Teksti suurus:

Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 25, 185

Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.05.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. mai 2006. a otsusega nr 1015

I. Kiirgusseaduses (RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «tegevuslitsentsi» sõnaga «litsentsi».

§ 2. Paragrahvi 6 täiendatakse punktidega 131, 141 ja 251 järgmises sõnastuses:

« 131) kasutusest kõrvaldatud kiirgusallikas – kiirgusallikas, mida enam ei kasutata või ei kavatseta kasutada kiirgustegevusloale vastaval eesmärgil;»;

« 141) kiirgusallika konteiner – kiirgusallika kaitsekest, mis ei ole kiirgusallika lahutamatu osa, vaid on mõeldud kasutamiseks transportimisel, käitlemisel või muu tegevuse korral;»;

« 251) kõrgaktiivne kiirgusallikas – kinnine kiirgusallikas, mis sisaldab radionukliidi, mille teadaolev aktiivsus valmistamise ajal või esmakordse turuleviimise ajal on kehtestatud aktiivsustasemega võrdne või suurem kehtestatud aktiivsustasemest;».

§ 3. Paragrahvi 18:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) kiirgustööeeskiri.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule on kiirgustegevus suure ohuga, kui kiirgustegevusluba taotletakse:
1) kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuseks;
2) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 1 või 7 sätestatud tegevuseks.»

§ 4. Paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui kiirgustegevusluba antakse kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuseks, sisaldab tegevusluba lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmist teavet:
1) personali kiirguskaitsealane pädevus, sealhulgas personali teavitamine ja koolitamine;
2) kiirgusallikale, kiirgusallika konteinerile ja lisaseadmetele ning nende hooldusele esitatavaid nõudeid;
3) kasutusest kõrvaldatud kiirgusallika nõuetekohane haldamine selle üleandmiseni tootjale, teisele kiirgustegevusluba omavale isikule või radioaktiivsete jäätmete käitlejale;
4) arvestusdokumentides need kiirgusallika kohta esitatavad andmed, mida nõutakse käesoleva seaduse alusel kiirgustegevusloa taotlemisel, ning vajaduse korral täiendavalt muud andmed.»

§ 5. Paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Riigilõiv kiirgustegevusloa taotlemisel ja muutmisel

Kiirgustegevusloa taotlemisel või muutmisel tasub loa taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.»

§ 6. Paragrahvi 30 punktid 1, 4, 7, 8 ja 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vastutama kiirgusohutuse eest ja tagama tema valduses olevate kiirgusallikate füüsilise kaitse, sealhulgas kontrollima vähemalt üks kord aastas, kas kiirgusallikas või seda sisaldav seade asub kasutus- või hoidmiskohas ning on väliselt heas seisundis;»;

« 4) pidama kõigi tema vastutusel olevate kiirgusallikate, nende asukoha ja üleandmise kohta arvestust, tegema üks kord aastas kiirgusallikate inventuuri ning esitama inventuuri tulemused Kiirguskeskusele aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks. Kui kiirgustegevusloa tingimustes ei ole märgitud teisiti, peavad arvestusdokumendid sisaldama kiirgusallika kohta andmeid, mida nõutakse käesoleva seaduse alusel kiirgustegevusloa taotlemisel;»;

« 7) tegema enne kiirgusallika üleandmist kindlaks, kas vastuvõtjal on asjaomane kiirgustegevusluba;»;

« 8) viivitamatult teavitama Kiirguskeskust ja Häirekeskust kiirgusallika kadumisest, vargusest või loata kasutamisest ning kiirgustegevuse käigus toimunud juhtumist või avariist, mille tulemusena on töötaja või elanik saanud tahtmatult kiiritada, samuti kontrollima kiirgusallika terviklikkust pärast iga juhtu, mis võib olla kiirgusallikat kahjustanud, ning teavitama vajaduse korral Kiirguskeskust sellisest sündmusest ja võetud meetmetest;»;

« 12) kindlustama, et suure ohuga kiirgustegevuse korral oleks kiirgusohutuse asjus kvalifitseeritud kiirgusekspert rajatiste projekti eelnevalt läbi vaadanud ja uue kiirgusallika kasutusele võtmist tunnustanud.»

§ 7. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Kiirgustegevusloa omaja kohustused kõrgaktiivse kiirgusallika korral

Lisaks §-s 30 sätestatule peab kiirgustegevusloa omaja kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse korral:
1) tagama, et kiirgusallikaga on kaasas kirjalik teave, mis tõendab, et kiirgusallikas on identifitseeritud kordumatu numbriga. Teave hõlmab ülesvõtteid kiirgusallikast, kiirgusallika konteinerist, veopakendist ning vajaduse korral vahenditest ja seadmetest;
2) tagama, et kiirgusallika terviklikkuse kontrollimiseks ja hooldamiseks on loa andja määratud sagedusega tehtud nõuetekohased testid;
3) tagastama iga kasutusest kõrvaldatud kiirgusallika viivitamatult pärast selle kasutamise lõppu tootjale, andma üle teisele kiirgustegevusluba omavale isikule või radioaktiivsete jäätmete käitlejale;
4) eelistama kiirgusallika hankel tootjat, kes on nõus lisama müügilepingusse tingimuse kiirgusallika tootjale tagastamise kohta hiljemalt 15 aastat pärast kiirgusallika sissevedu, kui kiirgusallika aktiivsus kümme aastat pärast selle riiki sissevedu on suurem kui 10 MBq.»

§ 8. Paragrahvi 34 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Radionukliidide aktiivsustasemed ning kiirgusallika asukohaks olevatele ruumidele, samuti ruumide ja kiirgusallika märgistamisele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega.»

§ 9. Paragrahvi 37:

1) lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Registrikanne tehakse kas kiirgusallika hoidmiseks, kiirgusallika kasutamiseks, radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks või kiirgusallika sissevedamiseks antud kiirgustegevusloas sisalduvate andmete alusel.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Inimese ja keskkonna kaitsmise ning kiirgusallika ohutuse ja füüsilise kaitse eesmärgil on kiirgusallikate ja tuumamaterjali registrites olev teave mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.»

§ 10. Paragrahvi 45:

1) tekstis asendatakse sõna «tegevuslitsents» sõnaga «litsents»;

2) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Litsentsi taotlemisel tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

Ǥ 641. Kiirgustegevusloa omaja kohustuste rikkumine

(1) Käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud kiirgustegevusloa omaja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 741 järgmises sõnastuses:

« § 741. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse § 19 lõiget 11 ja § 301 kohaldatakse enne 2006. aasta 1. juunit turule toodud kiirgusallikate suhtes 2007. aasta 1. jaanuarist.»

§ 13. Seaduse lõpus esitatakse normitehniline märkus järgmises sõnastuses:

« 1 EL nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (ELT L 159, 29.06.1996, lk 1), EL nõukogu direktiiv 97/43/Euratom, mis käsitleb üksikisikute kaitset ioniseeriva kiirguse ohtude eest seoses meditsiinikiiritusega ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 84/466/Euratom (ELT L 180, 09.07.1997, lk 22), EL nõukogu direktiiv 90/641/Euratom kontrolltsoonis töötamisel ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate välistöötajate kaitse kohta (ELT L 349, 13.12.1990, lk 21), EL nõukogu direktiiv 92/3/Euratom liikmesriikidevaheliste ning ühendusse suunduvate ja ühendusest väljuvate radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontrolli kohta (ELT L 35, 12.02.1992, lk 24), EL nõukogu direktiiv 89/618/Euratom elanikkonna teavitamise kohta kiirgushädaolukorra puhul rakendatavatest tervisekaitse meetmetest ja kasutatavatest abinõudest (ELT L 357, 07.12.1989, lk 31) ning Euroopa Komisjoni otsus 93/552/Euratom, millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 92/3/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontrolli ühtne saatedokument (ELT L 268, 29.10.1993, lk 83), EL nõukogu direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrollimise kohta (ELT L 346, 31.12.2003, lk 57).»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2006, 19, 148) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Paragrahvi 183:

1) lõige 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (27) Kiirgustegevusloa andmise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni. Kiirgustegevusloa muutmisel kiirgusseaduse § 24 punktides 1, 4, 5 ja 7 sätestatud kiirgustegevuse muutuse korral ja juhul, kui loa andja kohustab kiirgusseaduse § 25 lõike 2 alusel loa omajat esitama uue taotluse kiirgustegevusloa saamiseks, tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»;

2) täiendatakse lõikega 28 järgmises sõnastuses:

« (28) Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni.»;

3) lõige 322 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (322) Jäätmeloa taotlemisel ja jäätmeloa muutmise taotlemisel tasutakse riigilõivu 4000 krooni.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json