisloa või -õiguse kehtivusaeg inglise keeles, kui tegemist on Euroopa Liidu kodaniku pereliikmega, kes ei ole kasutanud vaba liikumise õigust;
  3) Euroopa Liidu kodaniku pereliikme, kes ei ole kasutanud vaba liikumise õigust, elamisloakaardile märge „FAMILY MEMBER”;
  4) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinise kaardi saanud välismaalase elamisloakaardile märge „EU BLUE CARD”;
  5) välismaalaste seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ICT”;
  6) välismaalaste seaduse § 231 lõike 1 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „LONG TERM RESIDENT EC”;
  7) välismaalaste seaduse § 231 lõike 2 alusel pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „LONG TERM RESIDENT”;
  8) töötamise õigusega seotud andmed, kui taotleja viibib Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
  9) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodanikule ja tema perekonnaliikmele väljastatud elamisloakaardile märge „ARTIKKEL 18(4)”;
[RT I, 14.08.2021, 1 - jõust. 23.08.2021]
  10) vajaduse korral muud andmed.

  (10) Noorema kui 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku elamisloakaardi esiküljele kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku elamisloakaardile võib kanda isiku allkirjakujutise.

  (11) Elamisloakaardi tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) märkused;
  2) väljaandmise kuupäev;
  3) väljaandja;
  4) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  5) kasutaja isikukood nii vöötkoodi kui ka numbritega;
  6) dokumendi number vöötkoodi kujul;
  7) kasutaja kodakondsuse ja dokumendi numbri kordus optiliselt muutuva kujutisega elemendile.

  (12) Spetsifikatsiooni ICAO 9303 järgi kantakse masinloetavale alale struktureeritult järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (IR);
  2) väljaandja riigi kood „EST”;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja isikukood;
  5) kasutaja sünniaeg;
  6) kasutaja sugu;
  7) kehtivuse viimane kuupäev;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  10) kasutaja eesnimi või -nimed.

  (13) Elamisloakaardi tagakülje märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „RAHVUSVAHELISE KAITSE ANDIS” [liikmesriigi lühend standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi] [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev] ja „INTERNATIONAL PROTECTION GRANTED BY” [liikmesriigi lühend standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi] „ON” [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev];
  2) riigikaitseseaduse alusel Eesti Vabariigis viibiva välismaalase või tema ülalpeetava elamisloakaardile ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisloakaardile märge „NOT VALID FOR TRAVEL”;
[RT I, 03.12.2021, 8 - jõust. 10.12.2021]
  3) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa teaduslikuks tegevuseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „TEADLANE”;
  4) välismaalaste seaduse alusel Euroopa Liidu sinist kaarti omava ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ENDINE ELi SINISE KAARDI KASUTAJA” ja „FORMER EU BLUE CARD HOLDER”;
  5) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses saanud välismaalase elamisloakaardile märge „KOOLIÕPILANE” ja asutuse registrikood;
  6) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikoolis saanud välismaalase elamisloakaardile märge „ÜLIÕPILANE” ja asutuse registrikood;
  7) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi tunnustatud rakenduskõrgkooli, ülikooli või rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni vahendatud praktikal osalemiseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „PRAKTIKANT” ja asutuse registrikood;
  8) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikuks teenistuseks saanud välismaalase elamisloakaardile märge „VABATAHTLIK” ja asutuse registrikood;
  9) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa töötamiseks tegutsemiseks au pair’ina saanud välismaalase elamisloakaardile märge „AU PAIR”;
  10) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa töötamiseks saanud välismaalase elamisloakaardile kantakse tööandja ja kasutajaettevõtja registrikood või isikukood ning välismaalase ametikoha nimetus;
  11) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa ettevõtluseks saanud välismaalase elamisloakaardile kantakse ettevõtte registrikood;
  12) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks muul kui käesoleva lõike punktides 5–8 nimetatud alusel saanud välismaalase elamisloakaardile asutuse registrikood;
  13) vajaduse korral muud andmed.

§ 5.   Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed
[Kehtetu - RT I, 03.12.2021, 8 - jõust. 10.12.2021]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 6.   Enne määruse jõustumist välja antud dokumendid

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud elamisloakaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 8 punkt 8 ja lõike 9 punkt 9 jõustuvad 1. detsembril 2020. aastal.

Lisa Elamisloakaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json